Úvodní strana > Aktuality archiv > 7. schůze Rady města Prostějova

7. schůze Rady města Prostějova

TGM radnice nová (6)

Konat se bude v úterý 22.1.2019 od 10:00 hodin v jednací místnosti rady dveře č. 5 v přízemí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 22. 1. 2019

3. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov a analýza stavu veřejného pořádku ve Statutárním městě Prostějov za rok 2018

4. Záležitosti Odboru kancelář primátora:
 1 ROZOP kapitoly 10 – Kancelář primátora

5. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:
 1 Rezignace na funkci přísedícího u Okresního soudu v Prostějově
 2 ROZOP kapitoly 14 kancelář tajemníka

6. Záležitosti Odboru sociálních věcí:
1 Dotace zařazená v rozpočtu města Prostějova na rok 2019 (Azylové centrum Prostějov, o.p.s.)
2 Projekt prevence kriminality 2019 – Dotační program pro sociální oblast 2019 OlK
3 Projekty prevence kriminality 2019 – dotační program MV ČR Program prevence kriminality na místní úrovni 2019
4 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci

7. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:
 1 Žádost o užití znaku města – Mgr. Jana Tobolová

8. Záležitosti Odboru informačních technologií:
 1 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie

9. Záležitosti Odboru občanských záležitostí:
1 Pověření zaměstnanců oddělení matriky k podpisu inominátních smluv a doplnění podmínek pro výběr provozních poplatků

10. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
1 Splnění uložených opatření z veřejnosprávní kontroly u zřízených školských PO 
2 Informace o darech získaných příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Prostějovem v roce 2018
3 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport
4 Žádost o schválení úpravy cen stravného v MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34
5 Žádost o schválení bezúplatného užívání majetku - tělocvičny ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
6 Žádost o souhlas s podáním žádosti a s realizací projektu OP VVV ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 s případným předfinancováním zřizovatele
7 Žádost Městského divadla v PV, PO o změnu kalkulačních cen pronájmů
8 Splnění uložených opatření z veřejnosprávní kontroly u Městského divadla v PV 
9 ROZOP kapitoly 71 - Sociální fond

11. Záležitosti Odboru územního plánování a památkové péče:
 1 ROZOP kapitoly 62 – územní plánování a památková péče

12. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:
1 Projektové náměty „Cyklistická stezka Okružní“, „Rekonstrukce domu Knihařská 18“ a „Vybudování zázemí dětského dopravního hřiště“
2 Žešov, rekonstrukce komunikace – SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ č. VPI/MS/2018/00267
3 Rekonstrukce ul. Plumlovská, Prostějov SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PŘELOŽKY PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ÚHRADĚ NÁKLADŮ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH, číslo smlouvy: 4000220163
4 Zimní stadion – rekonstrukce – Technický objekt Zadání PD pro provádění stavby
5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce skateparku v Prostějově)
6 ROZOP opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice)
7 ROZOP opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Podchod pod mostem v Olomoucké ul. – manipulační plocha)
8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vrahovická most - dokončení)
9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunitní dům Sušilova v Prostějově)
10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Jesle – úprava sociálního zařízení)
11 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO BD Norská 4224/3 a Finská 4190/9 – PD)
12 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO BD Norská 4243/2, 4244/4, 4245/6 a Finská 4242/11 – PD)
13 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO BD M. Pujmanové 669/10 – PD)
14 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce DDM Vápenice – tělocvična

13. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
1 Přijetí finančního daru od společnosti ASEKOL a.s.
2 Revokace bodu 1. písm. B) usnesení Rady města Prostějova č. 8855 ze dne 25. 09. 2018 a schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemku v k.ú. Domamyslice
3 Schválení neuplatnění navýšení nájemného a pachtovného pro rok 2019 o míru inflace
4 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 587/2 v k.ú. Čechovice u Prostějova a pachtu částí pozemků p.č. 426/3 a p.č. 587/2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova
5 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 249/3 v k.ú. Žešov
6 Vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. 740/4 v k.ú. Vrahovice za část pozemku p.č. 743/2 v k.ú. Vrahovice
7 Vyhlášení záměru směny částí pozemků p.č. 7491 a p.č. 7493/2, oba v k.ú. Prostějov, za část pozemku p.č. 7493/1 v k.ú. Prostějov
8 Výkup pozemků p.č. 7558/5 a p.č. 7558/6, oba v k.ú. Prostějov, a ROZOP kapitoly 50
9 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p.č. 6319/2 a p.č. 6319/4, oba v k.ú. Prostějov
10 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (finanční vyrovnání)
11 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (Komunitní dům Sušilova ul. – vybavení nábytkem)
12 Informace - přehled o materiálech projednávaných OSÚMM v průběhu IV. čtvrtletí 2018

14. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
 1 Schválení pronájmu PSP č. 251 – ul. Palackého 2

15. Různé

16. Závěr

Mgr. František J u r a
primátor města Prostějova

Vytvořeno 17.1.2019 13:08:17 | přečteno 196x | Anna Kajlíková
load