Úvodní strana > Aktuality archiv > Dotační možnosti z OP PIK a OPZ v rámci Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace

Dotační možnosti z OP PIK a OPZ v rámci Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace

TGM radnice nová (3)

Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace (ITI OA) jsou nástrojem pro podporu a realizaci rozvoje vybraných aspektů vymezeného území (např.: podnikání, doprava, zaměstnanost, infrastruktura).  

Realizace ITI OA probíhá prostřednictvím klíčových investic, které jsou financovány z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. Projekty musí být realizovány na území Olomoucké aglomerace. Chtěli bychom vám stručně představit tři výzvy z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a jednu výzvy z Operačního programu Zaměstnanost, které jsou právě vyhlášeny v rámci ITI OA.

První výzvou, na kterou se zaměříme, je výzva nositele ITI OA č. 26 Školicí střediska. Výzva byla vyhlášena 25. 1. 2018 a poběží až do konce července 2018. Celková alokace výzvy je 60 mil. Kč a potenciální žadatelé mohou podávat projektové záměry ve výši způsobilých nákladů od 1 mil. Kč do max. 10 mil. Kč. Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu je max. 50 %. Podat projektový záměr může podnikající fyzická nebo právnická osoba (malý nebo střední podnik), jež bude působit jako vlastník
a provozovatel infrastruktury, která je předmětem projektu v oblasti zpracovatelského průmyslu. Velké podniky se této výzvy účastnit nemohou. A na co všechno můžete získat dotaci? Dotací lze získat na výstavbu a pořízení nových, případně rekonstrukci stávající školicích center. Prostřednictvím tohoto programu můžete rovněž modernizovat prostory pro vzdělávání, pořídit vybavení školicích prostor včetně školicích pomůcek či vzdělávacích programů.

Další vyhlášenou výzvou v rámci programu OP PIK je výzva nositele ITI OA
č. 27 Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Tato výzva byla stejně jako předchozí vyhlášena 25. 1. 2018 a projektové záměry mohou být podávány až do konce září 2018. Celková alokace výzvy je 30 mil. Kč a potenciální žadatelé mohou podávat projektové záměry od min. výše 80 tis. Kč způsobilých nákladů projektu do maximálně 2 mil. Kč. Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu je 50 %. Žadateli mohou být malé nebo střední podniky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy či ostatní instituce terciárního vzdělávání.  Dotaci můžete získat na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě např.: patentu, ochranné známky nebo užitného vzoru.

Poslední vyhlášenou výzvou z rodiny OP PIK je výzva nositele ITI OA č. 29 Aplikace. Výzva byla vyhlášena 16. 3. 2018 a poběží až do konce srpna 2018. Výzva má alokaci 80 mil. Kč a dotace na jeden projekt je min. 1 mil Kč a max. 50 mil. Kč. Projektový záměr může podat malý, střední i velký podnik. Pro velké podniky je však výzvou omezená alokace ve výši 16 mil. Kč. Jeden projekt může získat dotaci maximálně 70 % z celkových způsobilých nákladů. Projekty mohou být realizovány ve spolupráci s partnery z řad podnikatelských subjektů (malé a střední podniky) nebo organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, přičemž v rámci projektu jsou hrazeny náklady také partnerům. Cílem výzvy je podpořit projekty, které prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje získají nové znalosti pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb. V rámci projektů jsou hrazeny osobní náklady, náklady na stroje, přístroje a vybavení, smluvní výzkum, neinvestiční náklady na licence a režijní náklady.

V pátek 16. 3. 2018 byla vyhlášena již druhá výzva nositele ITI z OPZ č. 31 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce. Podat projektový záměr do této výzvy je možné až do října 2018. Celková alokace výzvy je 80 mil. Kč, míra dotace je 85 % z Evropského sociálního fondu. Projekty jsou rovněž spolufinancovány až
15 % ze státního rozpočtu v závislosti na právní formě žadatele. Celková výše způsobilých nákladů je na jeden projekt min. 5 mil. Kč a max. 25 mil. Kč. Předložit projektový záměr mohou obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, vzdělávací a poradenské instituce a nestátní neziskové organizace. Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob (např.: rekvalifikace, bilanční a pracovní diagnostika). Cílovou skupinou předkládaného projektového záměru jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let (vč. studentů posledních ročníků SŠ a VŠ) a osoby ve věku 50 a více let.

Výše uvedené výzvy jsou koncipovány jako průběžné, tj. z důvodu možnosti vyčerpání alokace doporučujeme podat projektový záměr, co nejdříve. Pro informace jak podat projektový záměr, se můžete podívat na webové stránky www.olomoucka-aglomerace.cz do záložky „Pro žadatele“ nebo můžete kontaktovat jednoho z našich tematických koordinátorů, a to Ing. et Ing. Jitku Gregorovou, mob.: 731 695 498, email: jitka.gregorova@olomouc.eu  (výzvy 26 a 31) nebo Bc. Ondřeje Lakomého, mob.: 721 740 460, email: ondrej.lakomy@olomouc.eu (výzvy 27 a 29). Výzvy jsou vyvěšeny na našich webových stránkách v záložce „Výzvy“ v sekci „Výzvy nositele ITI“.

Bc. Ondřej Lakomý
projektový manažer/tematický koordinátor ITI Olomoucké aglomerace 


Vytvořeno 19.3.2018 12:10:11 | přečteno 143x | Mgr. Jana Gáborová
load