Úvodní strana > Aktuality archiv > Hodnocení veřejného pořádku Městskou policií Prostějov

Hodnocení veřejného pořádku Městskou policií Prostějov

MP Prostějov

Veřejný pořádek z pohledu statistiky, ale i z pohledu názorů občanů.


Cílem činnosti Městské policie Prostějov (MP) je vytváření bezpečného prostředí pro udržitelný rozvoj. Proto je v moderní policii nezbytné rozvíjet i preventivní prvky. Vyváženost represivních a preventivních opatření je samozřejmostí.

„Spokojenost občanů je základním měřítkem při každoročním hodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečného prostředí. Druhým neméně důležitým měřítkem jsou statistické údaje, které v číslech vyjadřují stav kriminality, veřejného pořádku. Analýzy obou kategorií jsou nezbytnou součástí řízení bezpečnosti prostředí v našem městě. Z pohledu demografického má naše město výhodu v tom, že nepatří mezi železniční a silniční křižovatky, nedochází zde ve zvýšené míře k migraci pachatelů a lze tak velmi dobře uplatňovat osobní a místní znalosti strážníků. Na katastru města nemáme vyloučené lokality, nejsou zde zaznamenávány extremistické skupiny, jejich projevy na veřejnosti, nedochází k vážnému narušování veřejného pořádku, je nízká míra nezaměstnanosti. Charakter průmyslu, škol a dalších zařízení téměř neovlivňují stav veřejného pořádku. Řešíme tedy velmi obdobné problémy jako menší statutární města -  bezdomovectví, drobná kriminalita, stížnosti na rušení nočního klidu a v neposlední řadě i sprejerství, ale i problematiku narušení veřejného pořádku při hokejových utkáních. V našem městě je značný počet sociálních zařízení, která řeší a snaží se vytvářet podmínky sociální sítě. Velký počet sportovišť a dalších aktivit vytváří podmínky pro využití volného času a tyto prostředky se tak podílejí na snižování kriminogenních faktorů,“ uvedl ředitel Městské policie Prostějov Jan Nagy.

 

počet volání na linku 156

Jak dál ředitel Jan Nagy vypočítal, za rok 2017 bylo přijato na linku 156 celkem 6706 tísňových volání, což je 18 oznámení denně.

„Občané volají také na pevnou linku. Za minulý rok to bylo celkem 4670 volání. Celých 50 procent těchto oznámení tvoří oznámení dopravních přestupků, stání ve vjezdu, na vyhrazeném parkovišti a podobně. Předmětem oznámení je celé spektrum událostí, nedovolený zábor, skládka, podezřelé chování osob, oznámené „drobné“ krádeže, narušování občanského soužití, rušení nočního klidu, chování bezdomovců. Občané také oznamují i podezření na spáchání trestného činu a události, ve kterých jsou příslušné podle věcné i místní příslušnosti jiné orgány, zejména orgány policie a zdravotní služba. Díky takovým oznámením se podařilov mnoha případech pachatele zadržet a předat policii,“ dodal Nagy a přidal, že tak tomu bylo v 77 případech, kdy policii byly předány události s podezřením na spáchání trestného činu. Zadrženo bylo 25 pachatelů trestných činů a 28 hledaných osob. Občané oznamují i dopravní nehody, kterých bylo hlášeno celkem 29.

alkohol, vyhlášky a pod

Celkový počet přestupků v posledních 5 letech měl mírně sestupnou tendenci. Tento stav kopíroval i trendy stavu kriminality.  V roce 2017 došlo k nárůstu počtu přestupků. Je to dáno zvýšením počtu dopravních a majetkových přestupků – drobné krádeže v obchodech.

Hlavním úkolem MP je řešení místních záležitostí veřejného pořádku, nicméně občané se na strážníky obraceli velmi často s problematikou dopravy, kdy se MP podílela na dohledu nad bezpečností a plynulosti.

„Proto je nadále podíl dopravních přestupků z celkového počtu dlouhodobě 84 procent (v rámci ČR je průměr 92 procent - za poslední rok vzrost o 2 procenta). Lidé v 50 procentech oznamují dopravní přestupky, které je nutné řešit. Značnou část z nich tvoří i přestupky spáchané při blokovém čištění – téměř 17 procent- Proti loňskému roku se řidiči nepolepšili, jde o stejný počet jako v roce 2017. Dále jsme řešili 372 přestupků cyklistů. Podíl řešených přestupků napomenutím je nižší o 5 procent a činí 30 procent. Napomenutí příkazem ukládáme zejména tam, kde je tento správní trest dostačující. U dopravních přestupků však napomenutí nelze uložit a musí být uložena pokuta příkazem (změna od 1.7.2017),“ vysvětlil šéf strážníků Jan Nagy. V některých případech řešení přestupků, při provádění zákroku a neuposlechnutí výzvy, bylo nutné dle zákona použít donucovací prostředky. Tak tomu bylo ve 28 případech (20 v roce 2016), v jednom případě došlo ke zranění. Všechna použití byla vyhodnocována dle zákona a porušení nebylo shledáno, vše bylo oprávněně.

Samostatnou kapitolou je rušení nočního klidu. Pokud je potvrzeno, je značně obtěžující pro veřejnost. Ne ve všech případech se ale oznámení potvrzují. Rušení nočního klidu je vždy subjektivní pohled konkrétní osoby. Jedná se zejména o skupinky vracející se z barů, osoby čekající na taxíky před provozovnami a podobně.

V tabulce přehled za r. 2015/2016/2017:

noční klid

Jak dál ředitel Městské policie Jan Nagy uvádí, porušení vyhlášky o zákazu požívání alkoholu bylo zjištěno ve 101 (133 v roce 2016) případech, 2 případy řešeny jako porušení zákazu podávat alkohol osobám mladším 18 let, 48 případů porušení „tabákového zákona“ – zákaz kouření na určitých místech, zastávkách MHD. V případě požívání alkoholu na veřejných místech je alkohol odebírán v rámci oprávnění k odebrání věci. Ani v jednom případě nebylo zjištěno porušení vyhlášky o označení heren.

V roce 2017 bylo řešeno 197 (168 v roce 2016) případů nesplnění povinností podle zákona na ochranu zvířat, z toho 4 krát nesplnění přihlašovací povinnosti při evidenci psa. V průběhu roku strážníci provedli odchyt celkem 123 zvířat, z toho 102 psů (viz tabulka ostatní úkony), z toho 61 psů bylo odvezeno do útulku. Čipy a místní znalost strážníků často pomáhají určit majitele psa.

přestupky

„Našim cílem je zajistit veřejný pořádek v našem městě na co nejlepší úrovni. Velmi rád bych touto cestou poděkoval všem občanům, kterým není lhostejné, jak je naše město bezpečné. Obrací se na nás s upozorněním, žádostí, sdělením. Mnohdy dojde díky občanům k zadržení pachatele protiprávního jednání, k nápravě protiprávního stavu. Není to vždy jednoduché, občas je nedostatek informací, důkazů a podobně,“ uzavřel Nagy.

Závěrem stručný přehled o obecních a městských policiích v rámci ČR. Města se snaží řešit veřejný pořádek vlastními prostředky – městskými policiemi, proto došlo ke zvýšení počtu městských policií.

strážníci, přestupky, pátrání

  

Zdroj: MP Prostějov

Vytvořeno 16.1.2018 8:28:28 | přečteno 248x | Anna Kajlíková
load