Úvodní strana > Aktuality archiv > Hledáme ředitele - ředitelku mateřské školy

Hledáme ředitele - ředitelku mateřské školy

TGM radnice nová (7)

Statutární město Prostějov vyhlašuje konkurzní řízení:

Statutární město Prostějov v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení  a konkursních komisích v platném znění vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele, -lky příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34.


Stanovené kvalifikační předpoklady:

♦ vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

♦ praxe dle § 5 odst. 1 písm. b zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

♦ organizační a řídící předpoklady

♦ znalost školských předpisů a problematiky řízení školy

♦ občanská a morální bezúhonnost

♦ dobrý zdravotní stav

♦ znalost Aj nebo Nj vítána


K přihlášce zájemce doloží:

♦ ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), event. další doklady o prohloubení vzdělání, včetně absolvování kurzů a seminářů, seznam publikovaných prací apod.

♦ doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení

♦ podrobný životopis

♦ koncepci rozvoje školy v rozsahu čtyř stran strojopisu

♦ čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR v platném znění

♦ výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce nebo doklad o jeho vyžádání

♦ originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele

♦ písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění


Platové zařazení dle platných právních předpisů.

Nástup do funkce: 1. 8. 2017

Termín podání přihlášek: do 3. 5. 2017  včetně

Vyhlašovatel: statutární město Prostějov

Adresa: Magistrát města Prostějova – odbor školství, kultury a sportu, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov


Bližší informace poskytne Mgr. Petr Ivánek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu  tel. 582329330


Uchazeči budou ke konkurznímu řízení pozváni písemně.

Obálku označte „KONKURZ – NEOTVÍRAT“


Vytvořeno 12.4.2017 8:52:37 | přečteno 357x | Anna Kajlíková
load