Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

88radnice I

se bude konat v úterý dne 29.3.2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti primátorky.

 

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 29.3.2016

3. Příprava zasedání zastupitelstva města

4. Rámcová smlouva mezi OlK a statutárním městem Prostějov o spolupráci při přípravě

a realizaci významné dopravní stavby „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“

v programovém období Evropských strukturálních a investičních fondů 2014-2020

(dále jen Smlouva o spolupráci)

5. Pojmenování nových ulic v k. ú. Vrahovice

6. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora (dětská publikace)

2 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora (Jestřábi)

3 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora (kalendář)

4 ROZOP kapitoly 12 - krizové řízení (finanční prostředky pro úhradu SFŽP)

7. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Návrh změny organizační struktury Odboru správy a údržby majetku města

2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu,

bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů

města Prostějova 2017–2024“ – schválení zadávací dokumentace k podání nabídek

3 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť,

sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“ – schválení

zadávací dokumentace k podání nabídek

4 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa a údržba veřejného osvětlení města Prostějova

2017-2024“ – schválení zadávací dokumentace k podání nabídek

5 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa, opravy a údržba místních komunikací města

Prostějova 2017-2024“ – schválení zadávací dokumentace k podání nabídek

6 Zadávací řízení veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci

hokejových utkání klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.“ - návrh na přijetí nabídky 

7 Zadávací řízení veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci

basketbalových utkání klubu Orli Prostějov“ – informace o nemožnosti uzavřít smlouvu o reklamě 

8 Regulace používání zábavní pyrotechniky – stanovení dalšího postupu

8. Záležitosti Finančního odboru:

1 Dodatek č. 1 k Řádu veřejnosprávní kontroly

2 Dodatek č. 1 směrnice Oběh účetních dokladů č. 3/2015

3 Informace o položkovém čerpání rozpočtové rezervy RMP a souhrnný přehled

finančních hodnot trvalých peněžních fondů a vybraných rezerv

4 Vymáhání pohledávek města

9. Záležitosti Odboru dopravy:

1 Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku

speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace mezi statutárním městem

Prostějovem a obcí Otaslavice

2 ROZOP v kapitoly 41 - doprava (celostátní sčítání dopravy)

3 ROZOP v kapitoly 41 - doprava (cyklobus Prostějov - Rozstání – Jedovnice)

4 ROZOP v kapitoly 41 - doprava (dopravně výchovné akce BESIP)

10. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

1 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí služeb Senior Taxi - informační materiál

2 Dokument II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově

 pro období let 2014 – 2016

11. Záležitosti Odboru územního rozvoje a památkové péče:

1 Návrh rozhodnutí o námitkách a způsobu vyhodnocení připomínek

2 Vydání II. změny územního plánu Prostějov

3 Revokace usnesení č. 6171 - ROZOP kapitoly 62 – odbor územního plánování

a památkové péče (Územní studie – Barákova – Vrahovická - propojení Držovice)

4 ROZOP kapitoly 62 – odbor územního plánování a památkové péče (Územní studie

– Barákova – Vrahovická - propojení Držovice)

12. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Dotace 2016 – Odbor rozvoje a investic

2 Kino Metro 70 – generální oprava zvedací plošiny pro osoby s omezenou

schopností pohybu

3 Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – schválení podání

žádostí o dotaci

4 Operační program Životní prostředí – doplňující informace k výzvě na energeticky

úsporná opatření

5 Vybudování inteligentních zastávek městské hromadné dopravy – projektový námět

a ROZOP kapitoly 60

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Klimatizace společných prostor městské policie)

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace sídl. Tylova)

8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce zatrubněného potoka v Žešově – PD)

9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zimní stadion – šatny)

10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce

– PD zastávky Vrahovice)

11 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Žešov – PD)

13. Dotace 2016:

1 Komise sportovní

2 Oblast sportu

3 Dotace nedoporučené – oblast sportu

4 Komise školská

5 Oblast školství

6 Dotace nedoporučené – oblast školství

7 Oblast kultury

8 Sociální oblast

9 Dotace nedoporučené – sociální oblast

10 Žádost o poskytnutí účelové dotace – finančního příspěvku na úhradu nákladů

uživatelů sociálních služeb (Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace)

11 Oblast sportu (PRO SKI Prostějov, Sportovní klub K2 Prostějov)

14. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Návrh osobního příplatku ředitele ZŠ Prostějov, ul. E.Valenty 52

2 Žádost o schválení čerpání rezervního fondu Městského divadla v Prostějově

3 Žádost o souhlas s přijetím věcných darů ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

4 Žádost o souhlas se zřízením přípravné třídy na ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

na školní rok 2016/2017

5 ROZOP kapitoly 20 - školství kultura a sport

6 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb

15. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Úprava plánu oprav chodníků v Prostějově v roce 2016

2 Majetkoprávní vypořádání pozemků s Olomouckým krajem v souvislosti se stavbou:

„Okružní křižovatka na Přikrylově náměstí v Prostějově“ – doplnění

3 Schválení pronájmu pozemků p.č. 7580/1 a p.č. 7580/2, oba v k.ú. Prostějov

4 Ukončení Smlouvy o nájmu č. 2006/16/259 ze dne 20.10.2006 dohodou

5 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1209/8 v k.ú. Prostějov

6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 773/22 v k.ú. Vrahovice

7 Vyhlášení záměru pronájmu pozemků v k.ú. Prostějov

8 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku p.č. 7893/4 v k.ú. Prostějov

9 Výkup části pozemku p.č. 228 v k.ú. Žešov a ROZOP kapitoly 50

10 Výkupy a vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Krasice (polní cesta k Záhoří)

a ROZOP kapitoly 50

11 Úprava podmínek výkupu části pozemku p.č. 287/2 v k.ú. Žešov

12 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (nákup nádob na bioodpad)

13 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (navýšení hodnoty hlavního jističe

na odběrném místě ul. Riegrovy - Kolářovy sady)

14 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (nákup odpadkových košů)

16. Bytové záležitosti:

1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytu

2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

17. Různé

 

18. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 24.3.2016 9:31:00 | přečteno 430x | Anna Kajlíková
load