Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice nová (2)

se uskuteční v úterý dne 21. března 2017

Program

 

68. schůze Rady města Prostějova, která se bude konat v úterý dne 21.3.2017 od 13:00 hod. v zasedací místnosti primátorky, dveře č. 29 v 1. poschodí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14 .

 


1. Zahájení, schválení programu

 2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 21.3.2017

 3. Příprava zasedání zastupitelstva města

 4. Návrh na udělení Cen města Prostějova za rok 2016

 5. Čestná ocenění – udělení

 6. Bezúplatný převod movitého majetku příspěvkovým organizacím města Prostějova

 7. Změna právní úpravy střetu zájmů veřejných funkcionářů

 8. Dotace:

1 Dotace 2017 – komise pro kulturu a cestovní ruch – celoroční činnost

2 Dotace 2017 – komise pro kulturu a cestovní ruch – jednorázové akce

3 Dotace 2017 – oblast kultury – celoroční činnost

4 Dotace 2017 – oblast kultury  - jednorázové akce

5 Dotace 2017 – oblast kultury  - jednorázové akce nedoporučené

6 Dotace 2017 – oblast sportu (celoroční činnost)

7 Dotace 2017 – oblast sportu (jednorázové akce)

8 Dotace 2017 – komise sportovní

9 Dotace 2017 nedoporučené – oblast sportu

 10 Dotace 2017 – oblast sportu (SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Prostějov)

11 Dotace na rok 2017 – Komise sociální a zdravotní

12 Dotace na rok 2017 – sociální oblast

13 Dotace 2017 – oblast ochrana životního prostředí – jednorázová činnost

14 Dotace 2017 – oblast ochrana životního prostředí – celoroční činnost

15 Dotace 2017 – ostatní – celoroční činnost

9. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Zadávací řízení „Náměstí Spojenců, Prostějov – úpravy komunikací, chodníků,

hracích ploch a veřejného osvětlení“ – informace o posouzení nabídek a návrh na výběr

dodavatele

 

2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Regenerace sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Tetín

– Okružní,

v Prostějově“ – informace o posouzení nabídek a návrh na výběr dodavatele

 

3 Zahájení zadávacího řízení „MŠ Čechovice – rekonstrukce, zvýšení kapacity“

 

4 ROZOP kapitoly 14 - kancelář tajemníka

 

10. Záležitosti Finančního odboru:

1 Návrh zrušení OZV č. 5/2013, kterou se stanovují opatření k omezení propagace

hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her

 

11. Záležitosti Odboru životního prostředí:

1 Zajištění ekologické výchovy a osvěty 2017

 

12. Záležitosti Odboru územního plánování a památkové péče:

1 Pořízení III. změny Územního plánu Prostějov

 

13. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Projektový námět Cyklistická stezka Žešov IV. etapa

2 Chodník ulice Žitná, Prostějov - Čechovic – Smlouvy o souhlasu se vstupem na pozemek

a s umístěním a provedením stavby

3 Informace o postupu realizace rozšíření aquaparku – doplnění ekonomické analýzy

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Autobusové čekárny, zámek - převod položek)

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Prům. komunikace a IS pro část pozemků sektoru

A Kralická – PD)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava chodníků na ulici Bulharská – PD)

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Nová radnice - klimatizace kanceláří)

8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce ulic Trávnická a Sokolská – PD)

9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice („Vnitroblok ul. Kostelecká 33-37, Prostějov – rekonstrukce komunikace a chodníků“)

10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace Sídliště Šárka 2. a 3. etapa)

11 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Náměstí Spojenců, Prostějov – úprava komunikací,

chodníků, hracích ploch, veřejného osvětlení a zeleně)

12 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Dešťová kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky)

13 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Návrh užití prostředků z Fondu reinvestic nájemného)

 

14. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Žádost o navýšení ceny nájemného služebního bytu v ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

v doplňkové činnosti

2 Bezúplatné užívání nebytových prostor - učebny ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

k výuce hudební výchovy

3 Žádost RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 o schválení cen stravného a ceny

pronájmu učebny v doplňkové činnosti

4 ROZOP kapitoly 20 - školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru

DDM PV, PO)

5 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku KINU METRO 70)

 

6 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (nařízení odvodu příspěvkovým organizacím z odpisů   nemovitého majetku)

 

15. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Prodej pozemku p.č. 85/24 v k.ú. Krasice

2 Schválení vrácení kauce požadované v rámci prodeje bytového domu na ul. Kravařova 3

3 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 7594 v k.ú. Prostějov

4 Vyhlášení záměru směny pozemků p.č. 3104/1 a p.č. 6669/2, oba v k.ú. Prostějov

5 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7875 v k.ú. Prostějov (Nevečeřalová)

6 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7875 v k.ú. Prostějov (Zapletal)

7 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7875 v k.ú. Prostějov (Chmelařová)

8 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Vrahovice

9 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města

 

16. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 172 - Netušilova 1622/3

2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 252 - Žižkovo nám. 134/19

3 Schválení pronájmu garážových stání - Hacarova 4343/2, Polišenského 4380/1

a Polišenského 4467/3

17. Bytové záležitosti:

1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů

2 Schválení žadatele o pronájem bytu zvláštního určení v DPS

 

18. Různé

 

19. Závěr

 

 

 

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 16.3.2017 15:53:12 | přečteno 166x | Mgr. Jana Gáborová
load