Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice

se uskuteční dne 28.7.2016.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 28.7.2016

3. Záležitosti komisí rady:

1 Doporučení Komise výstavby z 14. 6. 2016

2 Doporučení Komise architektury a urbanismu z 23. 6. 2016

4. Návrh změn Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova

5. Zřízení příspěvkové organizace „KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace“

6. Změna zákona o obcích – tzv. majetková novela

7. Návrh využití městského bytu v domě na nám. T. G. Masaryka 19

8. Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie

9. Rozpočtové opatření v kapitole 15 – informační technologie

10. Rozpočtové opatření kapitoly 62 – územní plánování a památková péče

11. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 Žádost o udělení výjimky z OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných

činností - festival Pod Lipami

2 Žádost o udělení výjimky z OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných

činností - MUBEA IT Spring Wire s.r.o.

3 Schválení smlouvy o spolupráci při organizaci oslav 28. října

12. Žádost o užití znaku města – šipkové družstvo „Zavadila o jedličku“ Čechovice

13. Dotace - Komise životního prostředí

14. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Odstranění havarijního stavu v rámci veřejné zakázky „Oprava hradeb v ulici Školní, Prostějov“

2 Doplnění historického znaku města Prostějova do Registru komunálních symbolů

3 Ochrana nočního klidu a návrh řešení žádosti P. Paníčka

15. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

1 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Jesle sídliště Svobody

2 Vyčlenění čtyř BJ v domě na ul. Kostelecká č. 17 pro potřeby Azylového centra Prostějov, o.p.s.

3 ROZOP kapitoly 21 - sociální věci

16. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Dotace – SKC Prostějov, z.s.

2 Dotace - Římskokatolická farnost Vrahovice

3 Smlouva o společném postupu zadavatelů - Křižovatka ul. E. Valenty a ul. Olomoucká

4 Návrh Směrnice, kterou se stanoví systém administrace externích finančních zdrojů

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - koupaliště Vrahovice)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - rozšíření Aquaparku)

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - zvýšení bezpečnosti přechodů, zastávky Vrahovice)

8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka - převod položek)

9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (zámek - SZ a J křídlo)

17. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Dotace - oblast kultury (Římskokatolická farnost)

2 Dotace - oblast sportu

3 Dodatek ke smlouvě o dotaci – Klub výsadkových veteránů

4 Převod finančních prostředků z RF do FI a schválení použití FI MŠ Prostějov, Šárka 4a

5 Revokace části usnesení č. 6539 - ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

6 Schválení čerpání fondu investic MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24

7 Schválení čerpání fondu investic Městského divadla v Prostějově

8 Převod finančních prostředků z RF do FI a schválení čerpání FI MŠ Prostějov, Smetanova 24

9 Úprava finančního plánu MŠ Prostějov, Smetanova 24

10 Úprava finančního plánu ZUŠ Vladimíra Ambrose, Prostějov

11 ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 - souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

12 ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 - souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

13 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku

– Sportcentrum, ZŠ a MŠ J. Železného) - materiál obdrží členové rady dodatečně

14 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport -materiál obdrží členové rady dodatečně

18. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Bezúplatné nabytí stavby veřejného osvětlení na pozemcích v k.ú. Domamyslice a zřízení

služebnosti inženýrské sítě na pozemku v k.ú. Domamyslice

2 Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 6319/1 v k.ú. Prostějov

3 Revokace usnesení ZMP č. 16048 z 15.02.2016, výkup pozemků v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

4 Schválení bezúplatného nabytí sloupu veřejného osvětlení umístěného ve středovém ostrůvku okružní

křižovatky na Přikrylově nám.

5 Schválení uzavření smluv o právu provést stavbu a zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v k.ú.

Kralice na Hané, k.ú. Čechůvky a k.ú. Vrahovice

6 Schválení změny Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 28.01.1998

7 Schválení změny Smlouvy o nájmu č. 2005/16/305 ze dne 25.10.2005

8 Schválení změny Smlouvy o výpůjčce č. 2010/50/081 ze dne 14.04.2010

9 Směna a výkupy pozemků pro akci Biocentrum a biokoridor Močidýlka v Prostějově a ROZOP kapitoly 50

10 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 505/3 v k.ú. Zdětín na

Moravě

11 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 424 a části pozemku p.č. 416/1 oba v k.ú. Prostějov

12 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. Vrahovice, výkup pozemků, které jsou součástí areálu koupaliště

ve Vrahovicích, a ROZOP kapitoly 50

13 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 130/9 v k.ú. Čechovice u Prostějova

14 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6559/1 v k.ú. Prostějov

15 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 8118/24 v k.ú. Prostějov

16 Vyhlášení záměru směny pozemků na ulici Říční v Prostějově a revokace usnesení ZMP č.15227 z 7.9.2015

17 Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Prostějov

18 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7835/1 v k.ú. Prostějov, výkup části pozemku p.č. 6365/3

v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

19 Výkup pozemku p.č. 3099/5 v k.ú. Ptení a ROZOP kapitoly 50

20 Výkup pozemku p.č. 6565 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

21 Výkup pozemku v k.ú. Prostějov v ulici Kojetínská a ROZOP kapitoly 50

22 Výkup stavby VO v lokalitě ul. Žitná v Prostějově, zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků

v k.ú. Domamyslice a v k.ú. Čechovice u Prostějova a ROZOP kapitoly 50

23 Výstavba veřejné obslužné komunikace v ul. Hybešova - prominutí smluvní pokuty

24 Přehled o materiálech projednávaných OSÚMM v průběhu II. čtvrtletí 2016

25 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (navýšení položky konzultačních poradenských

a právních služeb)

26 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (vybavení zimního stadionu)

27 REMOSTAV a.s. a Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV z.s. – vypořádání vzájemných vztahů

19. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Vyhlášení záměru změny smlouvy č. 21/2016 o nájmu PSP č. 139 v domě na ul. Kravařova 1

2 Vyhlášení záměru změny smlouvy č. 7/2015 o nájmu PSP č. 257 v domě na Žižkově nám. 21

3 Schválení změny smlouvy č. 8/2012 o nájmu NP č. 818 ve sportovním areálu na ul. Kostelecká 47

4 Schválení pronájmu PSP č. 916 v domě na ul. Plumlovská 9008

5 Schválení pronájmu PSP č. 917 v domě na ul. Plumlovská 9008

6 Schválení pronájmu PSP č. 166 v domě na nám. T. G. Masaryka 11

7 Schválení pronájmu PSP č. 221 v domě na ul. Školní - BAŠTA 49

8 Schválení pronájmu PSP č. 131 v domě na nám. E. Husserla 9

9 Schválení pronájmu PSP č. 264 v domě na Žižkově nám. 15

20. Záležitosti Finančního odboru:

1 Provedení pasportizace vybraných budov

2 Nabídka na zhodnocování volných finančních prostředků společnosti DRFG Investment Services 

3 Prostějovské hanácké slavnosti 2016 – schválení výše poplatků za přenechání prostoru k umístění

mobilních stánků na nám. T. G. Masaryka

4 Inventarizace majetku a závazků statutárního města Prostějova k 31. 12.2016

5 Informace o kontrole plnění opatření z veřejnosprávních kontrol ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

21. Návrh osobního příplatku ředitelce ZŠ Prostějov,  ul. Dr. Horáka 24

22. Bytové záležitosti:

1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů

2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

23. Různé

24. Závěr


RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 21.7.2016 10:46:08 | přečteno 277x | Anna Kajlíková
load