Úvodní strana > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice

Rada města Prostějova se sejde ke svému pravidelnému jednání dne 26.4.2016 od 13:40 hod.

Program:

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 26.4.2016

3. Záležitosti komisí rady:

1 Doporučení Komise architektury a urbanismu z 24.3.2016

2 Doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 12.4.2016

4. Nákup uměleckých děl 

5. ROZOP kapitoly 13 – Městská policie 

6. Odpis pohledávek – kapitola 13 – Městská policie Prostějov

7. Možnost odpočtu DPH u investičních záměrů města – koupaliště ve Vrahovicích a rozšíření aquaparku na ulici Krasická

8. ROZOP kapitoly 21 – sociální věci

9. Záležitosti Odboru kancelář primátora

1 Putovní výstava – partnerská města

2 Schválení přijetí dotace z rozpočtu OlK pro JSDH města Prostějova

3 ROZOP kapitoly 12 – krizové řízení

10. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci basketbalových utkání a dalších aktivit týmu ARIETE  Prostějov“- zahájení řízení

2 Zadávací řízení veřejné zakázky “Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov / II., III. a V. etapa“

– výběr nejvhodnější nabídky

3 Dovolání – žaloba o určení vlastníka nemovitosti (Pozemky p. č. 3443/14 a 3443/15, oba v k. ú. Prostějov (pod objektem Dolní 2a)

11. Záležitosti Odboru územního plánování a památkové péče:

1 Informace o prohlášení Starého židovského hřbitova na Studentské ulici za kulturní památku

2 Revokace ROZOP kapitoly 62 – územní plánování a památková péče (ÚS subcentrum Vrahovice)

3 ROZOP kapitoly 62 – územní plánování a památková péče (ÚS subcentrum Vrahovice)

4 ROZOP kapitoly 62 – územní plánování a památková péče (náklady soudního řízení – Gala)

12. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:

1 Prodej movitého majetku – mobilního pódia

2 Žádost o užití znaku města – Axis Communications s.r.o.

13. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Organizační zajištění administrace Strategie ITI Olomoucké aglomerace

2 Národní dům v Prostějově – výtvarné řešení obnovy vitráží - dokumentace vypracování výtvarných návrhů

3 Projektové náměty Rozšíření biokoridoru Hloučela, I. etapa a Ozelenění ulice Krasická

4 Výstavba venkovní posilovny – Street Workout na ul. Kostelecká

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Krasický rybník – stavební úpravy a informace o možnosti dotace z Ministerstva zemědělství)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městské hradby – autorský dozor zpracovatele PD)

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod položek – zeleň)

8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městský hřbitov - urnové hroby - kolumbária)

14. Dotace – oblast kultury 

15. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Bezúplatný pronájem víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Čechovice

2 Protokol o výsledku následné finanční kontroly ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

3 Revokace části usnesení č. 6334 RMP ze dne 29. 3. 2016 (dotace 2016 – komise sportovní)

4 ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 (schválení kalkulační ceny pronájmu víceúčelového hřiště v Čechovicích v doplňkové činnosti, provozní řád a harmonogram využití víceúčelového hřiště)

5 Schválení čerpání fondu investic MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, nákup zahradního traktoru na sečení trávy

6 Souhlas s přijetím věcného daru ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

7 Souhlas s umístěním sídla spolku – Okresní rady Asociace školních sportovních klubů České republiky Prostějov

8 Souhlas se zahraniční pracovní cestou ředitelky MŠ Prostějov, Moravská ul. 30 do Itálie

16. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Doplnění podmínek bezúplatného nabytí pozemků p.č. 270/1 a p.č. 270/3, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova

2 Parkovací (odstavná) plocha na ul. Palackého

3 Revokace části usnesení ZM č. 15268 z 02. a 03.11.2015, majetkoprávní dořešení pozemků v souvislosti se stavbou: „Prostějov – ulice Dolní, provizorní křižovatka“ a ROZOP kapitoly 50

4 Vyhlášení záměru prodeje bytového domu na ul. Kravařova 3 v Prostějově

5 Vyhlášení záměru prodeje bytového domu na ul. Vápenice 27 v Prostějově

6 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. st. 1221 a p.č. st. 1152/2, oba v k.ú. Vrahovice

7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 62/1 v k.ú. Krasice

8 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 7901/1 v k.ú. Prostějov

9 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 803/22 v k.ú. Vrahovice, výkup části pozemku p.č. 803/21 v k.ú. Vrahovice a ROZOP kapitoly 50

10 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 7942/1, p.č. 7942/2 a p.č. 8066, vše v k.ú. Prostějov

11 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 8021/11 v k.ú. Prostějov

12 Vyhlášení záměru směny pozemků p.č. st. 1148 a p.č. 811/9 za pozemek p.č. 813/3, vše v k.ú. Vrahovice

13 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010

14 Výkup pozemků p.č. 212/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova a p.č. 238/1 v k.ú. Domamyslice, staveb komunikace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení, a ROZOP kapitoly 50

15 Výkup pozemků v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 (regenerace sídl. Šárka)

16 Výkup pozemků v sektoru A průmyslové zóny na ulici Kralická, ROZOP kapitoly 50 a změna podmínek KS č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008

17 Remostav, a.s. – prominutí části smluvní pokuty

18 Videozáznamy ve smuteční obřadní síni

19 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

17. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání - ul. Kravařova č. 1/123

2 Schválení změny smlouvy č. 508 o nájmu prostoru sloužícího podnikání – sídl. Svobody – pav. I  3520/21

3 Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání - nám. T. G. Masaryka č. 121/11

4 Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání - ul. Dolní č. 4/3659

5 Schválení pronájmu nebytového prostoru - nám. T. G. Masaryka č. 199/22

6 Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání - Pernštýnské nám. 183/4

7 Schválení pronájmu nebytového prostoru - Pernštýnské nám. 183/4

8 Schválení pronájmu parkovacího místa (720) - Pernštýnské nám. 183/4

9 Schválení pronájmu parkovacího místa (528) - Pernštýnské nám. 183/4

10 Schválení pronájmu garážového stání - ul. Norská č. 6/4245

18. Bytové záležitosti:

1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytu v majetku města Prostějova 

2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

19. Různé

20. Závěr 18:00

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova


Vytvořeno 21.4.2016 10:35:30 | přečteno 411x | Mgr. Jana Gáborová
load