Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

tgm.jpg

Rada města Prostějova se sejde na svém pravidelném jednání dne 8. 12. 2015

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu 13:00

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 8.12.2015

3. Záležitosti komisí rady:

1 Schválení odměn členům komisí rady a komise BESIP za rok 2015

4. Strategie ITI Olomoucké aglomerace

5. Záležitosti tajemníka MMPv:

1 Personální záležitosti Magistrátu města Prostějova – Odbor kancelář tajemníka

2 Návrh změny organizační struktury Magistrátu města Prostějova - OSÚMM

3 Návrh změny organizační struktury Magistrátu města Prostějova - OD

4 Návrh změny organizační struktury Magistrátu města Prostějova - OOZ

5 Návrh změny organizační struktury Magistrátu města Prostějova - zřízení Odboru

   územního plánování a památkové péče a související změny

6 Návrh změny Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova

6. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 Delegování členů RMPv do Rady SMO ČR, VS RARSM, SV RARSM a SV SOSM

2 Schválení daru do tomboly na městském plese

3 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora

7. Záležitosti Finančního odboru:

1 Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a hospodaření

jím zřízených a založených právnických osob k 31.12.2015

2 Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 17/2014 Postup při vyřazování majetku z užívání

a z účetní evidence a vyřazení pohledávek z účetní evidence statutárního města Prostějova

3 Směrnice Rady města Prostějova Postup při uplatnění daně z přidané hodnoty

4 Zhodnocování volných finančních prostředků města Prostějova v roce 2016

8. Záležitosti Odboru sociálních věcí: 

1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (OSV/15/21/42) – „Sdružení SOS

dětských vesniček“

2 Návrh odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové

organizace

 
9. Záležitosti Odboru informačních technologií:

1 ROZOP kapitoly 15 - Informační technologie (pořízení aplikace pro zveřejnění

hospodaření příspěvkových organizací na webové stránky měst

2 ROZOP kapitoly 15 - Informační technologie (pořízení licencí modulu POK - pokladna)

3 ROZOP kapitoly 15 - Informační technologie (rozšíření redakčního systému o kalendář akcí

s přidanými funkcemi)

10. Záležitosti Odboru Stavební úřad:

1 ROZOP kapitoly 61 – Stavební úřad (optimalizace rozpočtu kapitoly)

2 ROZOP kapitoly 61 – Stavební úřad (Územní studie – Lokalita Jezdecká kasárna)

3 ROZOP kapitoly 61 – Stavební úřad (Územní studie – Malá průmyslová zóna

Brněnská – východ)

11. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Projekt regenerace panelového sídliště Šárka v Prostějově - schválení projektové

dokumentace

2 Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „RS – Prostějov, sídliště Šárka, 1. etapa“

3 Příspěvky poskytované Státním fondem dopravní infrastruktury v roce 2016 – projektový námět

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod finančních prostředků do FRR)

12. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace OŠKS/Cás/105-15 (Bc. Tomáš Strouhal)

2 Dotace 2015 – Vlastenecké sdružení antifašistů

3 Žádost o schválení čerpání rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24,

příspěvková organizace na opravu podlahových krytin

  4 Žádost o úpravu finančního plánu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24

  5 Žádost o schválení čerpání rezervního fondu Městské knihovny Prostějov, příspěvkové

organizace na obnovu výpočetní techniky

6 Žádost o schválení čerpání rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov,

Kollárova ul. 4 na zhotovení mobilní dělící příčky

7 Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic,

schválení čerpání fondu investic Sportcentra – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvková

organizace na nákup automobilu

8 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru Mateřskou školou Prostějov, Moravská ul. 30,

příspěvková organizace

9 Žádost o schválení ceny pronájmu školní kantýny v ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

v doplňkové činnosti

10 Žádost Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 o souhlas s  přijetím účelově určeného

peněžitého daru a o schválení čerpání rezervního fondu

11 Žádost o úpravu finančního plánu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14,

Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60, RG a ZŠ města Prostějova,

Studentská ul. 2, Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 a Základní umělecké školy Vl.

Ambrose Prostějov

12 Žádost Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov o souhlas s nabytím majetku

nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně

13 Žádost Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova o souhlas s nabytím majetku

nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně

14 Dotace 2015 – komise školská

13. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Schválení pronájmu veřejného parkoviště za obchodním domem KUBUS

2 Schválení změny Nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27.01.1997

3 Souhlas s umístěním základnové stanice Vodafone Czech Republic a.s. v rámci areálu

základnové stanice T-Mobile Czech Republic a.s. umístěné na pozemku p.č. 310/24

v k.ú. Kralice na Hané

4 Vyhlášení záměru pronájmu 5 částí pozemku p.č. 7775/1 v k.ú. Prostějov a schválení

zřízení služebnosti inženýrské sítě a smluv o souhlasu s umístěním a realizací staveb komunikace

(včetně chodníku) a vjezdů na částech pozemků v k.ú. Prostějov

5 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373

ze dne 10.11.2009

6 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Prostějov

14. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 725 v domě

na ul. Kostelecká č. 17/4165

2 Vyhlášení záměru změny smlouvy č. 3 2015 o nájmu nebytového prostoru č. 756

- garáže v domě na sídl. Svobody 9012 – objekt bývalé kotelny v Prostějově

  3 Sleva na nájemném za omezené užívání bytového prostoru

  4 Vyhlášení záměru změny smlouvy č. 3/2010 - NP o nájmu prostoru sloužícího

podnikání č. 119 v domě Dukelská brána 1/210

15. Bytové záležitosti - návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytu

16. Různé 

17. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 3.12.2015 9:47:00 | přečteno 500x | Mgr. Jana Gáborová
load