Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice nová (1)

Jednání Rady města Prostějova se uskuteční dne 7. 2. 2017

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu 13:00

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 7.2.2017

3. Příprava zasedání zastupitelstva města

4. SOŠ Prostějov, nám. E. Husserla 1 – žádost o záštitu

5. Dodatek č. 5 ke smlouvě 10.6 uzavřené podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v platném 

znění (smlouva ze dne 25. 11. 2013 na zajištění a poskytování služeb v oblasti propagace

a marketingu pro Statutární město Prostějov)

6. Dotace 2017 – projekty Zdravé město Prostějov

7. Záležitosti Městské policie Prostějov:

1 Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov a analýza stavu veřejného pořádku za rok 2016

2 Bezúplatný převod movitého majetku příspěvkovým organizacím statutárního města Prostějova

3 ROZOP kapitoly 13 – Městská policie (modernizace a rozšíření kamerového systému)

4 ROZOP kapitoly 13 – Městská policie (modernizace rádiové sítě - nákup digitálních radiostanic)

8. Dodatek č. 1 k Tarifní dohodě o stanovení podílu tržeb mezi dopravci České dráhy, a.s.

a FTL - First Transport Lines, a.s. v zóně 41 Prostějov Integrovaného dopravního systému

Olomouckého kraje (IDSOK)

9. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Náměstí Spojenců, Prostějov – úpravy komunikací,

chodníků, hracích ploch a veřejného osvětlení“ - zahájení řízení

2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Regenerace sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Tetín

– Okružní, v Prostějově“ - zahájení řízení

10. Záležitosti Finančního odboru:

1 ROZOP schválená RMP v roce 2016 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 z 16.9.2008

a usnesením ZMP č. 15288 (Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2015) z 14.12.2015

2 Rozhodnutí zastupitelstva o prominutí části dluhu dlužnice

11. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 „Rekonstrukce ulice Plumlovská, Prostějov“ – Smlouvy o souhlasu se vstupem

na pozemek a s umístěním a provedením stavby

2 „Dešťová kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky“ vynucená přeložka sítě

elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

– návrh Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2017/00020

3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod položek – zeleň)

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD oprava fasády objektu Demelova 6a)

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD Rekonstrukce komunikace v Žešově)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD pro kompletní opravu plotu severní strany MŠ Partyzánská)

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Terminál na Floriánském nám.)

12. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 OZV, kterou se stanoví školské obvody MŠ zřízených statutárním městem Prostějovem

v územním obvodu města Prostějova

2 Žádost o pronájem prostor KINA METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace

3 Žádost o schválení bezúplatného užívání majetku - tělocvičny ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

4 Žádost o schválení kalkulačních cen za obědy ve školní jídelně na ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

13. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2017 a ROZOP kapitoly 90

2 Ceny pro soutěž škol ve sběru separovaného papíru ve školním roce 2016 - 2017

3 Fond ohrožených dětí – informace o prodeji nemovitých věcí v k.ú. Krasice spolku HVĚZDA z.s.

4 Informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím Statutárního

města Prostějova k hospodaření za rok 2016

5 Přijetí finančního daru pro školy od společnosti TextilEko, a.s.

6 Revokace usnesení RMP č. 6980 ze dne 18.10.2016, výkup stavby veřejného osvětlení v lokalitě ul. Žitná

v Prostějově, zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Domamyslice a v k.ú. Čechovice

u Prostějova a ROZOP kapitoly 50

7 Revokace usnesení Rady města Prostějova č. 7027 ze dne 10.01.2017 (pronájem pozemku fě Řeznictví

uzenářství Petricius)

8 Revokace usnesení ZMP č. 15217 ze dne 07.09.2015 a bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6231/63 v k.ú.

Prostějov

9 Schválení pronájmu pozemku p.č. 6560/2 v k.ú. Prostějov a souhlas s postoupením Smlouvy o nájmu z

02.02.1998

10 Ukončení Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 20.12.2000 a vyhlášení záměru výpůjčky pozemků v k.ú.

Vrahovice

11 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 6032/13 v k.ú. Prostějov

12 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 5721/2 v k.ú. Prostějov

13 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6406/1 v k.ú. Prostějov

14 Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Seč u Lipové

15 Vyhlášení záměru výpůjčky pozemku p.č. 6055/143 v k.ú. Prostějov

16 Změna podmínek výkupu části pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova a ROZOP kapitoly 50

17 Zapojení města do projektu Smart city

18 Revokace části usnesení č. 16170 ze dne 05.09.2016 a výkupy pozemků v k.ú. Prostějov pro realizaci části

stavby: „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“

19 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (úhrada za zřízení služebnosti)

20 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetku města (převod v rámci kapitoly)

21 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (mobiliář na nám. T. G. Masaryka)

14. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 786 v domě na ul. Polišenského 4380/1

2 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 741 v domě na ul. Hacarova 4343/2

3 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 736 v domě na ul. Hacarova 4343/2

4 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 804 v domě na ul. Polišenského 4467/3

15. Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů

16. Různé

17. Závěr 17:00

RNDr. Alena Rašková

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 2.2.2017 11:37:06 | přečteno 412x | Mgr. Jana Gáborová
load