Úvodní strana > Aktuality archiv > 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSTĚJOVA

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSTĚJOVA

RADNICE PROSTĚJOV (4)

Jednání proběhne 30. 4. 2019 v 10:00 hodin v jednací síni radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14..

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů z minulého zasedání (ústní zpráva)

3. Zpráva o činnosti rady města (ústní zpráva)

4. Udělení Cen města Prostějova za rok 2018

5. Záležitosti spolku Prostějov olympijský, z. s.

5.1 Půjčka spolku Prostějov olympijský, z. s.

6. Statut Prostějovských radničních listů

7. Dotace:
7.1  Oblast sportu - celoroční činnost
7.2  Oblast sportu - jednorázové akce
7.3  Oblast sportu - jednorázová akce (Česká sportovní a. s.)
7.4  Oblast vzdělávání - celoroční činnost (Junák-český skaut)
7.5  Dotace nedoporučená – oblast vzdělávání (SH ČMS)
7.6  Oblast kultury- celoroční činnost
7.7  Oblast kultury - celoroční činnost (Spolek pro záchranu varhan)
7.8  Oblast kultury - jednorázová akce (Klub vojenské historie)
7.9  Oblast kultury - jednorázová akce (NS Mánes, z. s.)
7.10  Oblast sociální – celoroční činnost
7.11  Oblast zdravotní – celoroční činnost
7.12  Žádost o poskytnutí peněžitého daru na uživatele sociálních služeb Domova pro seniory Kostelec na Hané
7.13  Komise životního prostředí - celoroční činnost ZO ČSOP Haná
7.14  ORI – Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov
7.15  ORI – Jakub Švandera
7.16  Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace SKC Prostějov, z. s.

8.  Majetkoprávní záležitosti:
8.1  Prodej dvou částí pozemku p. č. 6055/126 v k. ú. Prostějov
8.2  Prodej pozemku p. č. 5945/4 a dvou částí pozemku p. č. 5945/1 oba v k. ú. Prostějov
8.3  Prodej části pozemku p. č. 5736/1 v k. ú. Prostějov
8.4  Prodej pozemku p. č. 106/2 a části pozemku p. č. 105/4 oba v k. ú. Krasice 
8.5  Prodej pozemku p. č. 7560/1 a části pozemku p. č. 7559/2 v k. ú. Prostějov 
8.6  Prodej pozemku p. č. st. 604/2 v k. ú. Krasice
8.7  Směna části pozemku p. č. 511 v k. ú. Domamyslice za část pozemku p. č. 240/2 v k. ú. Domamyslice
8.8  Směna částí pozemků na ulici Wolfova
8.9  Výkup pozemku p. č. 6231/68 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 
8.10  Výkup pozemků p. č. 7454/1, p. č. 7454/3, p. č. 7454/4 a p. č. 7454/5vše v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
8.11  Výkup pozemků v k.ú. Krasice, včetně technické infrastruktury, a ROZOP kapitoly 50
8.12  Bezúplatný převod movitého majetku
8.13  Revokace usnesení ZMP č. 16065 z 11. 4. 2016 a schválení bezúplatného nabytí pozemku p. č. 1/3 v k. ú. Domamyslice
8.14  Prominutí části smluvní pokuty za prodlení s výstavbou RD na pozemku p. č. 100/21 v k. ú. Krasice
8.15  ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

9. Rozpočtová opatření:
9.1  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Dopravní terminál na Floriánském nám.)
9.2  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Dílny a učebny na pv. ZŠ)
9.3  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Hřiště pro psy)
9.4  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace v Žešově)
9.5  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rekonstrukce tribuny na velodromu)
9.6  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rekonstrukce ul. Plumlovská) 
9.7  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční vč. PD)

10.  Projekt regenerace veřejných prostranství na sídlišti Moravská

11.  Projekt regenerace veřejných prostranství na sídlišti Mozartova

12.  Jednací řád osadních výborů

13.  Jednací řád výborů Zastupitelstva města Prostějova

14.  Urbanistická soutěž na řešení jižní části centra města Prostějova - materiál obdrží členové zastupitelstva po schůzi rady, která se bude konat mimo schválený harmonogram dne 24. 4. 2019

15.  Záležitosti Manthellan, a.s. (pravidelný bod)

15.1 Vyhovění zamítnutým peticím (KASC a tržnice)

16.  Jmenování nového člena Komise pro regeneraci městské památkové zóny 

17.  Delegování zástupců statutárního města Prostějova na valné hromady obchodních společností

18.  Změna OZV č. 1/2018 o nočním klidu

19.  OZV, kterou se mění OZV č. 4/2008 o udržování čistoty na veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě)

20.  OZV, kterou se mění OZV č. 8/2012, kterou se stanoví pravidla pro pohyb na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova

21.  OZV, kterou se mění OZV č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

22.  Dodatek ke Zřizovací listině Sportcentra – DDM Prostějov

23.  Dodatek č. 3 k Zásadám poskytování dotace a návratné finanční výpomoci 

24.  Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

25.  Závěr
Mgr. František J u r a
primátor města Prostějova


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 25.4.2019 7:20:39 | přečteno 295x | Anna Kajlíková
load