Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice nová (3)

se uskuteční dne 22. 11. 2016.

P o z v á n k a

na 58. schůzi Rady města Prostějova, která se bude konat v úterý dne 22.11.2016 od 13:30 hod. v zasedací místnosti primátorky, dveře č. 29 v 1. poschodí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14 (přestávka je plánována od 14:00 hod.). Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 22.11.2016

3. Příprava zasedání zastupitelstva města

4. Plán schůzí rady a zasedání zastupitelstva na rok 2017

5. Záležitosti komisí rady:

1 Schválení odměn členům komisí za rok 2016

2 Stanovisko Komise dopravy k návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2017

6. Delegování zástupce do Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (SHSCMS)

7. Členství ve Sdružení obcí střední Moravy

8. ROZOP kapitoly 13 – Městská policie

9. Odpis pohledávek – kapitola 13 – Městská policie Prostějov

10. Návrh změny organizační struktury Odboru občanských záležitostí a Odboru správy

a údržby majetku města

11. Návrh změny organizační struktury Magistrátu města Prostějova a Organizačního

řádu Magistrátu města Prostějova k 1. 1. 2017

12. Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a hospodaření jím

zřízených a založených právnických osob k 31. 12. 2016

13. ROZOP kapitoly 40 – životní prostředí 

14. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov

v rámci basketbalových utkání a dalších aktivit týmu ARIETE  Prostějov v roce 2017“

- návrh na provedení řízení

2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov

v rámci hokejových utkání a dalších aktivit klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.

v roce 2017“ - návrh na provedení řízení

3 ROZOP kapitoly 10 - kancelář primátora a kapitoly 14 - kancelář tajemníka

4 ROZOP kapitoly 12 - krizové řízení

15. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Změna Obecně závazné vyhlášky statutárního města Prostějova č. 3/2016 o nočním klidu

2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou

působností Prostějov“ - zahájení řízení

3 K bodu 7.1 Obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje propagace a provozování sázkových

her, loterií a jiných podobných her – předložit materiály pracovní skupiny

16. Záležitosti Odboru informačních technologií:

1 Dodatek č. 6 smlouvy o technické podpoře TP01/99 a užití Informačního systému VITA

2 Návrh řešení zajištění IT oblasti potřebné pro provoz Kina Metro 70 od 1. 1. 2017

3 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie

17. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

1 Dotace na rok 2016 – sociální oblast – nedoporučená

2 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci

18. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:

1 Bezúplatný převod movitého majetku příspěvkové organizaci KINO METRO 70

2 ROZOP kapitoly 11– správa a zabezpečení

19. Záležitosti Odboru územního rozvoje a památkové péče:

1 Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2017

2 ROZOP kapitoly 62 – územní plánování a památková péče

20. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Výstavba komunitních domů Holandská a Sušilova – projektové náměty

2 Projektový námět Energeticky úsporná opatření na MŠ v Žešově

3 Regenerace sídlišť 2017 – projektové náměty

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice

21. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Dodatek č. 1 k Vnitřnímu platovému předpisu pro ředitele škol a školských zařízení

a ředitele dalších příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Prostějovem

2 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem

3 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - International Police Association, sekce ČR

4 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - Český svaz bojovníků za svobodu

5 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace – AGRIPRINT, Olomouc

6 Dotace 2016 – oblast sportu (LHK Jestřábi Prostějov, spolek) – jednorázová akce

7 Dotace 2016 – oblast sportu (LHK Jestřábi Prostějov, spolek) – podpora činnosti

8 Souhlas s  bezúplatným pronájmem haly Sportcentra DDM Prostějov

9 Žádost o schválení čerpání rezervního fondu a fondu investic MK

10 Žádost o úpravu finančního plánu MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24

11 Žádost o úpravu finančního plánu RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2

12 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb

13 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (neinvestiční příspěvky)

14 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (MŠ Rumunská)

15 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport a kapitoly 60 – rozvoj a investice 

22. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Energetický management statutárního města Prostějova a organizací zapojených

do centrálního nákupu elektrické energie a zemního plynu

2 Prodej pozemku p.č. 85/24 v k.ú. Krasice

3 Přijetí daru od OlK - značení kulturních a turistických cílů (dopravní značení)

4 Revokace usnesení RM č. 6548 z 24.05.2016 a vyhlášení záměru prodeje bytového domu

na ul. Kravařova 3

5 Revokace usnesení ZM č. 16068 z 11.04.2016 a vyhlášení záměru směny částí pozemků

p.č. 6700/1 a p.č. 6700/21, oba v k.ú. Prostějov, za pozemek p.č. 6700/37 v k.ú. Prostějov

6 Schválení ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2003/16/298 ze dne 22.10.2003 dohodou

7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Žešov

8 Výkup pozemku p.č. 212/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova a rozpočtové opatření kapitoly 50

9 Zrušení práva zpětné koupě pro Městskou obec Prostějov k pozemkům p.č. 2013/2, p.č. 2014,

p.č. 2015 a ke stavbě rodinného domu č.p. 3200 (Vasila Škracha 45 v Prostějově) na pozemku

p.č. 2014, vše v k.ú. Prostějov

10 Úprava podmínek výkupu stavby komunikace a zpevněných ploch umístěné na pozemcích

p.č. 6375/3 a p.č. 7835/1, oba v k.ú. Prostějov

23. Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 798 na nám. T.G.Masaryka 19

24. Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v majetku města

25. Různé 

26. Závěr

RNDr. Alena Rašková primátorka města Prostějova


Vytvořeno 18.11.2016 9:30:07 | přečteno 728x | Mgr. Jana Gáborová
load