Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice

se uskuteční v úterý 2. 2. 2016 od 13:00 hodin.

P o z v á n k a

na 34. schůzi Rady města Prostějova, která se bude konat v úterý dne 2.2.2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti primátorky, dveře č. 29 v 1. poschodí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14 (přestávka je plánována od 14:00 hod.). Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 2.2.2016

3. Příprava zasedání zastupitelstva města

4. Záležitosti komisí rady:

1 Doporučení Komise životního prostředí z 25.1.2016

5. Akční plán zlepšování projektu Zdravé město a místní Agenda 21 na rok 2016

6. Zpráva o činnosti MP Prostějov a analýza stavu veřejného pořádku ve statutárním městě

Prostějov za rok 2015

7. ROZOP kapitoly 13 – městská policie

8. Informace o přijaté žádosti o nové tržní místo – Zábavní park „NA BOUDĚ“

9. Petice občanů z ulice Bohumíra Šmerala

10. ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora (členský příspěvek do SHS ČMS)

10.1 ROZOP kapitoly 15 – informační technologie

11. Informativní materiál – územní členění města Prostějova

12. Delegování zástupce statutárního města Prostějova na VH společnosti VaK Prostějov, a. s. 

13. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZMP a zvýšení stravného

14. Žádosti o užití znaku města

15. Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové

agendy

15.1 Akční plán Strategie rozvoje zeleně ve městě Prostějově na rok 2016

16. Dotace:

1 Komise životního prostředí  

2 Sociální oblast  

3 Sociální oblast (nedoporučené)  

4 Oblast kultury  

5 Oblast sportu  

6 Oblast sportu (Orli, LHK, s.r.o., DTJ, VK, TK, 1. SK, LHK o. s.)

17. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka

1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Nová radnice Prostějov, budova A – oprava střechy“ zahájení řízení

2 Veřejná zakázka „Stavební úpravy vybraných interiérů prostějovského zámku“ – výběr nejvhodnější nabídky

3 ROZOP kapitoly 14 - kancelář tajemníka (Odbor dopravy)

4 ROZOP kapitoly 14 - kancelář tajemníka (Odbor občanských záležitostí)

5 ROZOP kapitoly 14 - kancelář tajemníka (zřízení Odboru územního plánování a památkové péče)

18. Záležitosti Odboru rozvoje a investic

1 Projektová dokumentace - „Dešťová kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky“

2 EÚO panelového domu Kostelecká 4165/17, Prostějov (Objekt Kostelecká 17 - zateplení objektu)

3 Projektová dokumentace - „Křižovatka Poděbradovo náměstí“

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Parkoviště u Zimního stadionu – PD)

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce ulice Plumlovská – PD)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Návrh užití prostředků z FRN)

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Prostějov, ul. Šárka 4 – havárie vodoinstalace)

8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Výstavba venkovní posilovny na ul. Kostelecká)

9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Dolní -Kralická, úsek Letecká)

10 Projektová dokumentace - „Stavební úpravy ulice Veleslavínská“

19. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Informace o darech získaných příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Prostějovem v roce 2015

2 Převod movitého majetku – keramické pece ze Sportcentra – DDM na MŠ Prostějov, pracoviště Žešov 81

3 Žádost o schválení bezúplatného užívání majetku - tělocvičny ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

4 Žádost o souhlas s přijetím věcných darů ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

5 Žádost o souhlas s umístěním sídla spolků

6 Žádosti o schválení kalkulačních cen stravného pro zaměstnance a bezúplatného užívání tělocvičen pro zaměstnance - ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

20. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.

1 Vyhlášení záměru na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu na opravu

vlastním nákladem – Palackého  2/145, Prostějov,  byt č. 1.

2 Vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru č. 701 v domě na nám. T. G. Masaryka

č. 199/22 v Prostějově

3 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 166 v domě na nám.

T. G. Masaryka č. 121/11  v Prostějově

4 Žádost na prominutí poplatků a úroků z prodlení

21. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města

1 Ceny pro soutěž škol ve sběru separovaného papíru ve školním roce 2015-16

2 Informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím Statutárního města Prostějova k hospodaření za rok 2015

3 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s placením nájemného za užívání části pozemku p.č. 6055/1 v k.ú. Prostějov

4 Provozování veřejných WC

5 Schválení změny Smlouvy o nájmu č. 2010/50/315 ze dne 22.11.2010

6 Vyhlášení záměru prodeje nebo pronájmu částí pozemku p.č. 1571/1 v k.ú. Prostějov

7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 7427/11 v k.ú. Prostějov

8 Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Prostějov za část pozemku p.č. 62/1 v k.ú. Krasice

9 Výkup pozemku p.č. 748/2 v k.ú. Vrahovice a staveb komunikace a veřejného osvětlení na částech pozemků v k.ú. Vrahovice a ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

10 Výkup pozemků pro realizaci části stavby „Silnice II/366 Prostějov - přeložka silnice“

22. Různé

 

23. Závěr 17:00

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 28.1.2016 11:30:00 | přečteno 542x | Mgr. Jana Gáborová
load