Úvodní strana > Deset let třídíme biologicky rozložitelný odpad

Deset let třídíme biologicky rozložitelný odpad

bio kontejner

V roce 2011 byl zaveden v našem městě „Systém pro separaci bioodpadů ve městě Prostějově“. Jeho cílem bylo snížení množství směsného komunálního odpadu.

V rámci realizace projektu byly zakoupeny první nádoby na bio odpad a kompostéry, které byly bezplatně zapůjčeny občanům města. Kompostéry se půjčovaly pouze v roce 2011. V jejich pořizování a poskytování občanům se již dále nepokračovalo, jelikož spousta občanů měla tendence si je odvážet na chaty a chalupy mimo Prostějov. Nádoby na bio odpad se od roku 2011 vypůjčovaly ještě 5x. Celkem bylo poskytnuto 700 ks kompostérů a 2 093 ks nádob pro svoz bio odpadu.
Svoz bio odpadu z nádob probíhá celoročně, jednou za 14 dní v pátek (polovina města v lichý a polovina v sudý týden). Jde o vytříděnou složku komunálního odpadu, tudíž je jeho svoz a likvidace součástí místního poplatku. Nic navíc občan neplatí.

V letech 2019 a 2020 Statutární město Prostějov část vypůjčených bio nádob bezúplatně převedlo do vlastnictví stávajících uživatelů. Ti byli obesláni dopisem s návrhem na převod nádoby, a pokud nevyjádřili nesouhlas, stala se jejich vlastnictvím. Nádobu na bio odpad tak již není nutné městu vracet a je možné s ní volně nakládat dle uvážení. V darování nádob bude město pokračovat i v letošním roce.

Další nákup nádob na bio odpad město v dohledné době neplánuje.

Občan, který má zájem třídit bio odpad, si může nádoby zakoupit sám. Jejich počet na domácnost není nijak omezen. Zakoupit všechny typy a velikosti může např. u svozové společnosti. Je nutno dbát na to, aby nádoba byla opravdu určena na svoz bio odpadu (měla rošt, větrací otvory, atd.). Zakoupenou nádobu je třeba nahlásit ke svozu na svozové společnosti FCC Prostějov, s.r.o., u pana Zdenka Rybky – mob. 737 242 157, e-mail zdenek.rybka@fcc-group.cz. Na něho se občané mohou obracet i s dotazy ke svozu odpadu (nevyvezené nádoby, poškozené nádoby atd.).

Problematický je v našem městě svoz bioodpadu z kontejnerů o objemu 770 l rozmístěných na sídlištích a u bytových domů. Neukáznění obyvatelé sídlišť často nádoby využívají k ukládání směsného komunálního odpadu, který do bio nádob nepatří a tím znehodnocují odpovědné chování ostatních obyvatel, kteří poctivě bio odpad třídí. Tento odpad je potom bohužel nutné svážet a ukládat jako směsný komunální odpad a končí na skládce nebo ve spalovně v Brně. Stejný problém jsme nuceni od loňského roku opakovaně řešit u nově instalovaných 9 kusů polopodzemních bio kontejnerů. Tímto bychom proto chtěli důrazně apelovat na obyvatele, aby do bio nádob skutečně ukládali pouze odpad, který tam patří, tedy biologicky rozložitelný.

Zejména upozorňujeme občany, ať bioodpad neukládají do popelnic v igelitových pytlích!

Co ukládat do bio nádob?

Do bio nádob patří tráva, drny, listí, jehličí, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, shrabky ze záhonů a trávníků, zemina z květináčů, odpad z řezu keřů i stromů (nastříhaný či štěpkovaný), kusové dřevo včetně přirostlé kůry, nepřirostlá kůra, seno, sláma, piliny, zbytky zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu, spadané ovoce (prokládat trávou a řezem z keřů), pytlíky od čaje a kávová sedlina.

Co do bio nádob nepatří?

Tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady. Po dohodě s kompostárnou neukládejte do popelnic ani skořápky z vajíček.

 

Děkuje občanům města Prostějova, že třídí odpad!

 

Bio odpad svezený od občanů ze sběrných nádob za sledované období

 

rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

tuny

8,71

195,99

248,40

492,11

496,11

626,20

668,46

597,37

885,89

852,62Zdroj a foto: Odbor správy a údržby majetku města
Vytvořeno 4.2.2021 6:43:26 | přečteno 850x | Anna Kajlíková
load