Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

se uskuteční v úterý 30. května 2023 od 10:00 hodin.

Program:

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 30.5.2023

3. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

3.1 Zpráva o stavu požární ochrany ve statutárním městě Prostějově za rok 2022

3.2 ROZOP kapitoly 10 – Kancelář primátora (výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI)

3.3 ROZOP kapitoly 10 – Kancelář primátora

4. Záležitosti Finančního odboru:

4.1 Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžného hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30. 6. 2023

4.2 Zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů

5. Záležitosti Odboru dotací a veřejných zakázek:

5.1 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK na akci ZŠ J. Železného – Běžecký tunel

5.2 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK na akci Dětské dopravní hřiště v Prostějově – pořízení šlapacích kár

5.3 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK na akci Obnova Národního domu – vitráže lunet divadelního sálu, Prostějov

5.4 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK z Programu na podporu JSDH 2023

5.5 Návrh na provedení změny závazku ze Smlouvy o dílo u veřejné zakázky „Regenerace sídliště Svornosti“ dle Dodatku č. 2

5.6 Návrh na zahájení zadávacího řízení „ZUŠ VI. Ambrose ul. Kravařova – oprava vnějšího pláště budovy včetně střechy“

6. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

6.01 Partnerství statutárního města Prostějova v projektu MAP IV v ORP Prostějov, souhlas zřizovatele se zapojením ol do projektu MAP IV a memorandum o spolupráci

6.02 Aktualizace strategického rámce MAP III „Společně pro rozvoj školství“

6.03 Dotace 2023 - oblast vzdělávání (celoroční činnost)

6.04 Dotace 2023 - oblast vzdělávání (jednorázová akce - Moravský rybářský svaz)

6.05 Dotace 2023 nedoporučená - oblast ostatní (jednorázová akce)

6.06 Dotace 2023 – oblast sportu – dotační titul 1 „Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí s doložením finanční spoluúčasti žadatele“ – 2. kolo

6.07 Dotace 2023 – oblast sportu – dotační titul 2 „Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí bez doložení finanční spoluúčasti žadatele“ – 2. kolo

6.08 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (předfinancování projektu Přírodní zahrady u mateřských škol v Prostějově)

6.09 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (příspěvky ZŠ pro budoucí prvňáky)

6.10 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 o souhlas s přijetím nepeněžních darů

6.11 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (předfinancování projektu Vybudování a modernizace odborných učeben v ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14)

6.12 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s přijetím nepeněžního daru

6.13 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem

6.14 Návrh odměn ředitelům kulturních zařízení zřizovaných městem Prostějovem

6.15 Žádost KINA METRO 70 Prostějov o navýšení investičního příspěvku na realizaci projektu modernizace KINA METRO 70 Prostějov

6.16 Dotace 2023 - oblast kultury (jednorázové akce)

6.17 Dotace 2023 - oblast kultury (celoroční činnost)

6.18 Dotace 2023 nedoporučená - oblast kultury (jednorázová akce)

6.19 Dotace 2023 - oblast ostatní (jednorázové akce)

7. Záležitosti Odboru rozvoje a investice:

7.1 Dotace na jednorázovou akci - 1. SK Prostějov z. s.

7.2 Schválení Smlouvy o vzájemné spolupráci a realizaci projektu „Cyklistické komunikace Romže“

7.3 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Městský hřbitov v Prostějově – rozšíření areálu – PD)

7.4 ROZOP kapitoly 60 - Rozvoj a investice (Národní dům - modernizace vzduchotechniky)

7.5 ROZOP kapitoly 60 - Rozvoj a investice (Discgolfové hřiště v Kolářových sadech)

7.6 ROZOP kapitoly 60 - Rozvoj a investice (Příprava dopravního opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice v Martinákově ulici v křižovatce s ulicí Pod Kosířem)

8. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

8.1 Žádost o prodej částí pozemků p.č. 427/1 a p.č. 427/46, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova

8.2 Schválení pronájmu pozemků p.č. 478/1 a p.č. 478/20, oba v k.ú. Prostějov

8.3 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 885/1 v k.ú. Vrahovice

8.4 Schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu v souvislosti se stavbou „Dopravní terminál Újezd“ 

8.5 ROZOP kapitoly 90 - správa a údržba majetku města (pojistné plnění)

8.6 Ceny pro soutěž škol ve sběru separovaného papíru (revokace usnesení)

9. Záležitosti Odboru dopravy:

9.1 Změna rozpisu rozpočtové položky kapitoly 41 – Doprava

9.2 Změna jízdního řádu autobusové linky č. 785032 MHD 

10. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

10.1 Dotace 2023 – oblast sociální (celoroční činnost)

10.2 Žádosti o poskytnutí peněžitého daru – oblast sociální a zdravotní

11. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

11.1 Vyhlášení záměru změny smlouvy ze dne 31.12.2022  ART ECON - střední škola s.r.o., Husovo nám č. 91

11.2 Vyhlášení záměru změny smlouvy ze dne19.05.2020  ART ECON  - vyšší odborná škola s.r.o., Husovo nám č. 91

11.3 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 909 na ul. Janáčkova 9013

11.4 Návrh na prodloužení nájemních smluv formou dodatků na pronájem bytů

12. Záležitosti Odboru vnitřní správy:

12.1 Převod akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s.

12.2 Změna obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

12.3 Změna obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

12.4 Žádost o náhradu škody způsobenou pádem stromu

12.5 Zřízení pracovní skupiny pro přípravu projektu družstevního bydlení

13. Příprava zasedání Zastupitelstva města Prostějova

14. Různé

15. Závěr


Mgr. František Jura, primátor města Prostějova

Vytvořeno 25.5.2023 17:20:20 | přečteno 727x | Mgr. Jana Gáborová
load