Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání 59. schůze Rady města Prostějova

Jednání 59. schůze Rady města Prostějova

DSC 0364

Konat se bude v úterý dne 6.12.2016 od 13:00 hodin v zasedací místnosti primátorky, dveře č. 29 v 1. poschodí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :


1. Zahájení, schválení programu

2. Úprava plánu jednání orgánů města Prostějova na rok 2017

3. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 6.12.2016

4. Pověření vedením kroniky města Prostějova

5. Zdravé město Prostějov a MA21 – Vyhlášení dotačního programu na rok 2017

6. ROZOP kapitoly 13 – městská policie (přesun položek)

7. ROZOP kapitoly 13 – městská policie (porucha počítače)

8. Změna názvu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.

9. Zadávací řízení veřejné zakázky „Krasický rybník – provedení stavebních úprav / opakované  řízení“ - informace o průběhu řízení a návrh na přijetí nabídky

9.1 Návrh změny Organizačního řádu MMPv k 1.1.2017

10. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Parkoviště u zimního stadionu

11. Schválení formuláře žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace MPZ

12. ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie

13. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci basketbalových utkání a dalších aktivit týmu ARIETE  Prostějov v roce 2017“ - návrh na provedení řízení

2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání a dalších aktivit klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. v roce 2017“ - návrh na provedení řízení

14. Záležitosti Finančního odboru:

1 Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her

2 ROZOP kapitoly 70 – finanční

15. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

1 Návrh odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody v Prostějově

2 Žádost o poskytnutí dotace na rok 2016 SOS dětským vesničkám, z. s. – informační materiál

3 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci a kapitoly 60 – rozvoj a investice

16. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Dotace 2016 – oblast sportu (Oddíl šachů SK Prostějov)

2 Dotace 2016 – oblast sportu (SK PROSTĚJOV 1913, spolku)

3 Návrh platového zařazení a Smlouva o sjednání některých práv a povinností v souvislosti se jmenováním   ředitelky KINA METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace

4 Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku – Klub přátel základní školy Kollárova ul. v Prostějově v budově ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4

5 Žádost o úpravu finančního plánu MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24 a ZŠ a MŠ Prostějov,  Palackého tř. 14

6 Žádost o úpravu finančního plánu ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

7 ROZOP kapitoly 20 školství, kultura a sport a kapitoly 60 rozvoj a investice

 8 ROZOP kapitoly 20 - školství, kultura a sport

17. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Schválení pronájmu dvou částí pozemku p.č. 7838/1 v k.ú. Prostějov

2 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7842 v k.ú. Prostějov

3 Schválení pronájmu části oplocení umístěného na pozemku p.č. 8118/24 v k.ú. Prostějov

4 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 3443/6 v k.ú. Prostějov

5 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7842 v k.ú. Prostějov

6 Vyhlášení záměru uzavřít smlouvu o zhodnocení silničního majetku

7 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011

8 Změna podmínek Smlouvy kupní, o zřízení předkupního práva a o zřízení věcného břemene č. 2013/50/268 ze dne 28.11.2013

18. Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 726 na ul. Kostelecká 4165/17

19. Bytové záležitosti:

1 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

2 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města

20. Různé

21. Závěr


 

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějov


Vytvořeno 1.12.2016 8:44:11 | přečteno 255x | Anna Kajlíková
load