Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice

se uskuteční dne 21. 6. 2016.

Program:

1. Zahájení, schválení programu

Prezentace firmy DRFG, investiční skupiny – zhodnocování volných zdrojů města (15 min.)

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 21.6.2016

3. Záležitosti komisí rady:

1 Doporučení Komise pro dopravu z 01 06 2016

4. Rozpočtové opatření kapitoly 13 – Modernizace elektronické zabezpečovací signalizace a elektronické požární signalizace objektů v majetku města Prostějova připojených na PCO – II. etapa doplnění a instalace objektových modemů

5. Změna vnitřní úpravy zadávání veřejných zakázek - stanovení jistoty za plnění povinností a bankovních záruk za provedení a jakost díla

6. Revokace části usnesení putovní výstava – partnerská města

7. Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy - Dobromilice

8. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Regulace používání zábavní pyrotechniky

2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Prostějov, Nová radnice a Norská ul.č. 2 a 4 - výměna výtahů“- zahájení řízení

3 ROZOP kapitoly 14 - kancelář tajemníka

9. Záležitosti Finančního odboru:

1 Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017

2 Nabídka na zhodnocování volných finančních prostředků společnosti DRFG

10. Záležitosti Odboru dopravy:

1 Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace mezi statutárním městem Prostějovem a obcí Držovice

2 Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace mezi statutárním městem Prostějovem a obcí Seloutky

11. Záležitosti Odboru informačních technologií:

1 Dodatek č. 1 smlouvy o komplexní podpoře provozu a užití IS GINIS

2 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 37.09.2012 EnergyBroker

3 Dodatek č. 5 smlouvy o technické podpoře TP01/99 a užití IS VITA

12. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

1 Dotace – ZZS OlK

2 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci

13. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Projektový námět Zateplení bytového domu Kostelecká č. 17

2 Směrnice, kterou se stanoví systém administrace externích finančních zdrojů – informace

3 Vyřazení zmařených investičních akcí z majetku města Prostějova

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zámek - oplocení podezdívka)

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Klimatizace radnice)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunitní domy Holandská a Sušilova)

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD Rekonstrukce komunikace v Žešově)

8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (reinvestice nájemného)

9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (zachování a obnova kulturních památek)

10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zimní stadion - chladicí věž pro strojovnu chlazení)

14. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Dotace 2016 – oblast kultury

2 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací za podíl na zlepšeném hospodářském výsledku v doplňkové činnosti za kalendářní rok 2015

3 Plnění opatření z veřejnosprávní kontroly na ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

4 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských a základních škol

5 Žádost o schválení čerpání FI RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2

6 Žádost o schválení čerpání  FI ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

7 Žádost o schválení čerpání RF ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

8 Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku - Základní organizace ČMOS PŠ při RG a ZŠ města Prostějova

9 Žádost o úpravu finančního plánu ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

15. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města: Mgr. Vojtek

1 Schválení pronájmu částí pozemků v k.ú. Prostějov a v k.ú. Krasice

2 Schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu: „II/150 Prostějov – Přerov“

3 Schválení výpůjčky pozemku p.č. 826/2 v k.ú. Čechovice-Záhoří

4 Schválení výpůjčky pozemků v k.ú. Prostějov pro umístění LTZ v době Hanáckých slavností v roce 2016

5 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 203/2 v k.ú. Prostějov

6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 6032/13 v k.ú. Prostějov

7 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 85/24 v k.ú. Krasice

8 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. st. 279, p.č. st. 280, p.č. st. 281, p.č. st. 282, p.č. st. 284, p.č. st. 285, p.č. st. 286 a p.č. st. 287, vše v k.ú. Krasice

9 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. Prostějov, k.ú. Krasice, k.ú. Žešov, k.ú. Vrahovice a k.ú. Čechovice u Prostějova

10 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 223/6 v k.ú. Krasice

11 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6406/1 v k.ú. Prostějov

12 Vyhlášení záměru směny pozemku p.č. 211/6 v k.ú. Domamyslice za část pozemku p.č. 635 v k.ú. Vrahovice

13 Vyhlášení záměru směny pozemku p.č. 7540/24 v k.ú. Prostějov za část pozemku p.č. 983 v k.ú. Držovice na Moravě

14 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 28.01.1998

15 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu č. 2005/16/305 ze dne 25.10.2005

16 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010

17 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (zřízení služebnosti IS v k.ú. Domamyslice)

18 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (nákup dřevěných prodejních stánků)

19 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (nákup odpadkových košů)

20 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (EÚO u veřejného osvětlení)

16. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Ceník pronájmů Společenský dům Prostějov

2 Vybavení zimního stadionu

3 Návrh na prominutí poplatků z prodlení

4 Smlouva o pronájmu PSP č. 139 v domě na ul. Kravařova č. 1/123

5 Schválení pronájmu GS č. 525 v domě na ul. Norská č. 6/4245

6 Vyhlášení záměru změny smlouvy č. 08 2012 o nájmu nebytových prostor a tenisových kurtů č. 818 ve sportovním areálu Kostelecká 47

7 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 917 v domě na ul. Plumlovská 9008/235

8 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 916 v domě na ul. Plumlovská 9008/235

9 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 238 v domě na ul. Vrahovická č. 83/329 - DS

10 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 131 v domě na nám. E. Husserla 1641/9

17. Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

18. Různé

1 Zámek Ptení – informativní materiál

19. Závěr 


Vytvořeno 16.6.2016 10:05:49 | přečteno 324x | Mgr. Jana Gáborová
load