Úvodní strana > Aktuality archiv > Aktualizováno: Jednání Zastupitelstva města Prostějova již dnes

Aktualizováno: Jednání Zastupitelstva města Prostějova již dnes

TGM radnice

13. zasedání Zastupitelstva města Prostějova se uskuteční v pondělí dne 15.2.2016 od 13.00 hod. v jednací síni radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 13. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 15.2.2016 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Volba členů Finančního výboru

3. Delegování zástupce statutárního města Prostějova na valnou hromadu společnosti VaK Prostějov, a. s.

4. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov a analýza stavu veřejného pořádku ve statutárním městě Prostějov

za rok 2015

5. Zřízení pamětní medaile k 25. výročí vzniku Městské policie Prostějov

6. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova v souvislosti s výkonem jejich funkce

7. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění nařízení vlády č. 352/2015 Sb.

7.1 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova

8. Strategie ITI Olomoucké aglomerace

9. Návrh na pořízení změny Územního plánu Prostějov

10. Zrušení Územního plánu zóny části centra města Prostějova

11. Rozpočtová opatření schválená RMP v roce 2015 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008

a usnesením ZMP č. 14268 (Rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2015) ze dne 15.12.2014

12. Rozpočtová opatření

1 kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Dolní -Kralická, úsek Letecká)

2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Návrh užití prostředků z Fondu reinvestic nájemného)

3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Výstavba venkovní posilovny – Street Workout na ul. Kostelecká)

13. Dotace:

1 Sociální oblast

2 Azylové centrum Prostějov, o. p. s.

3 Oblast kultury - Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3

4 Oblast sportu

5 Oblast sportu (LHK Jestřábi Prostějov A - team s. r. o.; DTJ Prostějov; VK Prostějov o. s; Prostějovský volejbal s. r. o.; Tenisový klub Prostějov; 1. SK PROSTĚJOV; LHK Jestřábi Prostějov o. s.)

6 Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov

14. Stanovisko Zastupitelstva města Prostějova k finanční spoluúčasti v případě schválení dotace MŠMT

na rekonstrukci šaten a tribuny velodromu v Prostějově

15. Stanovisko Zastupitelstva města Prostějova k finanční spoluúčasti v případě schválení dotace MŠMT

na rekonstrukci budovy sokolovny v Čechovicích

16. Stanovisko Zastupitelstva města Prostějova k finanční spoluúčasti v případě schválení dotace „Cyklistika

bez hranic“ v rámci Programu česko-polské spolupráce

17. Majetkoprávní záležitosti:

1 Informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím Statutárního města Prostějova k hospodaření za rok 2015

2 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s placením nájemného za užívání části pozemku p.č. 6055/1 v k.ú. Prostějov

3 Schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 6083/72 a p.č. 6083/73, oba v k.ú. Prostějov, a schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 7356 v k.ú. Prostějov

4 Schválení bezúplatného nabytí části pozemku p.č. 7692 v k.ú. Prostějov a schválení bezúplatného převodu částí pozemků p.č. 7691, p.č. 7693, p.č. 7997, p.č. 7600, p.č. 7584, p.č. 7583, p.č. 5308 a p.č. 7607/2, vše v k.ú. Prostějov

5 Schválení bezúplatného převodu částí pozemků p.č. 3631/44, p.č. 3700/2 a p.č. 7881, vše v k.ú. Prostějov

6 Schválení prodeje 2 částí pozemku p.č. 467 v k.ú. Domamyslice

7 Schválení směny pozemku p.č. 350 za část pozemku p.č. 351/3, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, revokace usnesení ZMP č. 15226 ze dne 07.09.2015 a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

8 Schválení směny pozemků v k.ú. Prostějov

9 Schválení výkupu dvou částí pozemku p.č. 370 v k.ú. Čechovice u Prostějova a rozpočtové opatření kapitoly 50

– správa a nakládání s majetkem města

10 Schválení výkupu pozemků pro realizaci části stavby „Silnice II/366 Prostějov - přeložka silnice“

11 Schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (regenerace sídl. Šárka)

12 Schválení zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 1724 v k.ú. Prostějov

13 Schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v k.ú. Prostějov (Okružní křižovatky Poděbradovo nám.)

18. Zpráva o činnosti rady města

19. Zpráva o plnění úkolů

19.1 Informativní materiál – územní členění města Prostějova

20. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru

21. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

21.1 Písemné podněty klubu zastupitelů zvolených za ZPP:

1) Oficiální profily města na sociálních sítích

2) Revokace části usnesení č. 15262 k využití plochy po vybouraném objektu hlavní budovy Jezdeckých kasáren

3) Zveřejňování zpracovaných studií

4) Zveřejňování správních řízení na kácení stromů

5) Usnesení o zveřejňování smluv nižší hodnoty jejího předmětu než je 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty

6) Usnesení o zveřejňování smluv od 1. 3. 2016

7) Usnesení o zveřejnění smluv uzavřených v období od 3. 11. 2014 do 29. 2. 2016 v Centrálním registru smluv

22. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 8.2.2016 9:39:00 | přečteno 567x | Mgr. Jana Gáborová
load