Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice

33. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 19.1.2016 od 13:30 hod. v zasedací místnosti primátorky, dveře č. 29 v 1. poschodí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14 (přestávka je plánována od 14:00 hod.).

 

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 19.1.2016

3. Záležitosti komisí rady

4. Jmenování pracovní skupiny pro udělení Ceny města Prostějova 2015

5. Strategie ITI Olomoucké aglomerace

6. Náhrada majetkové újmy (škody)

7. Změna vnitřní úpravy postupu při zadávání veřejných zakázek

8. Schválení tuzemské pracovní cesty do Uničova a do Žatce

9. Finanční zajištění nově zřízené kapitoly 62 – územní plánování a památková péče

10. Nařízení statutárního města Prostějova, kterým se mění Tržní řád

11. Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku

přestupkové agendy - Bousín

12. Dotace zařazená v rozpočtu města Prostějova na rok 2016 (Azylové centrum)

13. ROZOP kapitoly 20 a kapitoly 60

14. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

 1 Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům zastupitelstva města

2 Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova

15. Záležitosti Odboru územního plánování a památkové péče:

1 Zrušení Územního plánu zóny části centra města Prostějova

2 Návrh na změnu územního plánu Prostějov

16. Záležitosti Finančního odboru:

1 Pokyn zřizovatele č. 1/2016 pro příspěvkové organizace statutárního města

Prostějova - Závazné skupiny analytických účtů pro účtování nákladů a výnosů

a další podmínky pro vedení účetnictví

2 Rozpočtová opatření schválená RMP v roce 2015 v souladu s usnesením ZMP

č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 14268

3 ROZOP kapitoly 70 – finanční (Úhrada platebního výměru)

4 ROZOP kapitoly 70 – finanční (Komplexní pojištění města Prostějova v roce 2016)

17. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Informace o postupu přípravy výstavby Komunitních domů seniorů

2 Cyklistická stezka Kostelecká – projektová dokumentace pro stavební povolení

3 Projektová dokumentace - Křižovatka E. Valenty a ulice Olomoucká

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Osvětlení přechodu Jiráskovo náměstí PD)

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Podchod pod mostem v Olomoucké ulici PD)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Realizace dětských hřišť při MŠ v PV

v přírodním stylu - změna položek)

18. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Přehled o materiálech projednávaných OSÚMM v průběhu IV. čtvrtletí 2015

2 Schválení neuplatnění navýšení nájemného a pachtovného pro rok 2016

o míru inflace

3 Vyhlášení záměru prodeje bytového domu na ul. Rozhonova ul. 12 v Prostějově

4 Vyhlášení záměru směny pozemku p.č. 350 za část pozemku p.č. 351/3, oba v k.ú.

Čechovice u Prostějova, revokace usnesení ZMP č. 15226 z 07.09.2015 a ROZOP kapitoly 50

5 Výkup pozemků v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání

s majetkem města (regenerace sídl. Šárka)

6 Zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 1724

v k.ú. Prostějov

7 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 310/14 v k.ú. Kralice na Hané

8 Správa a údržba hřbitovů

9 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (pořízení pietní desky

pro vsypovou loučku na městském hřbitově na ul. Brněnská)

10 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (převod finančních

prostředků v rámci kapitoly – úhrada nákladů souvisejících s výkupy nemovitostí)

19. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání - ul. Kostelecká č. 17/4165

2 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání (prodejní stánek) - ul. Plumlovská

3 Záměr pronájmu garáže č. 765 - sídl. Svobody 9012

4 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání - nám. T. G. Masaryka č. 112/7

5 Schválení změny smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání - ul. Dukelská brána 210/1

20. Různé

21. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města ProstějovaFoto: MMPv

Vytvořeno 14.1.2016 10:21:47 | přečteno 382x | Anna Kajlíková
load