Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice

36. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 1.3.2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti primátorky.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 1.3.2016

3. Záležitosti komisí rady:

1 Zápis Komise architektury a urbanismu z 11.2.2016

4. Zdravé město – zpráva projektu Zdravé město Prostějov 2015

5. Čestná ocenění – udělení

6. Nákup uměleckých děl

7. Návrh změny Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova

8. Rozpočtové opatření kapitoly 13 – Městská policie

9. Schválení tuzemské pracovní cesty do Prahy

10. Zadávací řízení veřejné zakázky „Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov – II., III.

a V. etapa“- zahájení řízení

11. Veřejnoprávní smlouvy na úseku speciálního stavebního úřadu – stanovení výše odměny

12. Záležitosti Finančního odboru:

1 Rozpočtový výhled statutárního města Prostějova na roky 2017 až 2020

2 Odpisový plán statutárního města Prostějova na rok 2016

3 Nová právní úprava pojištění vkladů územních samosprávných celků u bank

13. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:

1 Vyřazení movitého majetku – vozidla Škoda Felicia Combi 1,3 LX (PVH 85-36)

a Škoda Fabia Combi 1,2 (1M5 5599)

2 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení

14. Záležitosti Odboru informačních technologií:

1 Smlouva o centralizovaném zadávání pro produkty Oracle

2 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie (pořízení licencí IS Ginis)

3 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie (přesun z příjmů do výdajů)

4 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie (zveřejnění smluv)

15. Záležitosti Odboru životního prostředí:

1 Zajištění ekologické výchovy a osvěty 2016

2 ROZOP kapitoly 40 – životní prostředí

16. Záležitosti Odboru územního rozvoje a památkové péče:

1 ROZOP kapitoly 62 – odbor územního plánování a památkové péče (Územní studie

– subcentrum Vrahovice)

2 ROZOP kapitoly 62 – odbor územního plánování a památkové péče (Územní studie

– Barákova – Vrahovická - propojení Držovice)

3 ROZOP kapitoly 62 – odbor územního plánování a památkové péče (Územní studie 

- malá průmyslová zóna Brněnská – východ)

4 ROZOP kapitoly 62 – odbor územního plánování a památkové péče (Územní studie 

- lokalita Jezdecká)

5 ROZOP kapitoly 62 – odbor územního plánování a památkové péče (Územní studie

– Veřejná prostranství přednádražního prostoru - dopravní terminál)

17. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1) 19. výzva Operačního programu Životní prostředí – projektové náměty

2 Informace o upuštění města od záměru realizace stavby a vyřazení neupotřebitelných

projektových dokumentací - Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ulicí

3 Parkovací stání Okružní ulice

4 Rekonstrukce koupaliště ve Vrahovicích

5 Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části

pozemku p.č. 7976 v k.ú. Prostějov

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Jezdecká kasárna - demolice hlavního objektu)

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (osvětlení přechodů okružní křižovatka Plumlovská - PD)

8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (vybudování domovní plynové kotelny v objektu DPS

Kostelecká 17, Prostějov - PD)

9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod položek - zeleň)

10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (klimatizace společných prostor městské policie PD)

11 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (osvětlení víceúčelového hřiště Čechovice - ZŠ Čechovice - PD)

12 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod položek na kapitole 60)

13 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (rybník Žešov (PD)

14 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (zabezpečení šaten u fotbalového hřiště v Čechovicích)

18. Dotace 2016:

1 Projekty Zdravé město Prostějov

2 Projekty Zdravé město Prostějov - nedoporučené

3 Komise pro kulturu a cestovní ruch

4 Oblast kultury

5 Oblast kultury – nedoporučená

6 Oblast školství

7 Sociální oblast

8 Sociální oblast - nedoporučená

19. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku formou darovací smlouvy na uživatelku

sociální služby

20. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Projednání výsledků veřejnosprávní kontroly zaměřené na vyhodnocení nastaveného

vnitřního kontrolního systému v organizaci ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

2 Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52

3 Informace o přerušení a omezení provozu mateřských škol zřizovaných městem Prostějovem

a plán provozu MŠ v červenci a srpnu 2016

4 Informace o šetření České školní inspekce

- Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4

5 Návrh odměny ředitelce Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34

6 Navýšení neinvestičních příspěvků, úprava finančních plánů a odvody příspěvkových organizací

z fondu investic (nemovitý majetek předaný k hospodaření)

7 Víceúčelové hřiště v Čechovicích

8 Žádost o schválení bezúplatného užívání majetku - tělocvičny ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

9 Žádost o souhlas s podáním žádosti o přidělení finančních prostředků z OlK na výkon regionálních funkcí

Městskou knihovnou Prostějov

10 Žádost o úpravu finančního plánu Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a

11 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb (vrácení zálohy zájemcům o pokračovací taneční kurzy)

12 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb (přeúčtování položek)

21. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2016

2 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1/3 v k.ú. Domamyslice

3 Majetkoprávní vypořádání pozemků s OlK v souvislosti se stavbou: „Okružní křižovatka

na Přikrylově náměstí v Prostějově“

4 Prostějovský velikonoční jarmark 2016 - schválení výše nájemného za užívání dřevěných

prodejních stánků a výše poplatku za právo přenechání prostoru pro umístění mobilního stánku

5 Rekonstrukce kotelny ve Společenském domě

6 Revokace usnesení RMP č. 4779 z 09.09.2014 a vyhlášení záměru výpůjčky pozemků

v k.ú. Čechůvky včetně staveb zvoničky a kaple

7 Schválení ukončení Smlouvy o nájmu č. 2012/50/161 ze dne 01.06.2012 a schválení

uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 2994/1 v k.ú. Prostějov 

8 Schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu: „II/433 Prostějov – Mořice“

9 Vyhlášení záměru pronájmu pozemků p.č. 7580/1 a p.č. 7580/2, oba v k.ú. Prostějov

10 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v k.ú. Čechůvky

11 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Prostějov

12 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Vrahovice

13 Revokace části usnesení RMP č. 4492 z 27.05.2014, vyhlášení záměru prodeje pozemků

v k.ú. Kralice na Hané a zřízení služebností inženýrské sítě na pozemcích v k.ú. Kralice na Hané

22. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Vyhlášení záměru změny smlouvy č. 508 o nájmu PSP na sídl. Svobody (pav. I 3520/21)

2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 909 (prodejní stánek) na ul. Janáčkova č. 9013

3 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 522  v domě na ul. Norská č. 6/4245

4 Pronájem fotbalového areálu E. Beneše

5 Schválení pronájmu NP č. 726 v domě na ul. Kostelecká č. 17/4165

6 Schválení pronájmu PSP č. 131 v domě na nám. E. Husserla 1641/9

7 Schválení pronájmu PSP č. 161 v domě na nám. T. G. Masaryka 112/7

8 Schválení pronájmu garáže č. 765 v objektu bývalé kotelny na sídl. Svobody 9012

9 Sleva na nájemném za omezené užívání prostoru sloužící podnikání

23. Bytové záležitosti:

1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytu v majetku města Prostějova

2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

24. Různé

1 Převzetí záštity nad 4. ročníkem soutěže „Amundsen cup 2016 Prostějov“

25. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 25.2.2016 10:18:21 | přečteno 634x | Mgr. Jana Gáborová
load