Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

mráz v Prostějově (3)

dne 10.ledna 2017

62. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 10.1.2017 od 13:00 hod. v zasedací místnosti primátorky, dveře č. 29 v 1. poschodí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.


P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 10.1.2017

3. Záležitosti komisí rady:

1 doporučení Komise architektury a urbanismu z 8. 12. 2016

2 doporučení Komise výstavby z 13. 12. 2016

3 informace o jmenování nové tajemnice Komise architektury a urbanismu

4 podnět - uveřejňování zápisů z jednání výborů a komisí na webu

4. ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice

5. ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb

6. Projekty prevence kriminality 2017 a spoluúčast Statutárního města Prostějova ve výši

minimálně 10% podílu z celkové ceny každého realizovaného projektu v případě obdržení dotace

7. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Územní studie krajiny správního obvodu obce

s rozšířenou působností Prostějov“ - informace o průběhu řízení a návrh na výběr

nejvhodnější nabídky

2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Dešťová kanalizace a komunikace v ul. J. Köhlera

a Hrázky, Prostějov - Vrahovice“ - informace o průběhu řízení a návrh na výběr

nejvhodnější nabídky

3 Zadávací řízení veřejné zakázky „Národní dům – oprava střechy“ – informace o posouzení

nabídek a návrh na výběr nejvhodnější nabídky

4 Zadávací řízení veřejné zakázky „Úklid v budovách Magistrátu města Prostějova“ – informace

o posouzení, hodnocení nabídek a návrh na výběr nejvhodnější nabídky

5 Jednací řízení bez uveřejnění veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město

Prostějov v rámci hokejových utkání a dalších aktivit klubu LHK Jestřábi Prostějov

A-team s.r.o. v roce 2017“ – návrh na přijetí nabídky

6 Jednací řízení bez uveřejnění veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město

Prostějov v rámci basketbalových utkání a dalších aktivit týmu ORLI Prostějov v roce 2017“

– návrh na přijetí nabídky

7 Zadávací řízení veřejné zakázky „Pořízení mobilních tribun – Sportcentrum Prostějov“

- zahájení řízení

8 Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova

v souvislosti s výkonem jejich funkce

9 Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení

vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění nařízení vlády č. 414/2016 Sb.

8. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 ROZOP kapitoly 10 - LHK Jestřábi

2 ROZOP kapitoly 10 - Orli

9. Záležitosti Odboru informačních technologií:

1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o centralizovaném zadávání – nákup produktů Oracle

2 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí práva na využívání aplikací Vema č. 2014/031

10. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Dodatek č.1 Smlouvy pro správu a údržbu hřbitovů ve městě Prostějov

2 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15275 ze dne 02. a 03.11.2015,

výkup části pozemku p.č. 6482 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

3 Schválení výpůjčky pozemků v k.ú. Prostějov

4 Smlouva o souhlasu s umístěním a realizací stavby vjezdu na části pozemku p.č. 7594

v k.ú. Prostějov a zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 7594 v k.ú. Prostějov

5 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 742/4 a p.č. 723/1, oba v k.ú. Prostějov

6 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6804/3 v k.ú. Prostějov

7 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 6560/2 v k.ú. Prostějov

8 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7978 v k.ú. Prostějov

9 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 3443/6 v k.ú. Prostějov

10 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7842 v k.ú. Prostějov

11 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7845/1 v k.ú. Prostějov

12 Přehled o materiálech projednávaných OSÚMM v průběhu IV. čtvrtletí 2016

13 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

14 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (vybavení zimního stadionu)

15 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (nová rozvodná skříň)

11. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 185 na Pernštýnském nám. 183/4

2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 180 na sídl. E. Beneše – DS č. 4181/57

3 Vyhlášení záměru změny Smlouvy č. 459 o nájmu NP č. 288 na nám. T. G. Masaryka č. 121/11

4 Sleva na nájemném za omezené užívání garážového stání

12. Bytové záležitosti:

1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města(bytová náhrada) Ing. Průša

2 Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v majetku města

13. Různé

 

14. Závěr

 

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 5.1.2017 10:58:11 | přečteno 373x | Anna Kajlíková
load