Úvodní strana > Aktuality archiv > AKTUALIZOVÁNO: Jednání Rady města Prostějova

AKTUALIZOVÁNO: Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice

Konat se bude v úterý dne 9. 10. 2018 od 8:00 hodin, v jednací místnosti rady v přízemí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 9. 10. 2018

3. Záležitosti výborů a komise zastupitelstva, osadních výborů a komisí rady
 1 Doporučení komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 26. 9. 2018

4. Udělení výjimky z OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů

5. ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice

6. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:
1 Informace o stavu ZŘ DDM „Vápenice 9, Prostějov - přístavba tělocvičny“ a návrh na další postup
2 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Komunitní dům Sušilova, Prostějov - vybavení vestavěným nábytkem a elektrospotřebiči“
3 Informace o zadávacím řízení „Rekonstrukce domu Knihařská 18, Prostějov“ a návrh na výběr dodavatele (materiál obdrží členové rady dodatečně)

7. Záležitosti Finančního odboru:
 1 Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2019 – I. verze
 2 Prostějovský vánoční jarmark 2018 - schválení výše nájemného za užívání dřevěných prodejních stánků a výše poplatku za právo přenechání prostoru pro umístění mobilního stánku

8. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:
 1 Návrh pojmenování nové ulice v k. ú. Čechovice
 2 Žádost o užití znaku města – SOA

9. Záležitosti Odboru informačních technologií:
1 Smlouva o poskytování služeb elektronické pečetění a časová razítka
2 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie


10. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Gymnázium Jiřího Wolkera)
2 Dotace 2018 - oblast kultury - jednorázové akce
3 Dotace 2018 - oblast sportu - jednorázové akce
4 Návrh osobního příplatku řediteli ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty a řediteli Sportcentra DDM
5 Informace o přerušení činnosti školních družin
6 Žádost Kina Metro 70 o úpravu finančního plánu
7 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV MŠ Šárka 4a)
8 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV Sportcentra DDM)

11. Záležitosti Odboru územního plánování a památkové péče:
1 Dotace na obnovu památek pro rok 2018
2 ROZOP kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče (převod do FRR)
3 ROZOP kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče (ÚS plochy za Brněnskou ul.)

12. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
1 Schválení bezúplatného nabytí movitých věcí – stromů od společnosti Toray Textiles Central Europe s.r.o.
2 Schválení bezúplatného nabytí movité věci – vánočního stromu
3 Plán zimní údržby místních komunikací Statutárního města Prostějova na zimní
období 2018-2019
4 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 427/51 v k. ú. Čechovice u Prostějova
5 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 7559/2 v k. ú. Prostějov
6 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 587/2 v k. ú. Čechovice u Prostějova
7 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p. č. 6083/1, p. č. 6169/107, p. č. 7835/1, p. č. 6034/3 a p. č. 7842, vše v k. ú. Prostějov
8 Vyhlášení záměru směny částí pozemků p. č. 86/27 a st. p. č. 379, oba v k. ú. Krasice
9 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 6055/44 v k. ú. Prostějov
10 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o výpůjčce č. 2007/16/330 ze dne 21. 11. 2007
11 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

13. Schválení pronájmu PSP č. 820 na nám. T. G. Masaryka 11

14. Bytové záležitosti:
 1 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS
 2 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů

15. Různé

16. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á
primátorka města Prostějova


Vytvořeno 4.10.2018 9:53:06 | přečteno 201x | Anna Kajlíková
load