Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

radnice

Rada města Prostějova se sejde ke svému pravidelnému jednání dne 10.5.216 13:00 hod.

 

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

Prezentace zástupců fy PGP Terminal, a.s. a spolku Odpady OlK (do 14:00 hod.)

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 10.5.2016

3. Změna vnitřních předpisů pro zajištění administrace Strategie ITI Olomoucké aglomerace

4. Záležitosti Odboru kancelář primátora: RNDr. Tatarkovičová

1 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na „Prostějovské léto

2016“ na nám. T. G. Masaryka

2 Slavnostní zahájení 8. ročníku Má vlast cestami proměn

3 Poskytnutí daru Vladimíru Körnerovi

4 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora

5. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Podání ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 8 As 121/2015

– 53 ze dne 30. 3. 2016 ve věci Gala a. s.

2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Krasický rybník - provedení stavebních úprav“, zahájení řízení

6. Záležitosti Finančního odboru:

1 Schválení řádných účetních závěrek příspěvkových organizací statutárního města

Prostějova sestavených ke dni 31. 12. 2015

2 Schválení účetní závěrky statutárního města Prostějova za rok 2015

3 Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2015

4 Záměr zapojení občanské veřejnosti do rozpočtového procesu statutárního města Prostějova

5 Odkup akcií společnosti VaK Prostějov, a.s.

7. Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace mezi městem Prostějovem a městysem Protivanov

8. Dotace – Komise životního prostředí (dva materiály: IRIS, Junák, ČZS)

9. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Stanovení jistoty za plnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení a stanovení bankovních záruk za provedení a jakost díla

2 Prostějov, Národní dům - střecha - projektová dokumentace v rozsahu pro provádění stavby

3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městský hřbitov – urnové hroby - převod položek)

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Žešov – PD)

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Opravy komunikace Kostelecká - PD)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Středisko mládeže kopané – tribuna a sociální zázemí – PD)

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice – PD)

8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce-zastávky Vrahovice-PD)

10. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Dotace nedoporučená – oblast školství

2 Protokol o výsledku následné finanční kontroly MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23

3 Převod movitého majetku ze ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 na zřizovatele

a následně na ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 a na ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4

4 Udělení výjimky ze zákazu rušení nočního klidu při pořádání akce Prostějovské léto 2016

5 Udělení výjimky ze zákazu rušení nočního klidu při pořádání akce Wolkrův Prostějov

6 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2

7 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

8 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 o souhlas s  přijetím účelově určeného peněžitého

daru a o schválení čerpání rezervního fondu

9 Schválení smlouvy o partnerství pro projekt „Místní akční plán rozvoje školství SO ORP Prostějov“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

10 ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 - smlouva o výpůjčce víceúčelového hřiště v Čechovicích

11 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb

11. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Rozšíření plánu oprav chodníků v roce 2016

2 Problematika zateplování budov a umísťování balkónů s dotčením pozemků ve vlastnictví Statutárního města Prostějova

3 Bezúplatný převod bronzové sochy „Pionýr – Mičurinec“

4 Vzdání se práva na pohledávky Domovní správy Prostějov, s.r.o.

5 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov, schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu a revokace usnesení ZMP č. 19141 ze dne 23.06.2009, vše v souvislosti se stavbou: „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“

6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 5930/2 v k.ú. Prostějov

7 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 804/92 v k.ú. Vrahovice

8 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 85/24 v k.ú. Krasice

9 Vyhlášení záměru směny pozemku p.č. 7540/24 v k.ú. Prostějov za pozemek p.č. 1038/21 a část pozemku p.č. 983, oba v k.ú. Držovice na Moravě

10 Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Prostějov za pozemek p.č. 345 v k.ú. Čechovice u Prostějova

11 Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Vrahovice a ROZOP kapitoly 50

12 Vyhlášení záměru výpůjčky pozemku p.č. 826/2 v k.ú. Čechovice-Záhoří

13 Výkup pozemku p.č. 6376/2 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

14 Výkup pozemků p.č. 6231/68 a p.č. 6231/69, oba v k.ú. Prostějov, a ROZOP kapitoly 50

15 Výkup části pozemku p.č. 6224/1 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

16 Výkup částí pozemků p.č. 284/1 a p.č. 284/2, oba v k.ú. Žešov, a ROZOP kapitoly 50

17 Společenství vlastníků Wolkerova 31 – žádost o finanční kompenzaci nákladů spojených s odstraněním havarijního stavu bytového domu Wolkerova 31 v Prostějově

18 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

19 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města

12. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Schválení pronájmu NP v domě na ul. Fanderlíkova 38

2 Vyhlášení záměru pronájmu garážového stání v domě na ul. Norská č. 6/4245

13. Bytové záležitosti - návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města

14. Různé

 

15. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 5.5.2016 9:52:06 | přečteno 406x | Anna Kajlíková
load