Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání rady města Prostějova

Jednání rady města Prostějova

TGM radnice

73. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 23. 5. 2017 od 11:30 hod. v zasedací místnosti primátorky

P r o g r a m :


1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 23.5.2017

3. Příprava zasedání zastupitelstva města

4. Změna počtu zaměstnanců statutárního města Prostějova zařazených do Městské policie Prostějov k datu 1. 7. 2017

4.1 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci

5. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 Návrh změny OZV č. 3/2016 o nočním klidu

2 Udělení výjimky z OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství na akci „Prostějovské léto 2017“

3 Navýšení finančních prostředků za výkon práce a pohotovost v jednotce SDH

4 Schválení přijetí dotace – SDH Domamyslice

5 Schválení přijetí dotace – SDH Vrahovice

6. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Zadávací řízení veřejné zakázky „MŠ Čechovice – rekonstrukce, zvýšení kapacity“ – informace o posouzení nabídek a návrh na výběr dodavatele

7. Záležitosti Finančního odboru:

1 Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžného hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30. 6. 2017

8. Záležitosti Odboru územního rozvoje a památkové péče:

1) III. změna Územního plánu Prostějov – jmenování určeného zastupitele

2) ROZOP kapitoly 62 – územní plánování a památková péče

9. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK na akci „Cyklistická stezka Kostelecká v Prostějově, I. a II. etapa“

2 Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace statutárnímu městu Olomouc na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI

3 Informace o poskytnutí dotace z OPŽP na akci EÚO na MŠ Žešov

4 Dopravní terminál na Floriánském náměstí – projektový námět

5 Velodrom – demolice tribuny

6 Schválení uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní na akci „Průmyslová komunikace a inženýrské sítě pro část pozemků sektoru A průmyslové zóny Kralická ulice“

7 Rekonstrukce ulice Plumlovská, Prostějov – Smlouva o souhlasu se vstupem na pozemek a s umístěním a provedením stavby - doplnění

8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Osvětlení přechodu Jiráskovo nám.)

9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Osvětlení přechodů okružní křižovatky Plumlovská)

10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava fasády budovy Demelova 35/6a)

11 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce DDM Vápenice – tělocvična)

12 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace nám. Odboje a Neumannova)

13 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městské hradby)

14 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava plotu severní strany MŠ Partyzánská)

15 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Veřejné osvětlení v Čechůvkách u točny)

10. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem

2 Žádost RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 o schválení cen stravného od 1. 8. 2017

3 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

4 ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 – oprava nedostatků uvedených ve Zprávě nezávislého auditora

5 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 v rámci programu na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním 60. Wolkrova Prostějova

6 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku základním školám na pomůcky)

7 ROZOP kapitoly 19 – DUHA KK u hradeb

8 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (MŠ PV, ul. Šárka 4a)

9 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

10 Dotace 2017 – oblast kultury – celoroční činnost (Avatarka s. r. o.)

11. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Dodatek č. 1 Smlouvy pro správu, opravy a údržbu místních komunikací ve městě Prostějov - el. komunální vysavač

2 Nabídka na odkup dvou částí pozemku p.č. 5852 v k.ú. Prostějov

3 Schválení pachtu pozemku p.č. 70 v k.ú. Žešov

4 Schválení výpůjčky pozemků v k.ú. Prostějov pro umístění LTZ v době Hanáckých slavností v roce 2017

5 Schválení změny Smlouvy o obchodní spolupráci ze dne 26.05.2008 a schválení změny Smlouvy o výpůjčce č. 2008/16/119 ze dne 28.05.2008

6 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu části pozemku p.č. 7875 v k.ú. Prostějov

7 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu částí pozemků p.č. 6020/134 a p.č. 7642/1, oba v k.ú. Prostějov

8 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p.č. 1765/1 a p.č. 6169/107, oba v k.ú. Prostějov

9 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu č. 2010/50/312 ze dne 22.11.2010

10 Vyhlášení záměru prodeje příp. pronájmu části pozemku p.č. 750/1 v k.ú. Vrahovice

11 Změna usnesení ZMP č. 16167 ze dne 05.09.2016 (REMOSTAV a.s. a Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV z. s. – vypořádání vzájemných vztahů)

12 Majetkoprávní vypořádání staveb: „Propojení Anenské a Krasické“ a „Víceúčelové hřiště na ul. Anenská v Prostějově“ a schválení ukončení výpůjčky části pozemku p.č. 8075/1 v k.ú. Prostějov

13 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (kanalizační přípojka)

14 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (spotřeba zemního plynu)

12. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města – bytová náhrada

2 Návrh schválení pronájmu PSP č. 172 – ul. Netušilova 1622/3

3 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa č. 720 - Pernštýnské nám. 183/4

4 Schválení výpůjčky prostoru m. č. 111 a m. č. 112 a,b,c, v objektu budovy zámku v Prostějově

5 Návrh úpravy nájemného v městských bytech

13. Bytové záležitosti:

1 Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu

2 Schválení žadatele o pronájem bytu zvláštního určení v DPS

14. Různé

 

15. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 18.5.2017 12:37:32 | přečteno 232x | Anna Kajlíková
load