Úvodní strana > Aktuality archiv > 77. schůze Rady města Prostějova

77. schůze Rady města Prostějova

88radnice I

Konat se bude v úterý dne 27. 6. 2017 od 11:00 hod. v zasedací místnosti primátorky, dveře č. 29 v 1. poschodí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Záležitosti komisí rady:

1 Doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání ze dne 13. 6. 2017

2 Doporučení Komise životního prostředí z 19. 6. 2017

3. Nákup uměleckých děl

4. Vyřazení movitého majetku -  služební zbraně městské policie

5. Návrh změny organizační struktury Odboru životního prostředí

6. Výkup a vyvlastnění pozemků pro severní obchvat

7. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora

8. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Odvolání plné moci udělené společnosti Manthellan a. s. dne 29. 6. 2014

2 Změna nařízení č. 7/2012, kterým se stanovuje maximální cena za nucený odtah vozidel

3 Zadávací řízení veřejné zakázky „EÚO panelového domu Kostelecká 4165/17, Prostějov,

zateplení objektu“- rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

4 Zadávací řízení veřejné zakázky „EÚO panelového domu Kostelecká 4165/17, Prostějov

- opakované řízení“ návrh na zahájení opakovaného řízení

5 Zadávací řízení veřejné zakázky „Průmyslová komunikace a inženýrské sítě pro část

pozemků sektoru A průmyslové zóny Kralická ulice“- zahájení řízení

6 Zadávací řízení veřejné zakázky „EÚO - MŠ Partyzánská -  budova A. Krále 16, Prostějov“

- informace o průběhu řízení a návrh na výběr dodavatele

7 Zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce DDM Vápenice - tělocvična“ – informace

o průběhu řízení a návrh na výběr dodavatele

9. Záležitosti Finančního odboru:

1 Zápočet vzájemných pohledávek města Prostějova a společnosti Stanix Projekt s.r.o.

2 Ověřování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených statutárním městem

Prostějovem

10. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem

za podíl na zlepšeném hospodářském výsledku v doplňkové činnosti za kalendářní rok 2016

2 Návrh platového zařazení ředitelky MŠ Prostějov, Partyzánská ul.

3 Projednání výsledků veřejnosprávní kontroly v Městské knihovně Prostějov

4 Splnění uložených opatření zřízenými PO

5 Žádost o schválení čerpání RF ZŠ Prostějov, Majakovského 1

6 Žádost o schválení čerpání RF ZŠ Prostějov, Melantrichova 60

7 Žádost o schválení bezúplatného užívání majetku - tělocvičny ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60

8 Žádost o souhlas s převodem z RF do FI a o schválení čerpání FI MŠ Prostějov, Smetanova 24 na opravu terasy

9 Žádost o souhlas s převodem z RF do FI a o schválení čerpání FI MŠ Prostějov, Šárka 4a na opravu plotu

10 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

11 Žádost ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru a schválení čerpání rezervního fondu (Women for Women, o. p. s.)

12 Žádost ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru a schválení čerpání RF (SRPŠ)

13 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Jana Železného PV)

14 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14)

11. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

1 Návrh odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody v Prostějově

2 Převod movitého majetku - keramické pece z Jeslí sídliště Svobody v Prostějově přes

zřizovatele na ZŠ a MŠ Jana Železného

12. Záležitosti Odboru územního rozvoje a památkové péče:

1 ROZOP kapitoly 62 – územní plánování a památková péče

13. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Informace o poskytnutí dotace z OPŽP na akci Energeticky úsporná opatření na MŠ

A. Krále v Prostějově

2 Informace o poskytnutí dotace z OPŽP na akci Ozelenění ulice Krasická, Prostějov

3 Norská 2,4 – výměna výtahu z roku 1998 – rozšíření akce o výměnu výtahu v bytovém domě Finská 11

4 Vybudování odborných učeben na ZŠ J. Železného, projektový námět

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodníky sídliště Hloučela, Kpt. Jaroše a J. Zrzavého a mlatové chodníky)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava objektu kolumbária na městském hřbitově, aktualizace PD)

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Průmyslová komunikace a IS pro část pozemků sektoru A Kralická)

8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (RG a ZŠ Prostějov – Oprava podlahy tělocvičny a obložení stěn)

9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka, úprava vnitřního atria školy)

10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice a 70 – finanční (Participace, osadní výbory)

14. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Nabídka spolupráce spol. E.ON - zapůjčení elektroskútru

2 Návrh převodu objektu zámku ve Ptení

3 Přijetí finančního daru od OlK

4 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 750/1 v k.ú. Vrahovice

5 Schválení pronájmu částí pozemků p. č. 1765/1 a p. č. 6169/107, oba v k. ú. Prostějov

6 Schválení změny Smlouvy o nájmu č. 2010/50/312 ze dne 22. 11. 2010

7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 472/1 v k. ú. Krasice

8 Vyhlášení záměru pronájmu 3 částí pozemku p. č. 310/14 v k. ú. Kralice na Hané

9 Vyhlášení záměru výpůjčky nebytových prostor v objektu Lipová 134/1 v Prostějově

10 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 7846/2 v k. ú. Prostějov

11 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (chytrá solární lavička CAPASITTY ve spolupráci s E.ON)

12 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (pořízení chytrých solárních laviček)

15. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č 221 na Školní - Bašta 49

2 Návrh na snížení nájemného za omezené užívání PSP č 221 na Školní - Bašta 49

3 Návrh na schválení pronájmu PSP - kavárna v budově zámku Pernštýnské nám. 8

4 Revokace části usnesení č. 7515 RMP ze dne 23.05.2017 a návrh uzavření nájemní smlouvy

na pronájem bytu v majetku města Prostějova – bytová náhrada

16. Bytové záležitosti:

1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů

2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

17. Různé

 

18. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města ProstějovaFoto: MMPv

Vytvořeno 22.6.2017 10:59:10 | přečteno 324x | Anna Kajlíková
load