Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání rady města Prostějova

Jednání rady města Prostějova

TGM radnice

Rada města Prostějova se sejde ke svému pravidelnému jednání dne 24.5.2016 od 13:00 hodin.


P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 24.5.2016

3. Příprava zasedání zastupitelstva města

4. Záležitosti komisí rady - Doporučení Komise architektury a urbanismu z 17.5.2016

5. Návrh změny Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova

6. Inteligentní systém řízení dopravy pomocí telematických aplikací a ROZOP kapitoly 50

7. Odpis pohledávek – kapitola 13 – Městská policie Prostějov 

8. Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžného hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2016

9. Plán odpadového hospodářství

10. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci „Zábavné odpoledne pro rodiče a děti – soutěž ve vaření kotlíkových gulášů“ v Kolářových sadech

2 Žádost o udělení výjimky z OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

3 Nabídka na pořad – Skryté potenciály regionů v ČR

4 Přijetí petice – nesouhlas s regenerací III. etapy sídliště Šárka

5 Schválení tuzemské pracovní cesty do Benešova

6 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů – koncerty sboru Proměny

11. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa a údržba hřbitovů města Prostějova 2017-2024“ - zahájení řízení

2 ROZOP kapitoly 71 - Sociální fond

12. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Inteligentní zastávky – investiční záměr

2 Plochy na ulici Zahradní – projektová dokumentace

3 Rákosníčkovo hřiště – schválení uzavření smlouvy o obstarání díla (Lidl Česká republika v.o.s.)

4 Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov - II., III. a V.etapa a ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice

5 Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Výstavba venkovní posilovny – Street Workout na ul. Kostelecká

6 Smlouva o společném postupu zadavatelů II/366 Prostějov, ul. Kostelecká – oprava povrchu a  obrubníků

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Budova bývalé školy Komenského 4 - PD)

8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO Křížkovského 36/7 a Demelova 35/6a)

9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace a chodník Čechovice, propojení Luční – Plumlovská¨)

10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Křižovatka E. Valenty a ul. Olomoucká)

11 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava oplocení ZŠ na ulici Čechovická)

12 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce a přístavba DDM Vápenice - PD)

13 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Stavební úpravy ulice Veleslavínská)

14 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vybudování chodníků a komunikace v lokalitě Čechovice – Domamyslice)

15 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zimní stadion - chladící věž pro strojovnu chlazení)

16 Dotace – Římskokatolická farnost

13. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Informace o zástupu Mgr. Martiny Rozsypalové, ředitelky ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 po dobu mateřské dovolené

2 Informace o přerušení činnosti školních družin v právnických osobách vykonávajících činnost školní družiny zřizovaných statutárním městem Prostějovem v měsících červenci a srpnu 2016

3 Protokol o výsledku následné finanční kontroly MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23 - splnění úkolů dle usnesení č. 6468

4 Souhlas s přijetím věcných darů ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

5 Žádost o úpravu finančního plánu ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 – oprava parket velké tělocvičny

6 Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a čerpání fondu investic ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 na opravu oken

7 Schválení čerpání fondu investic RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 na nákup varného plynového kotle do školní kuchyně

8 Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a čerpání fondu investic ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 na pořízení nového dveřního systému

9 Souhlas s umístěním sídla spolku – Loutkového divadla Starost

10 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem

11 Dotace – oblast kultury

12. Dotace – oblast sportu (materiál obdrží členové rady dodatečně)

14. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu, příp. prodeje, pozemků v k.ú. Vrahovice

2 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu na ul. Komenského 4 v Prostějově

3 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků v k.ú. Prostějov a v k.ú. Krasice

4 Vyhlášení záměru prodeje bytového domu na ul. Kravařova 3 v Prostějově

5 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 997/1 v k.ú. Vrahovice

6 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 50 v k.ú. Krasice

7 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 147/1 a p.č. 510/1, oba v k.ú. Domamyslice

8 Výkup pozemku p.č. 60/29 v k.ú. Domamyslice a rozpočtové opatření kapitoly 50

9 Výkup pozemku p.č. 6376/2 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50

10 Změna podmínek Kupní smlouvy č. 2015/50/003 ze dne 04.02.2015

11 Zrušení zákazu zatížení na pozemcích p.č. 7427/40, p.č. 7427/13, p.č. 7427/14 a p.č. 7427/17, vše v k.ú. Prostějov

12 Bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 210/32 a p.č. 211/3, oba v k.ú. Domamyslice, a staveb komunikace a veřejného osvětlení na částech pozemků v k.ú. Domamyslice

13 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 8021/11 v k.ú. Prostějov

14 Schválení výpůjčky pozemku p.č. 204/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova, schválení pronájmu pozemku p.č. st.492 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně budovy šaten a sociálního zařízení na hřišti v Čechovicích a schválení ukončení stávajících smluv

15 Schválení změny Smlouvy o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010 a schválení rozšíření Přílohy č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností č. 2011/50/463 ze dne 02.01.2012

16 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

17 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města

15. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Vyhlášení záměru pronájmu PSP - Žižkovo nám. 140/15

2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP - ul. Školní – BAŠTA

3 Návrh na schválení pronájmu PSP - ul. Kravařova č. 1/123

16. Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města

17. Různé

18. ZávěrRNDr. Alena R a š k o v á, primátorka města ProstějovaVytvořeno 19.5.2016 9:32:46 | přečteno 398x | Anna Kajlíková
load