Úvodní strana > Aktuality archiv > 72. schůze Rady města Prostějova

72. schůze Rady města Prostějova

Schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 9.5.2017 od 11:30 hodin.


P o z v á n k a

na 72. schůzi Rady města Prostějova, která se bude konat v úterý dne 9.5.2017 od 11:30 hod. v zasedací místnosti primátorky, dveře č. 29 v 1. poschodí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14 (přestávka je plánována od

12:00 hod.). Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu 11:30

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 9. 5. 2017

3. Darovaní movitého majetku - notebooku užívaného členem zastupitelstva města

4. Žádost o užití znaku města - ART ECON

5. Záležitosti Finančního odboru:

1 Schválení účetní závěrky statutárního města Prostějova za rok 2016

2 Schválení řádných účetních závěrek příspěvkových organizací statutárního města

Prostějova sestavených ke dni 31. 12. 2016

3 Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2016

4 Informace o pasportizaci vybraných 7 nemovitostí

6. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Využití prostor na místním nádraží

2 Výkup pozemků pro severní obchvat - sdělení

3 Dotace 2017 - ORI

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městský hřbitov, smuteční obřadní síň – PD)

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce domu Knihařská 18 - PD)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka, oprava povrchu chodby – PD)

7. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Informace o přerušení činnosti školních družin

2 Poskytnutí finančního daru  KINU METRO 70 Prostějov, PO

3 Žádost o schválení bezúplatného užívání majetku - tělocvičny ZŠ a MŠ Melantrichova

4 Žádost o úpravu finančního plánu ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14

5 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (MŠ Šárka 4a)

8. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Nabídka společnosti FCC Prostějov - komunální vysavač Glutton

2 Prodej bytové jednotky č. 1622/15 v domě na ul. Netušilova 3

3 Prodej pozemku p. č. 85/24 v k. ú. Krasice

4 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 3713/1 v k. ú. Prostějov včetně stavby bez č. p. nebo č. e.

5 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 981/4 v k. ú. Vrahovice

6 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k. ú. Prostějov

7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 430/3 v k. ú. Žešov

8 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu Žešov č. p. 39

9. Bytové záležitosti:

1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů

J. Halvadžievová

2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

10. Různé 

11. Závěr 16:00

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova

Vytvořeno 4.5.2017 13:27:10 | přečteno 193x | Richard Sedlák
load