Úvodní strana > Aktuality archiv > 17. SCHŮZE RADY MĚSTA PROSTĚJOVA

17. SCHŮZE RADY MĚSTA PROSTĚJOVA

jednací místnost Rady

Konat se bude v úterý dne 14. 5. 2019 od 10:30 hodin v jednací místnosti lesní školky Seč obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r.o.

P r o g r a m :
1.  Zahájení, schválení programu

2. Záležitosti Městské policie Prostějov:
1  ROZOP kapitoly 13 – Městská policie (úprava položek)
2  ROZOP kapitoly 13 – Městská policie (služební vozidla)

3. Záležitosti interního auditora:
1  Zpráva o zjištěních z provedeného auditu procesů přípravy rozpočtu města Prostějova a příspěvkových organizací na rok 2019

4. Záležitosti Odboru kancelář primátora:
1  Udělení výjimky z OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů - Prostějovské léto
2  Udělení výjimky z OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů - Hanácké pivní slavnosti
3  Dotace – akceschopnost JSDH Prostějov
4  Schválení přijetí dotace z rozpočtu OlK pro JSDH

5. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:
1  Informace o přípravě zadávacího řízení na služby „Majetkové a odpovědnostní pojištění statutárního města Prostějov a jim ovládaných subjektů“
2  Zadávací řízení veřejné zakázky „ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce objektu bazénu včetně střechy“, informace o průběhu řízení a návrh na výběr dodavatele

6. Záležitosti Finančního odboru:
1  Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2018
2  Schválení účetní závěrky statutárního města Prostějova za rok 2018
3  Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací statutárního města Prostějova za rok 2018
4  Novelizace vnitřní směrnice Postup při uplatňování daně z přidané hodnoty
5  Možnost odpočtu DPH u rekonstrukce Společenského domu, výstavby parkovacího domu a městské tržnice
6  Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžného hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30. 6. 2019

7. Záležitosti Odboru informačních technologií:
1  Schválení smlouvy o technické podpoře se společností VITA software s.r.o.

8. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
1  Sportcentrum - DDM Prostějov – žádost o revokaci části usnesení RM z 11. 2. 2019 (odvod z fondu investic z nemovitého majetku) a nařízení odvodu z fondu investic z nemovitého majetku
2  RG a ZŠ města Prostějova – žádost o schválení aktualizace plánu ročních odpisů a navýšení závazného ukazatele 551
3  Souhlas zřizovatele s realizací projektu OP VVV „Učíme se s radostí 2019“ pro MŠ Prostějov, Moravská 30
4  Souhlas zřizovatele s realizací projektu „Šablony II“ z OP VVV pro Sportcentrum – DDM
5  RG a ZŠ města Prostějova – žádost o souhlas zřizovatele s přijetím darů
6  ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 – žádost o souhlas zřizovatele s přijetím darů

9. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
1  ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (MK - aktualizace plánu ročních odpisů)
2  ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (Metro 70 – foyer)

10. Záležitosti Odboru občanských záležitostí:
1  Pověření členů Zastupitelstva města Prostějova k provádění sňatečných obřadů
2  Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s obcí Smržice
3  Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

11. Záležitosti Odboru životního prostředí:
1  Dotace 2019 – oblast ochrana životního prostředí (jednorázová akce Povodí Moravy)

12. Záležitosti Odboru rozvoje a investice:
1  Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční - projektový námět
2  Smlouva o poskytnutí dotace - Rekonstrukce bazénu ZŠ Dr. Horáka
3  Smlouva o poskytnutí dotace - Rekonstrukce tribunky na velodromu
4  Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Prostějov – Rozhodnutí o poskytnutí dotace z SFŽP ČR
5  Dotace 2019 - Odbor rozvoje a investic (TJ Sokol I)
6  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice a kapitoly 11 – Správa a zabezpečení
7  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Dopravní řešení před hřbitovem ul. Brněnská - PD)
8  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Obnova ND – opravy,autorský dozor)
9  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Obnova ND – opravy, střecha)
10  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Podchod pod mostem v Olomoucké ul. - manipulační plocha)
11  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rekonstrukce ulic Trávnická a Sokolská - PD)

13. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
1  Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 8004 v k.ú. Prostějov
2  Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 742/4 v k.ú. Prostějov
3  Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 149 v k.ú. Domamyslice
4  Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 86/26 v k.ú. Krasice 
5  Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 149 v k.ú. Domamyslice
6  Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 7902 a p.č. 2890, oba v k.ú. Prostějov
7  Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 4881/1 v k.ú. Prostějov, jehož součástí je stavba technického vybavení
8  Vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. 345 v k.ú. Čechovice u Prostějova za pozemky p.č. 352 v k.ú. Čechovice u Prostějova a p.č. 6560/4 v k.ú. Prostějov
9  Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Prostějov
10  Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 15.08.1995
11  Zřízení služebnosti na částech pozemků v k.ú. Žešov
12  Vzdání se práva na pohledávky evidované Domovní správou Prostějov, s.r.o.
13  Bezúplatný převod kompostérů a nádob na bioodpad
14  ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
15  ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města

14. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o:
1  Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 805 v domě na ul. Polišenského 3
2  Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 738 v domě na ul. Hacarova 2
3  Vyhlášení záměru výpůjčky bytu na ul. Kostelecká 49 (Velodrom)
4  Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu areálu E. Beneše – 1. SK Prostějov
5  Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu areálu E. Beneše - Haná Prostějov
6  Schválení žadatele o pronájem bytu v DPS
7  Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů

15. Různé
1  Jmenování nového člena Kulturní komise (ústní zpráva)


16. Závěr


Mgr. František J u r a
primátor města Prostějova


Ilustrační foto: jednací místnost rady

Vytvořeno 9.5.2019 14:10:48 | přečteno 289x | Anna Kajlíková
load