Úvodní strana > Aktuality archiv > Areál kasáren chce město využít pro potřeby obyvatel

Areál kasáren chce město využít pro potřeby obyvatel

jezdecka-kasarna-mala.jpg

Vedení města by rádo s konečnou platností vyřešilo situaci kolem Jezdeckých kasáren, a proto stavební úřad vypisuje zadání územní studie. Areál chce město využít pro potřeby obyvatel a velký důraz klade na rozšíření zeleně v této lokalitě.

 

„Starou vojenskou budovu nehodláme rekonstruovat, ale postavit novou, která bude tvořit „čelo“ budoucího náměstí. Důvodem tohoto postupu je ekonomická stránka věci. Novostavba bude totiž o třicet procent levnější než rekonstrukce kasáren. Za ušetřené peníze, což je řádově 30 milionů korun se může postavit například jeden dům komunitního charakteru, peníze se mohou věnovat na výstavbu koupaliště či rekonstrukci zimního stadionu,“ vysvětlil náměstek primátora Zdeněk Fišer a dodal, že právě proto stavební úřad vypisuje zmíněné zadání územní studie. Zakázka bude hodnocena přes elektronický systém PPE a ucházet se o ni mohou architekti, kteří mají k této činnosti oprávnění.
„Jako inspirace bude bráno urbanistické řešení areálu kasáren pana architekta Stehlíka. To bylo v letošním roce upraveno pro potřeby města a řešení můžeme třeba připodobnit k situaci na Náměstí spojenců,“ nastínil Fišer. Jeho úkolem je prověřit a konkretizovat podmínky využití ploch v souladu se zadáním a cílem územního plánování, zejména s charakterem území a zajistit soulad s obecnými požadavky na jeho využívání. Sloužit bude jako podrobnější podklad pro rozhodování v této oblasti.
„Celý areál kasáren chce město využít pro potřeby obyvatel s prioritou vybudování bytů sociálního typu, komunitních bytů pro staré občany, bytů s pečovatelskou službou a podobně s tím, že hlavní důraz dáváme na rozšíření zeleně, konkrétně vybudování centrálního parku v této lokalitě. Park bude propojen se stávající botanickou zahradou a dále s plochou určenou pro její budoucí rozšíření. Opticky bude spojen s přilehlými pozemky kolem „vojenských“ bytů a Spitznerovými sady,“ dodal Zdeněk Fišer. Už v minulosti se podle projektu architekta Stehlíka zahájila realizace sociálních bytů v ulici Jezdecké s přilehlým parkovištěm, jsou položeny základy inženýrských sítí a trafostanice, připravena je i projektová dokumentace komunikačního propojení a nakresleny jsou i bytové domy. Ty budou upraveny pro potřeby sociálního charakteru.

Na využití areálu se už pracovalo i před převzetím od armády v roce 2004. Jen pro informaci uvádíme historii variant urbanistického řešení této oblasti:

- Urbanistické řešení areálu ve variantách – Fakulta architektury VUT Brno, 05/2002
- Zhodnocení potenciálu území - Fakulta architektury VUT Brno, 06/2002
- Architektonicko urbanistická studie areálu – architekti Stehlík, Stehlíková, Brno, 12/2002
- Dopravní obslužnost a inženýrské sítě pro bytovou výstavbu (DUR) – architekti Stehlík, Stehlíková, Brno, 08/2003 + DSP včetně následné realizace inženýrských sítí.
- Studie využití objektu „jízdárny“ ve variantách – Knesl + Kynčl s.r.o. Brno, 2004
- Bytové domy „Kostky sever“ (DUR) - Knesl + Kynčl s.r.o. Brno, 2004
- Posouzení umístění objektu DPS – ORI, 2012
- Posouzení stavu hlavního objektu – Statika s.r.o. Olomouc, 05/2013
- PD demolice hlavního objektu v areálu – Ing. Hynková, 07/2013
- Studie využití areálu pro Společenské a sportovní centrum - architekti Fröml, Přikryl, Beran, Gottwald, 2013 zadání předpokládalo vytvoření objektu, který nabídne dostatečně kapacitní a variabilní prostředí pro kulturní i sportovní akce. Hlavní funkční plocha – sál s kapacitou cca 600 osob při plesovém uspořádání musí být zároveň upravitelný pro uspořádání pro některé méně náročné druhy sportovních aktivit.
- Výsledná studie SSC – Ing. arch. Gottwald, 2014 – tento záměr by byl v případě požadavku zastřešen samostatnou územní studií.

Studie má dát odpověď na vytvoření hodnotného potenciálu kvalitního využití území a prověřit možnost dalšího rozšíření botanické zahrady. Zpracuje varianty řešení s nebo bez zachování budovy  kasáren a jízdárny. Má také přihlédnout k zamýšlenému návrhu podporovatelného bydlení, veřejné zeleně případně komunitních domů pro seniory a variantně pracovat s koncepčním řešením veřejné zeleně jako u Náměstí spojenců (arch. Kumpošt, 1934). „Kompletní studie bude pochopitelně obsahovat stávající i navrhované sítě technické infrastruktury s použitím grafického znázornění dle ÚP, umístění veřejných parkovacích a odstavných ploch a případně hromadných garáží s optimálním napojením na veřejné komunikace, stanoví profily uličních prostorů, což je šířka komunikací, chodníků, pásů zeleně, zastavitelnost pozemků, charakter předpokládaných záměrů, umístění dopravní a technické infrastruktury zajišťující optimální obsluhu území. Varianty je třeba popsat s ohledem na ekonomickou výhodnost řešení,“ uzavřel výčet náměstek primátora Zdeněk Fišer.

Inspirativní námět ke stažení zde:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/2015/jezdecka-kasarna-situacka, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

Vytvořeno 30.9.2015 6:30:00 | přečteno 367x | Anna Kajlíková
load