Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice

32. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 5.1.2016 od 13:30 hod. v zasedací místnosti primátorky, dveře č. 29 v 1. poschodí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14

Program:

1. Zahájení, schválení programu

2. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního

plynu pro statutární město Prostějov 2017-2018“ - zahájení řízení

2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu,

bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů

města Prostějova 2017–2024“ – zahájení řízení

3 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa, opravy a údržba místních komunikací města

Prostějova 2017-2024“ – zahájení řízení

4 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť,

sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“ - zahájení řízení

5 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova

2017-2024“ – zahájení řízení

3. Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku

přestupkové agendy - Vrchoslavice

4. Úhrada vícenákladů v MHD za rok 2015

5. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:

1 Prodej movitého majetku Škoda Fabia r.z. 3M6 0955

2 Žádost o užití znaku města – reklamní mapy Prostějova

3 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení (pronájem mobilního kluziště)

6. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Požadavek na uznání závazku společnosti VaK a.s. - Dešťová kanalizace a

komunikace v ul. J. Köhlera a Hrázky, Prostějov - Vrahovice

2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodník ulice Žitná, Čechovice – PD)

3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Osvětlení a oplocení hřiště v Žešově - PD)

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Odkanalizování MŠ Žešov - PD)

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Veřejné osvětlení u hřiště v Čechovicích – PD)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Úprava a rozšíření příjezdové cesty na ulici

Moravská - PD)

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Fotbalové hřiště Čechovice - zabezpečení

šaten – PD)

7. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Vyhlášení záměru prodeje 2 částí pozemku p.č. 467 v k.ú. Domamyslice

2 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 5721/100 v k.ú. Prostějov

3 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 5405/1 v k.ú. Prostějov

4 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu č. 2010/50/315 ze dne 22.11.2010

5 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v k.ú. Prostějov (Okružní křižovatka

Poděbradovo nám.)

8. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Změna smlouvy č. 469 o nájmu nebytového prostoru č. 232, 233 v domě

na ul. Vrahovická č. 83/329 v Prostějově

2 Změna smlouvy č. 3 2015 o nájmu nebytového prostoru č. 756 - garáže

v domě na sídl. Svobody 9012 – objekt bývalé kotelny v Prostějově

3 Změna smlouvy č. 3 2010 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 119 

v domě na ul. Dukelská brána 210/1 v Prostějově

4 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 131 v domě na nám.

E. Husserla 1641/9 v Prostějově

9. Různé

 

10. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 31.12.2015 9:12:51 | přečteno 547x | Mgr. Jana Gáborová
load