Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice

se bude konat v úterý dne 15.3.2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti primátorky.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 1.3.2016

3. Návrh na udělení Cen města Prostějova za rok 2015

4. Příprava zasedání zastupitelstva města dne 4.4.2016 (ústní zpráva)

1 Delegování zástupců města na VH

5. Návrh řešení personálního zabezpečení správních řízení na přestupkovém oddělení

Odboru občanských záležitostí MMPv

6. Změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova

7. Změna vnitřní úpravy v oblasti vyřizování petic

8. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 Návrh OZV, kterou se mění OZV města Prostějova č. 6/2015 Požární řád města

2 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci Velikonoční

jarmark s programem ve dnech 18. 3. – 26. 3. 2016 na nám. T. G. Masaryka

3 Schválení tuzemské pracovní cesty do Prahy

4 Krojované slavnosti v Senátu

9. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov

v rámci hokejových utkání klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.“ - zahájení řízení

2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov

v rámci basketbalových utkání klubu Orli Prostějov“ - zahájení řízení

3 ROZOP kapitoly 14 - kancelář tajemníka

10. Žádost o užití znaku města – ART ECON – Střední škola, s.r.o.

11. Dotace 2016:

1 oblast sportu (Taneční škola PIROUETTE)

2 příspěvek na provoz srážecích stanic

12. Záležitosti Finančního odboru:

1 Nabídka zpracování systému financování obnovy majetku a dalších ekonomických agend

2 Odkup akcií společnosti VaK Prostějov, a.s.

13. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 EÚO MŠ Partyzánská 34  budova A. Krále 16 vč. PD – doplnění návrhu systému větrání

2 Nový park – jih, studie

3 Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 8009

v k.ú. Prostějov

4 Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně v Prostějově – schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o

realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2015/00067

5 Schválení uzavření nájemní smlouvy a zřízení služebnosti na částech pozemků p.č. 8090/1, 8091 a 8092/1

v k.ú. Prostějov

6 Zámek - severozápadní a jižní křídlo - autorský dozor

7 Vyřazení zmařených investičních akcí z majetku města Prostějova

8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rákosníčkovo hřiště – LIDL Anenská)

9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sídliště Svornosti – regenerace, přeložka distribuční sítě)

10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Úprava a rozšíření příjezdové cesty na ulici Moravská - PD)

11 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Opravy komunikace Kostelecká - PD)

14. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Projednání výsledků veřejnosprávní kontroly zaměřené na vyhodnocení nastaveného

vnitřního kontrolního systému v organizaci ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

2 Bezúplatné užívání nebytových prostor - učebny ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

k výuce hudební výchovy

3 Směrnice, kterou se upravují zásady poskytování peněžitého daru novým občánkům

4 Žádost o úpravu finančního plánu ZUŠ školy Vl. Ambrose Prostějov

5 Žádost ZŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 o souhlas s  přijetím účelově určeného peněžitého

daru a o schválení čerpání rezervního fondu

15. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Rozšíření plánu oprav chodníků v Prostějově v roce 2016

2 Rekonstrukce kotelny ve Společenském domě – doplňující materiál

3 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 6032/13 v k.ú. Prostějov

4 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 50 v k.ú. Krasice

5 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6406/1 v k.ú. Prostějov

6 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 744/9 v k.ú. Vrahovice

7 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 8055 v k.ú. Prostějov

8 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 783/14 v k.ú. Prostějov

9 Vyhlášení záměru směny částí pozemků p.č. 6700/1 a p.č. 6700/21, oba v k.ú. Prostějov,

za pozemek p.č. 6700/37 v k.ú. Prostějov

10 Výkup pozemku p.č. 661 v k.ú. Vrahovice a ROZOP kapitoly 50

11 Výkup části pozemku p.č. 6446 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

12 Výkup částí pozemků v k.ú. Prostějov (ul. Dykova) a ROZOP kapitoly 50

13 Zřízení služebnosti na částech pozemků v k.ú. Prostějov

14 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

15 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města

16. Bytové záležitosti:

1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt na opravu vlastním nákladem

– Palackého č. 2/145, Prostějov

2 Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v majetku města Prostějova

17. Různé 

18. Závěr 18:00


RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 10.3.2016 16:10:05 | přečteno 376x | Mgr. Jana Gáborová
load