Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice

79. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 25. 7. 2017 od 11:00 hod. v zasedací místnosti primátorky, dveře č. 29 v 1. poschodí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Záležitosti komisí rady:

1 Doporučení Komise pro dopravu ze dne 14. 6. 2017 a ze dne 3. 7. 2017

3. Návrh změny organizačního řádu

4. Změna Směrnice č. 2/2016 o postupu při zadávání veřejných zakázek

statutárním městem Prostějovem – zajištění záruky za jakost

5. Poskytnutí daru – Veterán Policie České republiky z. s.

6. Úhrada vícenákladů v MHD – objížďka Plumlovská

7. Přínos po změně organizační struktury na Odboru životního prostředí

8. Záležitosti Finančního odboru:

1 Inventarizace majetku a závazků statutárního města Prostějova k 31. 12.2017

2 Prostějovské hanácké slavnosti 2017 – schválení výše poplatků za přenechání prostoru

k umístění mobilních stánků na nám. T. G. Masaryka

9. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

1 Realizace akce prevence kriminality ve městě Prostějově - Program Revolution Train

– protidrogový vlak

2 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci (navýšení NI příspěvku na provoz a úprava finančního

plánu Jeslí sídliště Svobody v Prostějově)

3 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci (převod finančních prostředků)

10. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Dotace 2017 - oblast sportu (celoroční činnost)

2 Návrh osobního příplatku ředitelce KINA METRO 70 Prostějov příspěvková organizace

3 Povolení výjimky ve třídách MŠ a ZŠ

4 Žádost o schválení čerpání FI MŠ Prostějov, Moravská 30 na opravu schodů a podesty

5 Žádost o souhlas s převodem z RF do FI a o schválení čerpání FI RG a ZŠ města Prostějova na opravu výtahu

6 Žádost o souhlas s převodem z RF do FI a o schválení čerpání FI ZUŠ Prostějov

7 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru ZŠ Prostějov, E. Valenty 52

8 Žádost RG a ZŠ města Prostějova o souhlas s  přijetím účelově určeného peněžitého daru, o schválení

čerpání RF a přijetí věcného daru

9 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova 4 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru a schválení

čerpání RF

10 ROZOP kapitoly 19 - Duha KK u hradeb

11 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení neinvestičních příspěvků)

12 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ PV ul. Dr. Horáka)

13 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku a úprava

finančního plánu MŠ Smetanova)

11. Záležitosti Odboru územního rozvoje a památkové péče:

1 Zrušení Územního plánu zóny části centra města Prostějova

2 Ukončení pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti

MANTHELLAN, a.s. ze dne 7. 2. 2014

3 Návrh na změnu Územního plánu Prostějov

12. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Návrh Pernštýnského náměstí včetně řešení vodních prvků

2 Dobudování přestupního terminálu Janáčkova v Prostějově – návrh dalšího postupu

3 Informativní materiál k dotazu Ing. Lyska – cyklostezka u kruhového objezdu na ul. Plumlovská

4 Cyklistická stezka Žešov IV. a V. etepa – rozšíření projektového záměru

5 Stanovisko k dopisu obyvatel domu Šárka 9 – 11 (petice)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Martinákova pod Kosířem – převod položek)

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Projektová dokumentace „EÚO MŠ Partyzánská“)

8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD „Úprava napojovacího uzlu teplovodu pro MŠ

Hanačka Prostějov“)

13. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Bezúplatné nabytí 8 kusů dřevěných prodejních stánků

2 Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 893 v k.ú. Vrahovice

3 Možnost získání pozemků p.č. 6558/1 a p.č. 6560/1, oba v k.ú. Prostějov, formou směny

za jiné pozemky

4 Schválení pronájmu 3 částí pozemku p.č. 310/14 v k.ú. Kralice na Hané

5 Schválení pronájmu nebytových prostor v objektu na ul. Komenského 61/4 v Prostějově

6 Schválení výpůjčky nebytových prostor v objektu Žešov č.p. 39

7 Schválení výpůjčky nebytových prostor v objektu Lipová 134/1 v Prostějově a souhlas

se zřízením pobočky ZUŠ Plumlov v objektu Lipová 134/1 v Prostějově

8 Ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2012/50/306 ze dne 20.08.2012 dohodou

9 Vyhlášení záměru prodeje bytového domu na ul. Kravařova 3 v Prostějově

10 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 6084/7 a částí pozemků p.č. 6169/103, p.č. 6089/3

a p.č. 6090, vše v k.ú. Prostějov

11 Vyhlášení záměru prodeje zámku ve Ptení a souvisejících pozemků

12 Vyhlášení záměru směny částí pozemků v k.ú. Žešov

13 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7767 v k.ú. Prostějov

14 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7769 v k.ú. Prostějov

15 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7781/1 v k.ú. Prostějov

16 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7875 v k.ú. Prostějov

17 Výkup části pozemku p.č. 240 v k.ú. Krasice a rozpočtové opatření kapitoly 50

18 Přehled o materiálech projednávaných OSÚMM v průběhu II. čtvrtletí 2017

14. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Návrh na schválení pronájmu PSP č. 179 na ul. Olomoucká 57 – DS

2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 174 na ul. Norská 3

3 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 172 na ul. Netušilova 3

4 Vyhlášení záměru změny smlouvy o nájmu PSP č. 592 na sídlišti Svobody č. 53, pavilon II

15. Různé

 

16. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova

 

Vytvořeno 20.7.2017 8:58:37 | přečteno 193x | Anna Kajlíková
load