Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice nová (4)

se uskuteční v úterý 29. 8. 2017

Program:

1. Zahájení, schválení programu

2. Příprava zasedání zastupitelstva města

3. Záležitosti Komise pro dopravu (ústní zpráva)

4. Záležitosti Finančního odboru:

1 Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30. 6. 2017

2 Stanovení závazných pravidel pro tvorbu finančních zdrojů na opravy a údržbu bytového a nebytového fondu statutárního města Prostějova ve správě obchodní korporace DSP, s. r. o.

3 Příprava na sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018

4 Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018

5. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOV“ - zahájení řízení

2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání a dalších aktivit klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. ve II. pololetí roku 2017“ - návrh na provedení řízení

3 Návrh na zajištění zákonných povinností vyplývajících ze změny zákona o střetu zájmů

4 ROZOP kapitoly 14 - kancelář tajemníka

6. Záležitosti Odboru informačních technologií:

1 Dodatek č. 7 smlouvy o technické podpoře VITA software s.r.o.

2 ROZOP kapitoly 15 – informační technologie

7. Smlouvy se společností Delikomat, s. r. o., U Vlečky 843, 664 42 Modřice

8. Žádost ZŠ Melantrichova o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru a schválení čerpání rezervního fondu

9. Informace o investiční akci – lavička Jiřího Wolkra 

10. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Přehled investičních strategických akcí – Odbor rozvoje a investic

2 Návrh stavebních akcí nad 10 mil. Kč

3 Plavecký bazén – návrh na rozhodnutí o délce bazénu a rozhodnutí o pořizování dokumentace

4 Zimní stadion – PD rekonstrukce (informace o postupu prací)

11. Záležitosti Odboru územního plánování a památkové péče:

1 Návrh na změnu ÚP Prostějov – ALORA, s.r.o.

2 Návrh na změnu ÚP Prostějov – Ing. arch. Fröml

3 Návrh na změnu ÚP Prostějov – Ing. Mlčoch

4 Návrh na změnu ÚP Prostějov – V. Ordelt

5 ROZOP kapitoly 62 – územní plánování a památková péče

12. Záležitosti developerského projektu obchodně-společenského centra společnosti MANTHELLAN a.s.:

1 Analýza předpokladů odblokování možnosti realizace developerského projektu obchodně-společenského centra společnosti MANTHELLAN a.s.

2 Zrušení Územního plánu zóny části centra města Prostějova

3 Ukončení pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. ze dne 7. 2. 2014

4 Dopis předsedy představenstva společnosti MANTHELLAN, a.s. ze dne 21. 8. 2017

13. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Revokace bodu 1) usnesení RM č. 7086 z 24.01.2017 a schválení zřízení služebnosti na částech pozemků v k.ú. Krasice

2 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p.č. 479/1 a p.č. 487, oba v k.ú. Krasice

3 Výkup nemovitých věcí u místního nádraží a ROZOP kapitoly 50

4 Schválení pronájmu pěti částí pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Krasice

14. Různé

15. Závěr

RNDr. Alena Rašková

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 25.8.2017 7:57:23 | přečteno 207x | Mgr. Jana Gáborová
load