Úvodní strana > Aktuality archiv > 31. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

31. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

TGM radnice

Proběhne v pondělí dne 11. 6. 2018 od 13:00 hod. v jednací síni radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Majetkoprávní záležitosti:
1 Nabídka na odkup spoluvlastnických podílů na pozemcích v k. ú. Čechovice u Prostějova
2 Nabídka na odkup pozemku p. č. 8225 v k. ú. Prostějov
3 Schválení výkupu dvou částí pozemku p. č. 5954/2 v k. ú. Prostějov v rámci stavby Silnice II_366 Prostějov - přeložka silnice
4 Schválení výkupu pozemku p. č. 249/3 v k. ú. Žešov a ROZOP kapitoly 50
5 Schválení výkupu částí pozemků p. č. st 166/2 a p. č. 227 oba v k. ú. Vrahovice
6 Prodej pozemků p. č. 1642/2 a p. č. 1643, oba v k. ú. Prostějov
7 Prodej pozemku p. č. 6084/7 a částí pozemků p. č. 6169/103, p. č. 6089/3 a  p. č. 6090, vše v k. ú. Prostějov
8 Prodej části pozemku p. č. 7452/12 v k. ú. Prostějov
9 Prodej části pozemku p. č. 7693/1 v k. ú. Prostějov
10 Prodej částí pozemků p. č. 7593/1 a p. č. 5051 oba v k. ú. Prostějov
11 Schválení prodeje pozemku p. č. 744/9 v k. ú. Vrahovice
12 Schválení prodeje části pozemku p. č. 6406/1 v k. ú. Prostějov
13 Schválení prodeje části pozemku p. č. 773/1 v k. ú. Vrahovice
14 Schválení bezúplatného nabytí části pozemku p. č. 5738/13 v k. ú. Prostějov
15 Schválení bezúplatného převodu pozemků p. č. 7733 a p. č. 6365/9 oba v k. ú. Prostějov
16 Revokace usnesení ZMP č. 12039 ze dne 14. 2. 2012
17 Prominutí smluvní pokuty za porušení závazku ze Smlouvy o bezúplatném převodu - FOD
18 Odpis pohledávky

3. Schválení účetní závěrky statutárního města Prostějova za rok 2017

4. Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2017

5. Rozpočtová opatření:
1 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodník na ulici Krasická)
3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Partyzánská)
4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace a realizace nového oplocení a branek na ulici Říční)
5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce DDM Vápenice – tělocvična)
6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce domovních kotelen)
7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace v Žešově)
8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce střechy Havlíčkova 2-4)
9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Středisko mládeže kopané)
10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Terminál na aut. nádraží ul. Janáčkova)
11 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vnitroblok Kostelecká 33-37)
12 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky Vrahovice, chodník)
13 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity)
14 ROZOP kapitoly 71 - Sociální fond

6. Dotace na rok 2018:
1 Dotace NÁRODNÍMU DOMU Prostějov o.p.s. na úhradu provozní ztráty vzniklé v období uzavření objektu
Národního domu z důvodu opravy
2 Dotace - Odbor rozvoje a investic (SKC Prostějov z.s.)
3 Dotace – oblast sportu (jednorázová akce – Tenisový klub Prostějov, spolek)
4 Dotace – oblast školství – celoroční činnost (Junák - český skaut, středisko Děti přírody Prostějov, z. s.)
5 Dotace nedoporučená – oblast sportu (Vodácký klub 109, Prostějov, pobočný spolek SVoČR)
6 Dotace – oblast kultury (jednorázová akce - Folklorum z. s.)
7 Dotace – oblast sportu (celoroční činnost - SK Prostějov 1913, spolek)
8 Dotace – oblast sociální (celoroční činnost - Mateřské centrum Prostějov, z.s.)
9 Dotace nedoporučená – oblast zdravotní (celoroční činnost)
10 Dotace na obnovu památek pro rok 2018

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - SK Prostějov 1913, spolek

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - VK Prostějov, spolek

9. Schválení přijetí dotace z rozpočtu OlK pro JSDH města Prostějova

10. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK na akci „Cyklistická stezka v sídlišti Šárka, Prostějov“

11. Přijetí neinvestiční dotace od OlK na Krajské postupové přehlídky OlK, Wolkrův Prostějov a XXXVI. Prostějovské hanácké slavnosti

12. Přijetí investiční dotace z rozpočtu OlK na Podporu prevence kriminality

13. Změna OZV statutárního města Prostějova č. 1/2018 o nočním klidu

14. Změna počtu zaměstnanců statutárního města Prostějova zařazených do Městské policie Prostějov k 1. 7. 2018

15. Určení členů volených orgánů statutárního města ke zpracování osobních údajů

16. Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2018 - 2022

17. Záležitosti Manthellan, a.s. (ústní zpráva - pravidelný bod)

18. Zpráva o činnosti rady města

19. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

20. Závěr
RNDr. Alena R a š k o v á
primátorka města Prostějova

Vytvořeno 4.6.2018 13:10:51 | přečteno 188x | Anna Kajlíková
load