Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice

dne 24.1.2017

63. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 24.1.2017 od 13:00 hod. v zasedací místnosti primátorky, dveře č. 29 v 1. poschodí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14 .


P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 24.1.2017

3. Záležitosti komisí rady:

1 Komise pro kulturu a cestovní ruch

4. Akční plán zlepšování projektu Zdravé město a místní Agenda 21 na rok 2017

4.1 Změna organizační struktury MMPv k datu 1.2.2017 na Odboru stavební úřad

5. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 Jmenování pracovní skupiny pro udělení Ceny města Prostějova 2016

2 Petice „Za zachování stávajícího stavu parku a jeho okolí před RG a ZŠ města

Prostějova na ulici Studentská v plném rozsahu a beze změn“

3 Postup pro ukončení členství v SOSM

4 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci „Prostějovský masopust“

5 Spolek Lungta – žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

6. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Zadávací řízení veřejné zakázky „EÚO panelového domu Kostelecká 4165/17,

Prostějov, zateplení objektu“ - zahájení řízení

2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Krasický rybník – provedení stavebních úprav / opakované

řízení“ - návrh na vyloučení účastníka řízení

3 Volba přísedících Okresního soudu v Prostějově

7. Záležitosti Finančního odboru:

1 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her

2 ROZOP kapitoly 70 - finanční

8. Záležitosti Odboru územního rozvoje a památkové péče:

1 Návrh na změnu územního plánu Prostějov

2 ROZOP kapitoly 62 – územní plánování a památková péče (ÚS krajiny správního

obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov)

3 ROZOP kapitoly 62 – územní plánování a památková péče (ÚS Malá průmyslová

zóna Prostějov, Brněnská – západ“)

9. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Přivaděč do průmyslové zóny

2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (komunikace a chodník v Žešově – U Palírny)

3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (stavební úpravy ulice Veleslavínská)

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Martinákova - Pod Kosířem)

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (vybudování domovní kotelny - Kostelecká 17)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (úprava prostoru pod věží)

10. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Informace o ukončení zástupu Mgr. Martiny Rozsypalové, ředitelky ZŠ Prostějov,

ul. Vl. Majakovského 1 po dobu mateřské dovolené

2 Projednání výsledků veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací

3 Projednání výsledků veřejnosprávní kontroly v MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24

4 Projednání výsledků veřejnosprávní kontroly u ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

5 Navýšení neinvestičního příspěvku základním školám pro žáky prvních ročníků na pořízení

školních pomůcek pro školní rok 2017/2018

6 Žádost o schválení cen pronájmů prodejních automatů a ceny pachtovného zahrady na části

nevyužitého školního pozemku RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 v rámci doplňkové

činnosti

7 Žádost o souhlas s přijetím věcných darů ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

8 Žádost ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 o souhlas s  přijetím účelově určeného peněžitého daru

a o schválení čerpání rezervního fondu

11. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Informace k majetkoprávnímu řešení pozemků střelnice ve Vrahovicích

2 Informace k nabídce odprodeje pozemku p.č. 3086 v k.ú. Prostějov včetně stavby č.p. 1715

na ulici Lidická 8

3 Prodej bytového domu na ul. Kravařova

4 Revokace usnesení ZMP č. 19270 ze dne 22.12.2009 a vyhlášení záměru prodeje pozemků

p.č. 6016/3 a p.č. 6018/2, oba v k.ú. Prostějov

5 Revokace části usnesení ZMP č. 16172 ze dne 05.09.2016

6 Schválení neuplatnění navýšení nájemného a pachtovného pro rok 2017 o míru inflace

7 Ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2007/16/181 ze dne 31.12.2007, částečné ukončení

Nájemní smlouvy č. 2002/16/213 ze dne 04.10.2002 a vyhlášení záměru pronájmu a podnájmu

nemovitých věcí v k.ú. Prostějov

8 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 6090 a částí pozemků p.č. 6169/103, p.č. 6089/3 a p.č.

6089/4, vše v k.ú. Prostějov

9 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 88/2 v k.ú. Domamyslice

10 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7846/2 v k.ú. Prostějov

11 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7846/2 v k.ú. Prostějov

12 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7875 v k.ú. Prostějov

13 Schválení zřízení služebností na částech pozemků p.č. 200/1, p.č. 223/4, p.č. 518/2, p.č.st.

59/17, p.č.st. 59/6, p.č. st. 59/15 a p.č. 200/5, vše v k.ú. Krasice

14 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p.č. 3700/1, p.č. 3700/11 a p.č. 3700/12, vše v k.ú.

Prostějov

15. Smlouva o souhlasu s umístěním a realizací stavby vjezdu na části pozemku p.č. 7594 v k.ú Prostějov a zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 7594 v k.ú. Prostějov

12. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Dohoda o skončení nájmu nebytového prostoru č. 150 na ul. Kravařova 127/3

2 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 187 na Pernštýnském nám. 183/4

3 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa č. 528 na Pernštýnském nám. 183/4

4 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 717 na Pernštýnském nám. 183/4

5 Návrh uzavření nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem nově vzniklé garsonky M2 nad průjezdem

v mezipatře zámecké budovy na Pernštýnském nám. 176/8

13. Bytové záležitosti:

1 Schválení žadatele o pronájem bytu zvláštního určení v DPS

2 Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu

14. Různé

 

15. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 19.1.2017 9:47:32 | přečteno 458x | Anna Kajlíková
load