Úvodní strana > Aktuality archiv > 106. schůze Rady města Prostějova

106. schůze Rady města Prostějova

TGM radnice

Konat se bude v úterý dne 15. 5. 2018 od 11:00 hodin v jednací místnosti rady dveře č. 5 v přízemí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 15. 5. 2018

3. ROZOP kapitoly 10 – Kancelář primátora

4. Dotace 2018 – zlepšení životního prostředí – celoroční činnost

5. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Návrh změny organizační struktury OIT a OKT MMPv

2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu  pro statutární město Prostějov v letech 2019 - 2020“ - informace o průběhu řízení a návrh  na výběr dodavatelů

6. Záležitosti Finančního odboru:

1 Schválení řádných účetních závěrek příspěvkových organizací statutárního města Prostějova sestavených ke dni 31. 12. 2017

2 Schválení účetní závěrky statutárního města Prostějova za rok 2017

3 Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2017

4 Dotace NÁRODNÍMU DOMU Prostějov o.p.s. na úhradu provozní ztráty vzniklé v období uzavření objektu Národního domu z důvodu opravy

5 ROZOP kapitoly 70 – Finanční (převod OV Č-D-K do FRR)

6 ROZOP kapitoly 70 – Finanční (stravovací poukázky)

7. Záležitosti Odboru informačních technologií:

1 Souhlas s napojením objektu budovy MP, Vápenice 2954/25 a Vápenice 2950/27, Prostějov na optické kabelové vedení

2 Schválení platnosti nové Bezpečnostní politiky ISVS statutárního města Prostějova, jejíž součástí je Provozní řád IS

3 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie

8. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

1 Dotace na rok 2018 - oblast sociální - celoroční činnost (Domov pro seniory Jesenec)

2 Dotace na rok 2018 - oblast sociální - celoroční činnost (Mateřské centrum Prostějov, z.s.)

3 Dotace na rok 2018 - oblast sociální - celoroční činnost (nedoporučená)

4 Dotace na rok 2018 - oblast zdravotní - celoroční činnost (nedoporučená)

9. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Raisova – PD, havarijní stav kotelny)

2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce tribunky na velodromu - PD

3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD rekonstrukce objektu Šárka 9 - 11)

10. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 5738/13 v k. ú. Prostějov

2 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 1642/2 a části pozemku p. č. 1643, oba v k. ú. Prostějov

3 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 6559/1 v k. ú. Prostějov

4 Výkup dvou částí pozemku p. č. 5954/2 v k. ú. Prostějov v rámci stavby Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice

5 Výkup pozemku p. č. 249/3 v k. ú. Žešov a ROZOP kapitoly 50

6 Výkup částí pozemků p. č. st. 166/2 a p. č. 227 oba v k. ú. Vrahovice

7 Zřízení služebnosti na části pozemku p. č. 7737/4 v k. ú. Prostějov

8 Zřízení služebnosti na části pozemku p. č. 7936 v k. ú. Prostějov

9 Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady

10 Prominutí smluvní pokuty za porušení závazku ze Smlouvy o bezúplatném převodu č. 2012/50/402 z 28. 11. 2012

11 Žádost o náhradu škody a přehodnocení odmítnutí odpovědnosti - Eva Mašková

11. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Schválení pronájmu PSP č. 221 na ul. Školní - BAŠTA č. 49

2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 237 na ul. Vrahovická 83

3 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 820 na nám. T. G. Masaryka 11

4 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu - pronájem fotbalového areálu E. Beneše 1. SK Prostějov

5 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu - pronájem fotbalového areálu E. Beneše TJ Haná Prostějov

12. Bytové záležitosti:

1 Schválení žadatele o pronájem bytu zvláštního určení v DPS

2 Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu

13. Různé

 

14. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 10.5.2018 8:35:02 | přečteno 254x | Anna Kajlíková
load