Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice 1

84. schůze Rady města Prostějova  se bude konat v úterý dne 19. 9. 2017 od 11:00 hodin v zasedací místnosti primátorky.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Záležitosti komisí rady:

1 Doporučení Komise výstavby z 05 09 2017

3. Pojmenování nové ulice

4. Akční plán zlepšování kvality ovzduší Statutárního města Prostějova

5. Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové

agendy s obcí Hrdibořice

6. ROZOP kapitoly 12 - krizové řízení

7. Dodatek č. 1 k Dohodě o centralizovaném zadávání při pořizování nových licencí

produktů Microsoft

8. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Zadávací řízení veřejné zakázky „EÚO panelového domu Kostelecká 4165/17, Prostějov

– opakované řízení“ – informace o průběhu řízení a návrh na výběr dodavatele

2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace

STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOV“ - zahájení řízení

3 Zadávací řízení veřejné zakázky „ZŠ a MŠ J. Železného – zvýšení kapacity“- zahájení řízení

9. Záležitosti Finančního odboru:

1 Směrnice Rady města Prostějova Dlouhodobý majetek, jeho evidence a odpisový plán

2 Porušení rozpočtové kázně - prominutí povinnosti odvodu a penále

3 Informace o výsledku zadávacího řízení VZ na služby externího auditora pro ověření

účetních závěrek příspěvkových organizací 2017 - 2018

4 Informační materiál k pojistným událostem z 10.7.2017

5 Revokace části usnesení RM č. 7428 z 9. 5. 2017 Závěrečný účet statutárního města

Prostějova za rok 2016, část 1. Rozdělení výsledků hospodaření dosažených v roce 2016

příspěvkovými organizacemi

10. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

1 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - Klub stomiků Prostějov

2 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - Sdružení SEDMIKRÁSKA

3 Dotace na rok 2017 - oblast sociální - celoroční činnost

4 Dotace na rok 2017 - oblast sociální - celoroční činnost – nedoporučené

5 Dotace na rok 2017 - oblast zdravotní - jednorázová akce

6 Žádost o vydání souhlasu obce s projektem v oblasti sociálního bydlení (Poděbradovo

nám. 984-10, Prostějov)

7 Žádost o vydání souhlasu obce s projektem v oblasti sociálního bydlení (Újezd 2180-3)

8 Žádost o úpravu finančního plánu Jeslí sídliště Svobody v Prostějově na rok 2017

9 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci (zajištění služby Senior taxi do konce roku 2017)

11. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Dotace 2017 – oblast kultury (Národopisný soubor Mánes, z. s. - jednorázová akce)

2 Revokace usnesení RMP č. 7816 (Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace SK Prostějov, z. s.)

3 Žádost o schválení kalkulační ceny za obědy v MŠ Šárka

4 Žádost o úpravu finančního plánu MŠ Šárka.

5 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Partyzánská)

6 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Šárka)

7 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Jana Železného

12. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Discgolf park Prostějov - výběr lokality a zadání akce

2 Informace o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na Územní

studie města Prostějova – II. etapa

3 Informace o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt

„Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Prostějov“

4 Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice – zadání PD pro provádění stavby

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Demolice zahradního podia MŠ Partyzánská)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (SZŠ Vápenice 3 - Oprava střechy a maleb po zatečení)

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice a 70 - finanční (Participace – OV)

13. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení - ASEKOL a s

2 Schválení pronájmu částí pozemků p.č. 479/1 a p.č. 487 oba v k.ú. Krasice

3 Schválení uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby chodníku na části

pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Krasice

4 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7767 v k.ú. Prostějov

5 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7769 v k.ú. Prostějov

6 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7781/1 v k.ú. Prostějov

7 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7875 v k.ú. Prostějov

8 Souhlas se změnou využití volných kanceláří v domě na nám T.G.Masaryka 11 v Prostějově na byty

9 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 106/2 v k.ú. Krasice

10 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 59/2 v k.ú. Domamyslice

11 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 511 v k.ú. Domamyslice

12 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p.č. 7412/13 a p.č. 7404/3 oba v k.ú. Prostějov

13 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7771 k.ú. Prostějov (Libra)

14 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7771 k.ú. Prostějov (Kaláček)

15 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7771 k.ú. Prostějov (Rolná)

16 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7790 k.ú. Prostějov

17 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7792 k.ú. Prostějov

18 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7846/2 k.ú. Prostějov

19 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu č. 2009/16/166 ze dne 17.7.2009

20 Zřízení služebnosti na částech pozemků p.č. 7490 v k.ú. Prostějov a p.č. 979 v k.ú.

Vrahovice (E ON Distribuce as; PV Vrahovická přeložka VN, NN, MÚ)

21 Zřízení služebnosti na částech pozemků v k.ú. Žešov (E ON Distribuce a.s. - Žešov

přeložka NN MÚ Prostějov)

22 Žádost o úhradu způsobené škody - znečištění fasády domu

23 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

24 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města

25 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a 90 – správa a údržba majetku města

14. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 179 v DS na ul. Olomoucká

2 Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 174 na ul. Norská 4224/3

3 Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 743 na ul. Hacarova 4343/2

4 Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 820 na nám. T. G. Masaryka 121/11

5 Schválení záměru změny smlouvy č. 592 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 203

na sídlišti Svobody, pav. II 3552 16/53

6 Schválení změny Smlouvy o nájmu ze dne 19. 4. 2016 – pronájem fotbalového areálu

E. Beneše nájemci TJ Haná Prostějov, z.s.

7 Zvýšení odměny za správu majetku

15. Bytové záležitosti:

1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města

2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

16. Různé

 

17. Závěr 17:00

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova

  


Foto: MMPv


Vytvořeno 14.9.2017 9:39:08 | přečteno 139x | Anna Kajlíková
load