Stavební úřad

výkon přenesené působnosti v oblasti územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu v rozsahu stanoveném městu a magistrátu města jako  obecnému stavebnímu úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a výkon samostatné působnosti, zejména:

 1. územní řízení,
 2. stavební řízení,
 3. změna účelu užívání stavby nebo její části
 4. výkon státního dozoru,
 5. odstraňování staveb,
 6. projednávání a rozhodování přestupků a správních deliktů, ukládání sankcí a další opatření ve smyslu stavebněprávních předpisů,
 7. řízení o vyvlastnění,
 8. pořizování územně plánovací dokumentace města Prostějova,
 9. pořizování územně plánovacích podkladů,
 10. pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií na žádosti obcí ve svém správním obvodu,
 11. pořizování vymezení zastavěného území na žádosti obcí ve svém správním obvodu,
 12. výkon činnosti dotčeného orgánu v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí,
 13. výkon činnosti dotčeného orgánu v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území,
 14. poskytování informací vedení městského úřadu, zastupitelstvu města a radě města, poskytování odborných rad a konzultací orgánům samosprávy,
 15. pro výkon působnosti je vnitřně členěn na
  - oddělení pro právnické osoby a bytovou výstavbu
  - oddělení pro přičleněné obce
  - oddělení pro podnikatelské činnosti
  - oddělení územního plánování
 16. spravuje kapitolu 61 - Stavební úřad rozpočtu města Prostějova.

Správní obvod Magistrátu města Prostějova v působnosti stavebního úřadu je vymezen obcemi Alojzov, Bedihošť, Biskupice, Brodek u Prostějova, Čehovice, Čelčice, Čelechovice na Hané, Dětkovice, Dobrochov, Držovice, Hradčany-Kobeřice, Hrdibořice, Hrubčice, Ivaň, Klenovice na Hané, Klopotovice, Kralice na Hané, Mostkovice, Myslejovice, Obědkovice, Olšany u Prostějova, Ondratice, Otaslavice, Pivín, Prostějov, Seloutky, Skalka, Slatinky, Smržice, Tvorovice, Určice, Vincencov, Vranovice-Kelčice, Vrbátky, Vřesovice, Výšovice, Želeč.

Správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností (úřadu územního plánování) je vymezen obcemi Alojzov, Bedihošť, Bílovice-Lutotín, Biskupice, Bousín, Brodek u Prostějova, Buková, Čehovice, Čechy pod Kosířem, Čelčice, Čelechovice na Hané, Dětkovice, Dobrochov, Dobromilice, Doloplazy, Drahany, Držovice, Dřevnovice, Hluchov, Hradčany-Kobeřice, Hrdibořice, Hrubčice, Hruška, Ivaň, Klenovice na Hané, Klopotovice, Kostelec na Hané, Koválovice-Osíčany, Kralice na Hané, Krumsín, Laškov, Lešany, Malé Hradisko, Mořice, Mostkovice, Myslejovice, Němčice nad Hanou, Nezamyslice, Niva, Obědkovice, Ohrozim, Olšany u Prostějova, Ondratice, Otaslavice, Otinoves, Pavlovice u Kojetína, Pěnčín, Pivín, Plumlov, Prostějov, Prostějovičky, Protivanov, Přemyslovice, Ptení, Rozstání, Seloutky, Skalka, Slatinky, Smržice, Srbce, Stařechovice, Stínava, Tištín, Tvorovice, Určice, Víceměřice, Vícov, Vincencov, Vitčice, Vranovice-Kelčice, Vrbátky, Vrchoslavice, Vřesovice, Výšovice, Zdětín, Želeč

Související právní předpisy

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využítí území
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)

Výše poplatků

Výše poplatků je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Dokument vložil: Ivana Malečková, dokument schválil: Ivana Malečková
založeno: 25.03.2013 9:33:37 , naposledy aktualizováno: 26.05.2014 14:16
Kontakt na správce webu:
Neděle 29.11.2015 20:26