Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice 1

se uskuteční dne 23. 8. 2016.

 

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 23.8.2016

3. Příprava zasedání zastupitelstva města

4. Vyřazení movitého majetku - služební zbraně městské policie

5. ROZOP kapitoly 13 – Městská policie

6. ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie

7. Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové

agendy s obcí Pivín

8. Žádost o užití znaku města – Československá obec legionářská, z.s.

9. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 Udělení výjimky z OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

na akci „25 let Charity“ na nám. T. G. Masaryka

2 Udělení výjimky z OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

na akci XXXIV. Hanácké slavnosti

3 Žádost o udělení výjimky z OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností - DTJ

4 Žádost o prodloužení provozní doby lunaparku.

5 Udělení výjimky z OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností – Na Farmě

10. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Provozování veřejných WC v Prostějově 2017-2019“

- zahájení řízení

3 Zadávací řízení veřejné zakázky „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu,

využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova

2017 – 2024“ – informace o průběhu řízení, o posouzení nabídky a návrh na další postup

11. Záležitosti Finančního odboru:

1 Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených

a založených právnických osob k 30.6.2016

2 Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům ZM

12. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Nová radnice - klimatizace kanceláří – zadání PD

2 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na pořízení nového majetku Stezka pro cyklisty

Prostějov - Žešov - II., III. a V. etapa a ROZOP kapitoly 60

3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava římsy na ZŠ Masarykova na Skálově náměstí)

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Opravy komunikace Kostelecká - změna položek)

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Veřejné osvětlení u fotbalového hřiště v Čechovicích)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO ZŠ Kollárova 4 / budova Erbenova 5)

13. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Dodatek č. 1 Pokynu zřizovatele č. 1/2016 pro příspěvkové organizace statutárního

města Prostějova - Závazné skupiny analytických účtů pro účtování nákladů a výnosů

a další podmínky pro vedení účetnictví

2 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 o souhlas s  přijetím účelově určeného

peněžitého daru a schválení čerpání rezervního fondu

3 Dotace 2016 – oblast sportu (1. SK Prostějov z. s.)

4 Dotace 2016 – oblast sportu (Aeroklub gen. Josefa Dudy - Prostějov)

5 Dotace 2016 – oblast sportu (BCM Orli Prostějov, spolek)

6 Dotace nedoporučené – oblast sportu

14. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Revokace usnesení ZMP č. 16047 ze dne 15.02.2016 a schválení výkupu pozemků

pro realizaci části stavby „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“

2 Revokace usnesení ZMP č. 16076 ze dne 11.04.2016, výkup pozemků p.č. 6375/3 a p.č. 6375/11,

oba v k.ú. Prostějov, staveb komunikace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení,

zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 6375/4 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

3 Schválení uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

a smlouvy o právu provést stavbu v k.ú. Vrahovice a Kralice na Hané (Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov)

4 Schválení zřízení věcného břemene na částech pozemků p.č. 656/14, p.č. 656/13 a p.č. 656/11, vše v k.ú. Prostějov, a ROZOP kapitoly 50

5 Smlouva o náhradní výsadbě – Prostějov olympijský, z. s.

6 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7898/1 v k.ú. Prostějov

7 Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Kralice na Hané (Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov)

8 Zřízení služebností inženýrské sítě na částech pozemků p.č. 96/1, p.č. 96/2, p.č. 98/20 a p.č. 457, vše v k.ú. Žešov

9 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetku města (nákup ručního plošinového vozíku)

10 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (oplocení budovy jídelny v areálu GALA)

11 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města

15. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Žádost o kompenzaci nájemného proti nezbytným stavebním úpravám prostoru

sloužícího podnikání č. 187 na Pernštýnském nám. 183/4

2 Sleva na nájemném za omezené užívání prostoru sloužící podnikání

3 Návrh schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 238 v domě na ul. Vrahovická 329/83 - DS

16. Bytové záležitosti:

1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova

2 Schválení žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení v DPS

17. Různé

1 Korespondence - dopis členů ZM z 18 07 2016 a sdělení fy Manthellan

18. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova

 

Vytvořeno 18.8.2016 11:14:31 | přečteno 443x | Anna Kajlíková
load