Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice nová (7)

54. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 18.10. 2016 od 13:00 hod.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 18.10.2016

3. Příprava zasedání zastupitelstva města

4. Záležitosti komisí rady:

1 Personální záležitosti výborů a komisí

5. Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova

6. Projekt prevence kriminality 2017 – projektový námět

7. OZV, kterou se mění OZV č.8/2012, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném

prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova

8. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK pro JSDH

města Prostějova – prodloužení lhůty pro poskytnutí dotace

2 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora

9. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Provozování veřejných WC v Prostějově 2017

- 2019“ – informace o průběhu řízení, posouzení nabídky a návrh přijetí nabídky

2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Národní dům Prostějov – oprava střechy“

- zahájení řízení

3 ROZOP kapitoly 14 - kancelář tajemníka

10. Záležitosti Finančního odboru:

1 Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 – I. návrh

2 Návrh OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

3 Dodatek č. 1 k Zásadám poskytování dotace a návratné finanční výpomoci

4 Provedení pasportizace vybraných budov v majetku města

5 Prostějovský vánoční jarmark 2016 - schválení výše nájemného a poplatků  

11. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:

1 Poskytnutí věcného daru – přebytečného majetku (videokamery) Technickému muzeu v Brně

2 Dodatek č. 5 ke Smlouvě č. 9469490 v platném znění

3 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení

12. Záležitosti Odboru dopravy:

1 Informace o výsledku prošetření podnětu ve věci změny linek MHD č. 4 a č. 6

2 Městská hromadná doprava – úhrada kompenzace pro rok 2017

13. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Rekonstrukce ulice Plumlovská PD – projektová dokumentace ve stupni pro

stavební povolení a ve stupni pro provádění stavby – výzva jednomu zájemci

2 Schválení pořízení dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „Zkapacitnění

toku Romže – část 1“

3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Digitální zaměření zámku v Ptení)

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Šárka 4 – oprava poškození fasády)

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod do FRR)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zámek - SZ a J křídlo)

14. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Dotace 2016 – oblast kultury (Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace)

2 Návrh osobního příplatku statutárnímu zástupci ředitelky ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

3 Souhlas s převodem finančních prostředků z RF do FI, schválení čerpání FI MŠ Prostějov,

Partyzánská ul. 34 na pořízení plynového sporáku

4 Souhlas s převodem finančních prostředků z RF do FI, schválení čerpání FI ZUŠ Vl. Ambrose

Prostějov na výměnu vnitřních dveří v budově

5 Souhlas s převodem finančních prostředků z RF do FI, schválení čerpání FI ZŠ Prostějov,

ul. E. Valenty 52 na nákup plynového kotle na vaření a plynového sporáku do školní kuchyně

6 Žádost o úpravu finančního plánu MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a

7 Žádost ZŠ a MŠ J. Železného Prostějov o souhlas s nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně

8 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb (Prostějovská zima 2016 - poutače)

9 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb (Prostějovská zima 2016- hudba) - dodatečný materiál

10 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (úprava finančního plánu a navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM)

11 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (poskytnutí investičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60)

12 ROZOP kapitoly 20 - školství, kultura a sport a kapitoly 60 - rozvoj a investice (navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52)

15. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Plán zimní údržby místních komunikací Statutárního města Prostějova na zimní

období 2016 –2017

2 Schválení bezúplatného převodu dřevěného prodejního stánku

3 Schválení pachtu 4 částí pozemku p.č. 6675/3 v k.ú. Prostějov v areálu zahradnictví

na ul. Brněnská v Prostějově, včetně staveb skleníků č. 8, č. 9, č. 10 a č. 11

4 Schválení pachtu pozemku p.č. 6690/1 v k.ú. Prostějov

5 Schválení změny Smlouvy o nájmu č. 2009/16/136 ze dne 03.06.2009 a Smlouvy o nájmu

č. 2012/50/179 z 21.05.2012

6 Souhlas s umístěním posuvné brány na pozemku Statutárního města Prostějova

7 Vyhlášení záměru prodeje bytového domu na ul. Rozhonova ul. 12 v Prostějově

8 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. Prostějov

9 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku p.č. 7893/4 v k.ú. Prostějov

10 Výkup stavby veřejného osvětlení v lokalitě ul. Žitná v Prostějově, zřízení služebnosti inženýrské sítě

na částech pozemků v k.ú. Domamyslice a v k.ú. Čechovice u Prostějova a ROZOP kapitoly 50

11 Výkup a vyhlášení záměru směn pozemků v k.ú. Krasice (polní cesta k Záhoří) a ROZOP kapitoly 50

12 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009

13 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 875/2 v k.ú. Vrahovice (Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov)

14 Zřízení služebnosti na částech pozemků p.č. 7924 a p.č. 3024, oba v k.ú. Prostějov

15 Manž. Kuciánovi – vypořádání vzájemných vztahů – odstavná plocha na ul. Jezdecká a komunikace

na ul. Zlechovská v Prostějově

16 Informace - přehled o materiálech projednávaných OSÚMM v průběhu III. čtvrtletí 2016

17 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

18 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města

16. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Vyhlášení záměru pronájmu NP č. 120 v domě na ul. Fanderlíkova č. 38/393

2 Žádost o kompenzaci nájemného proti nezbytným stavebním úpravám u prostoru

sloužícího podnikání č. 111 na Dolní č. 4/3659

17. Bytové záležitosti:

1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytu v majetku města Prostějova

2 Schválení žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení v DPS

18. Různé

 

19. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Foto: MMPv

Vytvořeno 13.10.2016 8:43:17 | přečteno 386x | Anna Kajlíková
load