Úvodní strana > DIGITALIZACE dokumentů na živnostenských úřadech

DIGITALIZACE dokumentů na živnostenských úřadech

skolni-malicka.jpg

Novela ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA účinná od 1. 1. 2015.

Novela živnostenského zákona provedená zákonem č. 140/2014 Sb. byla zpracovaná s cílem pokračovat ve zlepšování podnikatelského prostředí v ČR dalším snižováním administrativní zátěže podnikatelů.
Jaké změny tedy zmiňovaná novela přinese?


1. Digitalizace dokumentů
Ruší povinnost se podnikatelů opakovaně dokládat obecnému živnostenskému úřadu doklady, které již byly poskytnuty některému z existujících obecních živnostenských úřadů za předpokladu, že skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny. Z dokumentů předkládaných podnikateli při vstupu do živnostenského podnikání i v jeho průběhu budou tyto úřady vytvářet elektronické kopie, které budou ukládat do datového úložiště živnostenského rejstříku.
Které dokumenty bude úřad digitalizovat a uchovávat v živnostenském rejstříku?
a) Výpis z evidence rejstříku trestů (má však omezenou platnost - pro další využití jen 3 měsíce)
b) Doklady prokazující odbornou způsobilost podnikatele a/nebo jeho odpovědného zástupce (různá vysvědčení, výuční listy, doklady o rekvalifikaci, osvědčení o odborné způsobilosti, doklady o praxi apod.)
c) Doklad prokazující právní důvod k užívání prostor sídla a organizační složky závodu zahraniční osoby.
Jako právně závazné trvale platné dokumenty budou všem úřadům dostupné doklady zapsané do živnostenského rejstříku po 1. 1. 2015. Nelze se tedy dovolávat toho, že před tímto datem podnikatel uvedený doklad již dal k posouzení na jiném živnostenském úřadě.


2. Změny údajů vedených v živnostenském rejstříku
V návaznosti na požadavky Úřadu na ochranu osobních údajů, jakož i požadavky podnikatelské veřejnosti, se mění úprava živnostenského rejstříku ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů zapisovaných osob. Jako neveřejné údaje budou nadále vedeny v živnostenském rejstříku údaje týkající se bydliště a místa pobytu zapisovaných osob a po uplynutí 4 let ode dne, kdy bylo zrušeno poslední živnostenské oprávnění podnikatele,
i všechny dosud zveřejněné údaje budou převedeny z veřejné do neveřejné části živnostenského rejstříku. Digitalizované dokumenty budou mít rovněž neveřejný charakter. Novela modifikuje údaje, podmínky a způsob poskytování údajů živnostenským úřadem ze živnostenského rejstříku a stanoví subjekty, jimž živnostenský úřad údaje poskytne.

3. Novela dále
· precizuje trvalý pobyt,
· zpřesňuje v případě zahraniční fyzické osoby vznik živnostenského oprávnění,
· zrušuje povinnost podnikatele v oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně uvádět své sídlo,
· zpřesňuje v souladu se zákonem o základních registrech pojem identifikační čísla osoby,
· upravují se v souladu se zákonem o obchodních korporacích povinnosti právnické osoby spojené s ohlášením živnosti,
· umožní živnostenskému úřadu poskytnout informace o výsledku kontroly u podnikatele nebo o výsledku správního řízení vedeného s podnikatelem jinému správnímu orgánu na základě jeho žádosti a pro účely kontroly nebo správního řízení,
· rozšiřuje počet subjektů, na něž se vztahuje zacházení jako s osobami z EU,
· mění prokazování odborné způsobilosti u některých vázaných a koncesovaných živností,
· zařazuje oční optiku do přílohy č. 5 (tzn., že činnost očního optika může být fyzicky vykonávaná pouze osobami odborně způsobilými).


A. Orálková, ved. OŽÚ

Vytvořeno 3.12.2014 7:00:00 | přečteno 451x | Mgr. Jana Gáborová
load