Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání rady města Prostějova

Jednání rady města Prostějova

Jednání rady města Prostějova se uskuteční v úterý 4. 10. 2016 od 13:00 hodin.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 4.10.2016

3. Záležitosti komisí rady:

1 Doporučení Komise pro dopravu z 7.9.2016

4. Nákup uměleckých děl

5. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Veřejná zakázka „Oprava hradeb v ulici Školní – havarijní stav“ – návrh přijetí nabídky

6. Záležitosti Finančního odboru:

1 Informace k dopravní nehodě vozidla JSDH Vrahovice

2 Provedení pasportizace vybraných budov

7. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

1 Dotace 2016 - sociální oblast

2 Dotace 2016 nedoporučená - sociální oblast

3 Žádost o poskytnutí dotace (finančního příspěvku na úhradu nákladů uživatele sociálních

služeb) a žádost o sponzorský dar

8. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:

1 Žádost o užití znaku města – Hasičský záchranný sbor České republiky

2 ROZOP kapitoly 11– správa a zabezpečení

9. Záležitosti Odboru územního rozvoje a památkové péče:

1 Pořízení Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov

2 Návrh na změnu územního plánu Prostějov

3 ROZOP kapitoly 62 – územní plánování a památková péče

10. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 PD Cyklistická stezka Pod Kosířem III. etapa

2 Projekt regenerace panelového sídliště B. Šmerala v Prostějově – schválení

3 Smlouva o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na částech

pozemků p.č. 8095, 8096 a 8097, vše v k.ú. Prostějov – most Vrahovická

4 Zámek - severozápadní a jižní křídlo - restaurování vnitřních renesančních omítek

a nástěnných maleb v místnostech č. 102, 201 a 202d na zámku v Prostějově – zadání díla

jednomu zájemci a ROZOP kapitoly 60

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce objektu Vápenice. 27 pro potřeby MP)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Průmyslová komunikace a inženýrské sítě pro část

pozemků sektoru A průmyslové zóny Kralická ulice

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunitní domy pro seniory – Holandská

– PD připojení E.ON

8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městské hradby – oprava havarijního stavu

9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod položek na kapitole 60

10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunitní dům Sušilova – PD připojení E.ON

11. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Informace o vrácení dotace ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov MŠMT ČR

2 Žádost o úpravu finančního plánu ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

3 Informace ředitelky ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 o přijetí dotace a zahájení

pokusného ověřování

4 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

5 Žádost MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 o souhlas s nabytím majetku nad stanovený

limit 500 tis. Kč ročně

6 Žádost o úpravu finančního plánu MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34

7 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2

8 Žádost o souhlas s přijetím věcných darů ZŠ a MŠ školou Prostějov, Palackého tř. 14

12. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7540/27, p.č. 7540/29 a p.č. 7540/30,

vše v k.ú. Prostějov

2 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7835/1 v k.ú. Prostějov

3 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 7756 v k.ú. Prostějov

4 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 959/1 v k.ú. Vrahovice

5 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 310/18 a p.č. 310/17, oba v k.ú.

Kralice na Hané

6 Výkup a vyhlášení záměru směn pozemků v k.ú. Krasice (polní cesta k Záhoří)

a ROZOP kapitoly 50

7 Výkup pozemků p.č. 212/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova a p.č. 238/1 v k.ú. Domamyslice,

staveb komunikace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení, a ROZOP kapitoly 50

8 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

13. Různé 

14. Závěr


RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 29.9.2016 12:57:50 | přečteno 266x | Mgr. Jana Gáborová
load