Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice 1

52. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne20. 9. 2016 od 13:00 hod.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 20.9.2016

3. Příprava zasedání zastupitelstva města dne 26.9.2016 (ústní zpráva)

4. Záležitosti komisí rady:

1 Účast členů výborů a komisí na jednáních výborů a komisí v období let 2015 a 2016

2 Doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 5.9.2016

3 Doporučení Komise výstavby z 6.9.2016

4 Doporučení Komise architektury a urbanismu z 8.9.2016

5. Bezúplatný převod movitého majetku příspěvkovým organizacím města Prostějova

6. ROZOP kapitoly 13 – Městská policie

7. Nová vnitřní úprava zadávání veřejných zakázek

8. Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 17/2014 Postup při vyřazování majetku z užívání a z účetní

evidence a vyřazení pohledávek z účetní evidence statutárního města Prostějova

9. Nařízení statutárního města Prostějova, kterým se mění nařízení statutárního města

Prostějova č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších změn

10. Informativní materiál k rozsudku Krajského soudu Brno – zrušení části opatření obecné 

povahy 1/2014 – Územní plán (Vrahovice)

11. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí služeb Senior Taxi - informační materiál

12. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - Junák – středisko Děti přírody

13. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 Informace o dopravní nehodě JSDH Vrahovice a ROZOP kapitoly 12

2 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora (kolegium ředitelů městských policií)

3 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora (převod v rámci kapitoly)

4 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora (poskytnutí darů tenistkám Kvitové a Šafářové)

14. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Veřejná zakázka  „Prostějov, Nová radnice a Norská ul. č. 2 a č. 4 - výměna výtahů / opakované

řízení“ - informace o průběhu řízení a o posouzení nabídky a návrh na přijetí nabídky

2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Dešťová kanalizace a komunikace v ul. J. Kohlera a Hrázky,

Prostějov - Vrahovice“ - zahájení řízení

3 Zadávací řízení veřejné zakázky „Parkoviště u zimního stadionu, Prostějov“, zahájení řízení

4 Zadávací řízení veřejné zakázky „Krasický rybník – provedení stavebních úprav“, rozhodnutí

o zrušení zadávacího řízení a návrh na zahájení opakovaného řízení

5 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa, opravy a údržba místních komunikací

města Prostějova 2017-2024“ – informace o průběhu řízení, o posouzení nabídky

a návrh na další postup
6 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa a údržba veřejné zeleně, dětských hřišť,

sportovišť, mobiliáře a botanické zahrady města Prostějova 2017–2024“ – informace

o posouzení a hodnocení nabídek a návrh na výběr nejvhodnější nabídky
7 Zadávací řízení veřejné zakázky „Správa a údržba hřbitovů města Prostějova 2017-2024“

– informace o průběhu řízení, o posouzení nabídky a návrh na další postup

15. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Komplexní řešení lokality u točny v Domamyslicích (PD) – návrh dalšího postupu

2 Projektový námět Cyklostezka v ulici Kostelecká, Prostějov – I. etapa

3 Projektový námět Dobudování přestupního terminálu Janáčkova

4 Zvýšení kapacity MŠ Čechovice v Prostějově – projektový námět

5 Rekonstrukce zimního stadionu – PD

6 Dešťová kanalizace a komunikace v ulicích J. Köhlera a Hrázky, Prostějov – Vrahovice,

vynucená přeložka sítě elektronických komunikací a návrh Smlouvy o realizaci překládky

sítě elektronických komunikací

7 Křižovatka E. Valenty a ul. Olomoucká, vynucená přeložka sítě elektronických komunikací

a návrh Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

8 Úprava křižovatky na Poděbradově náměstí v Prostějově (dvě malé okružní křižovatky)“,

vynucená přeložka sítě elektronických komunikací a návrh Smlouvy o realizaci překládky sítě

elektronických komunikací

9 Dopracování investičního záměru „Zpracování návrhu prostorového řešení - Úprava veřejného

prostranství v okolí zámku v Prostějově“

10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava brány městského hřbitova a okolní zdi včetně

domu správce – PD)

11 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Parkoviště u Zimního stadionu)

12 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (JSDH Čechovice – zázemí, střešní nadstavba, průkaz

energetické náročnosti budovy)

13 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Víceúčelové hřiště Čechovice – úhrada poplatku

za vynětí půdy ze ZPF)

14 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Víceúčelové hřiště Čechovice – úprava oplocení vč. PD)

15 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zimní stadion, šatny – převod položek)

16. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Informace o výsledku veřejnosprávní kontroly poskytnuté dotace -– Loutkové

divadlo STAROST

2 Informace o výsledku veřejnosprávní kontroly veřejné finanční podpory - TJ OP Prostějov

3 Schválení bezúplatného užívání majetku – malé tělocvičny ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

4 Souhlas s přijetím věcných darů ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

5 Souhlas s  bezúplatným pronájmem cvičné kuchyňky ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

6 Souhlas s nabytím majetku MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně

7 Souhlas s převodem finančních prostředků z RF do FI, čerpání FI a RF ZŠ a MŠ Prostějov,

Kollárova ul. 4

8 Souhlas s technickým zhodnocením budov, převodem finančních prostředků z RF do FI

a čerpáním FI ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

9 Žádost o úpravu finančního plánu RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2

10 Žádost o úpravu finančního plánu ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

11 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport 

17. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Schválení ukončení Smlouvy o nájmu č. 98/16/144 z 25.01.1999 dohodou a

vyhlášení záměru pachtu pozemku p.č. 6690/1 v k.ú. Prostějov

2 Smlouva o náhradní výsadbě - ŘSD

3 Směna a výkupy pozemků pro akci „Biocentrum a biokoridor Močidýlka v Prostějově“

a ROZOP kapitoly 50

4 Vyhlášení záměru pachtu 4 částí pozemku p.č. 6675/3 v k.ú. Prostějov v areálu zahradnictví

na ul. Brněnská v Prostějově, včetně staveb skleníků č. 8, č. 9, č. 10 a č. 11

5 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 2469/1 v k.ú. Prostějov

6 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu č. 2009/16/136 z 03.06.2009 a Smlouvy o nájmu

č. 2012/50/179 z 21.05.2012

7 Výkup pozemků v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 (regenerace sídl. Šárka)

8 Výstavba veřejné obslužné komunikace v ul. Hybešova - prominutí smluvní pokuty

9 Změna podmínek Kupní smlouvy č. 2009/16/172 ze dne 22.10.2010

10 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 z 10.11.2009

11 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2013/50/315 z 19.12.2013

12 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

13 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (chemické čištění krajnic a chodníků)

14 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (realizace projektu „Ozelenění ulice Krasická“)

15 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (čištění komunikací - převod v rámci kapitoly)

18. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Schválení změny smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání - Žižkovo

nám. 132/21

2 Schválení změny smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání – ul. Kravařova 123/1

3 Schválení pronájmu nebytového prostoru - ul. Janáčkova 9013

4 Schválení pronájmu nebytového prostoru - bývalá kotelna na Sídlišti Svobody 9012

5 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání - nám. E. Husserla 1641/9

6 Vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru - ul. Polská 674/13

7 Informace o situaci na zimním stadionu

19. Bytové záležitosti:

1 Schválení žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení v DPS

2 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytu v majetku města

20. Různé

 

21. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 15.9.2016 10:24:03 | přečteno 277x | Mgr. Jana Gáborová
load