Úvodní strana > Aktuality archiv > 67. schůze Rady města Prostějova

67. schůze Rady města Prostějova

TGM radnice nová (1)

Schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 7.3.2017 od 13:00 hodin.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Záležitosti komisí rady a komise zastupitelstva:

1 Doporučení Komise životního prostředí z 6.2.2017

2 Doporučení Komise rozvoj města a podporu podnikání z 21.2.2017

3 Rezignace člena Komise pro kulturu a cestovní ruch

4 Rezignace na místo člena Komise pro regeneraci MPZ

3. Zdravé město a MA21 – zpráva projektu Zdravé město Prostějov 2016

4. Personální záležitosti tajemníka Magistrátu města Prostějova

5. Dotace 2017:

1 nedoporučené Komisí Zdravého města Prostějov na rok 2017

2 Odbor kancelář primátora

3 komise školská - jednorázové akce

4 komise školská – celoroční činnost

5 oblast školství - jednorázové akce

6 nedoporučené – oblast školství

7 oblast ochrana životního prostředí – celoroční činnost

8 oblast ochrana životního prostředí (Junák – český skaut, středisko Děti přírody

Prostějov, z.s. ) – jednorázová akce

9)III. etapa restaurování hracího stroje varhan a na restaurování skříně varhan

ve farním kostele Povýšení sv. Kříže

6. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 Příprava zadávacího řízení veřejné zakázky „Výběr dodavatele služeb v oblasti

marketingu a propagace statutárního města Prostějova“

7. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce DDM Vápenice - tělocvična“

2 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Komunitní dům pro seniory v Sušilově ulici

v Prostějově“

3 Zadávací řízení veřejné zakázky „Pořízení mobilních tribun – Sportcentrum Prostějov“

- zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele

8. Záležitosti Finančního odboru:

1 Dopady nové legislativní úpravy týkající se rozpočtové odpovědnosti a rozpočtových

pravidel obcí

2 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her

3 Velikonoční trhy 2017 - schválení výše nájemného za užívání dřevěných prodejních stánků

4 Odpisový plán statutárního města Prostějova na rok 2017

9. Záležitosti Odboru životního prostředí:

1 Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov Nařízením

statutárního města Prostějova

10. Záležitosti Odboru územního plánování a památkové péče:

1 Dotace ze státního rozpočtu statutárnímu městu Prostějovu v Programu regenerace

městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 na obnovu

kulturních památek

2 ROZOP kapitoly 62 – územní plánování a památková péče (navýšení ceny I. změny ÚP)

3 ROZOP kapitoly 62 – územní plánování a památková péče (Soubor územních studií Prostějov)

11. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Dotační programy Olomouckého kraje v oblasti dopravy pro rok 2017 – projektové náměty

2 Projektový námět Obnova Národního domu v Prostějově

3 Projektový námět Územní studie krajiny

4 Projektový námět Územní studie města Prostějova - II. etapa

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod položek – zeleň, PD)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (oprava pódia v areálu MŠ Partyzánská)

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (VO Čechůvky u točny - PD)

8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Palackého, ZŠ Skálovo – PD oprava WC)

9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a RG – PD oprava podlahy tělocvičny a obložení stěn)

12. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Informace o darech získaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem

Prostějovem v roce 2016

2 Informace o přerušení provozu mateřských škol

3 Informace ředitelky MŠ Šárka o spolupráci na projektu

4 Odvody příspěvkových organizací z fondu investic (nemovitý majetek)

5 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Šablony

6 Žádost o schválení kalkulačních cen pronájmu prostor KINA METRO 70 Prostějov, PO

7 Žádost o úpravu finančního plánu MŠ PV, Partyzánská ul. 34

8 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (úhrada za poskytování služeb v oblasti BOZP, PO a OŽP)

9 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (přeúčtování položek)

13. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Schválení prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou patrových garáží na pozemku

p.č. 105/6 v k.ú. Krasice

2 Revokace bodu 2 usnesení RMP č. 7086 ze dne 24.1.2017 a schválení zřízení služebnosti

na částech pozemků v kú Krasice

3 Revokace bodu 9 usnesení ZMP č.10195 ze dne 20.9.2011 a vyhlášení záměru prodeje jednotky č.1622/15 v domě na ul. Netušilova 3 v Prostějově

4 Schválení pronájmu a podnájmu nemovitých věcí v k.ú. Prostějov

5 Schválení výpůjčky pozemků v k.ú. Vrahovice

6 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7846/2 v k.ú. Prostějov (Klíčová)

7 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7846/2 v k.ú. Prostějov (Hlavicová)

8 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7875 v k.ú. Prostějov

9 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 5760/3 a p.č. 5760/5, oba v k.ú. Prostějov

10 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. Prostějov

11 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 223/13 v k.ú. Krasice

12 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7842 k.ú. Prostějov

13 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7875 k.ú. Prostějov (Doležal)

14 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7875 v k.ú. Prostějov (Křupka)

15 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v sektoru A průmyslové zóny.

16 Zrušení předkupního práva k pozemkům v sektoru A průmyslové zóny

17 Zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 7396/3 v k.ú. Prostějov

18 Zřízení služebnosti na částech pozemku p.č. 411 v k.ú. Žešov

19 Zřízení služebnosti na částech pozemků p.č. 1612/2 a p.č. 1613/1, oba v k.ú. Prostějov

20 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (nákup příslušenství k rolbě)

21 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (nákup světelné tabule)

22 ROZOP kapitoly 90 - správa a údržba majetku města (zimní údržba místních komunikací)

14. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Schválení změny Smlouvy č. 459 o nájmu NP č. 288 na nám. T. G. Masaryka č. 121/11

2 Schválení pronájmu PSP č. 185 na Pernštýnském nám. 183/4

3 Schválení pronájmu parkovacího místa č. 528 na Pernštýnském nám. 183/4

4 Schválení výpůjčky PSP č. 777 v objektu Správy hřbitova na Brněnské ulici č. 3131

5 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu ze dne 19.4.2016 – pronájem fotbalového

areálu E. Beneše nájemci 1. SK Prostějov

6 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu ze dne 19.4.2016 – pronájem fotbalového

areálu E. Beneše nájemci TJ Haná Prostějov

7 Informace o stavu domovních kotelen

15. Bytové záležitosti:

1 Schválení žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení v DPS

2 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů

16. Různé

 

17. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Foto: MMPv

Vytvořeno 2.3.2017 9:42:46 | přečteno 266x | Anna Kajlíková
load