Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice nová (7)

57. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 8.11.2016 od 13:00 hodin.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Záležitosti komisí rady

3. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2017

1 Doplnění návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2017 – schválení investičního příspěvku na kapitolu 20 na pořízení tribun pro Sportcentrum DDM

2 Doplnění návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2017 (Novelizace Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)

3 Doplnění návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2017 a úprava finančního plánu Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace, pro rok 2016

4 Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 – II. návrh

4. Záležitosti Odboru kancelář primátora: ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora (materiál bude zaslán dodatečně)

2 ROZOP kapitoly 12 – krizové řízení

5. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Úklid v budovách Magistrátu města Prostějova“

- zahájení řízení

2 ROZOP kapitoly 71 – Sociální fond

6. Záležitosti Finančního odboru:

1 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2 Směrnice Rady města Prostějova Harmonogram účetní závěrky

3 ROZOP kapitoly 70 - Finanční

7. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Národní dům – rozsah žádosti o dotaci - 52. výzva MMR -  posouzení možnosti

   přímého zadání zpracování studie obnovy zahrady Národního domu v Prostějově

2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ND – poplachová, tísňová a požární signalizace – PD)

3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodník ulice Žitná, Čechovice – PD)

8. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Dotace 2016 – oblast sportu

2 Výběrové řízení na obsazení pozice ředitele, ředitelky příspěvkové organizace

KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace

3 Informace o vyhlášení volného dne řediteli základních škol zřizovaných statutárním

městem Prostějovem na pátek 18. 11. 2016

4 ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 - žádost o použití finančních prostředků

5 Žádost o schválení čerpání FI ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

6 Žádost o schválení čerpání FI ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

7 Žádost o schválení čerpání FI ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov a o souhlas s nabytím majetku

nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně

8 Žádost o schválení čerpání RF ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

9 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb

9. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

1 Žádost o poskytnutí dotace – finančního příspěvku na úhradu nákladů uživatele MUDr. Holík

sociálních služeb na rok 2016

2 ROZOP kapitoly 21 – Sociální věci

10. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Ceník hřbitovních služeb poskytovaných na městských hřbitovech

v Prostějově od 01.01.2017

2 Revokace části usnesení ZMP č. 16170 z 05.09.2016 a schválení výkupu části

pozemku p.č. 5884 v k.ú. Prostějov pro realizaci části stavby „Silnice II/366

Prostějov – přeložka silnice“

3 Vyhlášení záměru prodeje nebo pronájmu části pozemku p.č. 7845/1 v k.ú. Prostějov

4 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 981/4 v k.ú. Vrahovice

5 Vyhlášení záměru pronájmu dvou částí pozemku p.č. 7838/1 v k.ú. Prostějov

6 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7842 v k.ú. Prostějov

7 Vyhlášení záměru pronájmu části oplocení umístěného na pozemku p.č. 8118/24 v k.ú. Prostějov

8 Vzdání se práva na pohledávky Domovní správy Prostějov, s.r.o.

9 Výkup pozemků v k.ú. Prostějov v ulici Kojetínská a rozpočtové opatření kapitoly 50

10 Změna podmínek Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 z 20. 05. 2010

11 ROZOP kapitol 90 – správa a údržba majetku města a 50 – správa a nakládání s majetkem města

11. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 797

na nám. T. G. Masaryka č. 121/11

2 Schválení pronájmu nebytového prostoru č. 195 na ul. Polská č. 13/674

12. Bytové záležitosti:

1 Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v majetku města Prostějova

2 Schválení žadatele o pronájem bytu zvláštního určení v DPS

13. Různé

 

14. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 3.11.2016 10:12:50 | přečteno 302x | Anna Kajlíková
load