Úvodní strana > Aktuality archiv > 5. schůze Rady města Prostějova

5. schůze Rady města Prostějova

TGM radnice nová (6)

Konat se bude v úterý dne 18. 12. 2018 od 10:00 hodin v jednací místnosti rady dveře č. 5 v přízemí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14

P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu
2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 18.12.2018

3. Záležitosti komisí rady

4. Delegování zástupce města Prostějova do Rady pro kontrolu hospodaření ZZS OlK

5. Shrnutí nabídek služby bikesharingu v Prostějově

6. Záležitosti Odboru kancelář primátora:
1 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora

7. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:
1 Návrh změny organizační struktury a systemizace pracovních míst
2 Změna Organizačního řádu
3 Informace o Rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 41A 2/2018 – 36 ve věci žaloby proti Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí - návrh rozhodnutí o podání kasační stížnosti
4 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dopravní terminál na Floriánském náměstí, Prostějov“
5 Návrh na zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „DDM Vápenice 9, Prostějov – přístavba tělocvičny“

8. Záležitosti Finančního odboru:
1 Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a hospodaření  jím zřízených a založených právnických osob k 31. 12. 2018

9. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:
 1 ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení

10. Záležitosti Odboru informačních technologií:
 2 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie

11. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
1 Konkurzní řízení na ředitelku MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24
2 Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy organizace a aktualizaci ročního plánu  odpisů ZŠ a MŠ PV Kollárova ul. 4
3 Žádost o schválení čerpání fondu investic Sportcentra - DDM Prostějov
4 Žádost o souhlas s podáním a realizací projektu OP VVV ZŠ Prostějov, E. Valenty
5 Žádost o úpravu rozpočtu ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
6 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 o souhlas s nabytím majetku
7 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 o úpravu finančního plánu
8 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 o souhlas s nabytím majetku
9 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 o úpravu finančního plánu
10 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 s přijetím věcného daru
11 Dotace 2018 - oblast kultury - jednorázová akce (CMG, ZŠ a MŠ)
12 Dotace 2018 - oblast sportu - jednorázová akce
13 ROZOP kapitoly 19 - DUHA – KK u hradeb
14 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport

12. Záležitosti Odboru sociálních věcí:
1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OSV-18-21-20 (SOS dětské vesničky)
2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OSV-18-21-22 (Žebřík)
3 Žádost o úpravu rozpočtu Jeslí sídliště Svobody v Prostějově pro rok 2018

13. Záležitosti Odboru dopravy:
 1 Zpoplatnění užívání autobusové stanice v Prostějově – zvýšení ceny

14. Záležitosti Odboru územního plánování a památkové péče:
1 Řešení oblasti křižovatky ulic Vodní, Mlýnská, Na Hrázi a Šmeralova

15. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:
 1 Dotace - Sportovní klub Prostějov

16. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
1 MANTHELLAN a.s. – informace o vrácení úhrad za užívání nemovitostí  dle NS č. 2010/50/274 z 22. 12. 2010
 2 Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady
3 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 587/2 v k. ú. Čechovice u Prostějova.
4 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 110/19 v k. ú. Krasice
5 Schválení pronájmu částí pozemků p. č. 7593/1 a 5051 oba v k. ú. Prostějov
6 Schválení ukončení smluv o dočasném užívání národního majetku dohodou a vyhlášení  záměru pronájmu 4 částí pozemku p. č. 1484 v k. ú. Prostějov
7 Schválení uzavření Dohody o závazku nabídky pozemků
8 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 1484 v k. ú. Prostějov
9 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 7587 v k. ú. Prostějov

17. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
1 Schválení pronájmu GS č. 738 - Hacarova 2
2 Vyhlášení záměru změny smlouvy PSP č. 119 - Dukelská brána 1
3 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 503 - Finská 11
4 Vyhlášení záměru změny smluv - Dolní 2
5 Sleva na nájemném - T. G. Masaryka 11
6 Sleva na nájemném - Palackého 2

18. Různé

19. Závěr


Mgr. František J u r a
primátor města Prostějova

Vytvořeno 13.12.2018 12:34:11 | přečteno 172x | Anna Kajlíková
load