Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice nová (5)

se uskuteční v úterý 3. 10. 2017

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 3. 10. 2017

3. Záležitosti komisí rady:

1 Odměny členům výborů zastupitelstva, osadních výborů a komisí rady za rok 2017

4. Návrh změny organizačního řádu MMPv k 1. 11. 2017

5. Návrh změny organizační struktury OOZ MMPv k 1. 1. 2018

6. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Koupaliště Vrahovice – celková rekonstrukce“

2 Návrh zrušení OZV č. 8/2017, kterou se mění OZV č. 3/2016 o nočním klidu

3 ROZOP kapitoly 14 - kancelář tajemníka

7. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:

1 ROZOP kapitoly 11 - správa a zabezpečení (dálkový monitoring spotřeby vody)

2 ROZOP kapitoly 11 - správa a zabezpečení (klimatizace technologických místností)

8. Záležitosti Odboru informačních technologií:

1 Souhlas s napojením objektu Křížkovského 36/7, Prostějov na optické kabelové vedení

2 ROZOP kapitoly 15 – informační technologie

9. Záležitosti Odboru dopravy:

1 Městská hromadná doprava – úhrada kompenzace pro rok 2018

2 Sjednocení dopravní obslužnosti Olomouckého kraje – dodatek ke smlouvě

3 Zpoplatnění užívání autobusové stanice v Prostějově

10. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve skupině ZUŠ Vl. Ambrose

2 Žádost o schválení čerpání FI ZŠ E. Valenty na nákup el. pece

3 Žádost o schválení čerpání RF a nabytím majetku nad 500 tis. Kč ZŠ a MŠ Melantrichova

4 Žádost o úpravu finančního plánu MŠ Rumunská

5 Žádost ZŠ Palackého o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru a schválení čerpání RF

6 Souhlas s bezúplatným užíváním cvičné kuchyňky ZŠ a MŠ Melantrichova

7 ROZOP kapitoly 20 - školství, kultura a sport

11. Záležitosti Odboru územního rozvoje a památkové péče:

1 Zpráva o uplatňování Územního plánu Prostějov – jmenování určeného zastupitele

2 ROZOP kapitoly 62 – územní plánování a památková péče

12. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Úprava křižovatky Tovární, Říční, Nálepky - PD)

2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Okružní křižovatka Olomoucká, Vápenice - investiční záměr)

3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Stavební úpravy přechodu pro chodce na ulici Krasická)

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vybudování chodníku k obřadní síni Brněnská – investiční záměr)

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Jihozápadní kvadrant - výpočet hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb, studie)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Reinvestice, převod položek)

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace nám. Odboje a Neumannova nám., převod položek)

8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Technická infrastruktura v lokalitě M. Alše)

9 Dopravní terminál na Floriánském náměstí, Prostějov“ vynucená přeložka sítě elektronických komunikací

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. – návrh Smlouvy o realizaci překládky sítě

elektronických komunikací

10 Systém pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov, III. etapa – projektový námět

11 Zvýšení kybernetické bezpečnosti datového centra statutárního města Prostějova – projektový námět

12 Vyřazení studií z účetní evidence majetku města

13. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 1732/13 v k. ú. Prostějov

2 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 424 v k. ú. Prostějov

3 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 1005/4 v k. ú. Vrahovice

4 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 5945/1 v k. ú. Prostějov

5 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 6559/1 v k. ú. Prostějov

6 Vyhlášení záměru směny pozemku p. č. 345 v k. ú. Čechovice u Prostějova za pozemek

p. č. 352 v k. ú. Čechovice u Prostějova

7 Vyhlášení záměru směny pozemků na Přikrylově náměstí a za ulicí Barákova v Prostějově

8 Zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku p. č. 210/5 v k. ú. Prostějov

9 Schválení zřízení služebnosti na části pozemku p. č. 249/3 v k. ú. Žešov a ROZOP kapitoly 50

10 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

14. Různé

1 Korespondence

15. Závěr

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova


Vytvořeno 29.9.2017 7:26:17 | přečteno 206x | Mgr. Jana Gáborová
load