Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice nová (1)

se koná v úterý 17. 10. 2017

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 17. 10. 2017

3. Příprava zasedání zastupitelstva města

4. Záležitosti komisí rady:

1 Sdělení předsedkyně Komise pro kulturu a cestovní ruch ze 4. 10. 2017

5. ROZOP kapitoly 13 – městská policie (mzdy)

6. ROZOP kapitoly 13 – městská policie (přesun položek)

7. Úprava problematiky střetu zájmů v Jednacím řádu Rady města Prostějova – informace

8. Městská hromadná doprava – úhrada kompenzace pro rok 2018

9. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci „Prostějovská

zima 2017“ vánoční trhy, kluziště, na nám. T. G. Masaryka

2 ROZOP kapitoly 12 – krizové řízení

10. Záležitosti Finančního odboru:

1 Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018 – I. návrh

2 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her

3 Dodatek č. 2 k Zásadám poskytování dotace a návratné finanční výpomoci

4 Směrnice Rady města Prostějova Postup při uplatnění daně z přidané hodnoty

5 Prostějovský vánoční jarmark 2017 - schválení výše nájemného za užívání dřevěných

prodejních stánků a výše poplatku za právo přenechání prostoru pro umístění mobilního stánku

6 ROZOP kapitoly 70 - finanční

11. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:

1 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení (pronájem mobilního kluziště)

2 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení (přesuny mezi položkami)

12. Záležitosti Odboru informačních technologií:

1 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie (limit ostatních investic)

2 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie (přesun v rámci kapitoly)

13. Záležitosti Odboru životního prostředí:

1 Akční plán zlepšování kvality ovzduší Statutárního města Prostějova

2 Akční plán Strategie rozvoje zeleně ve městě Prostějově na rok 2018 - vyhodnocení Akčního plánu 2017

3 OZV, kterou se mění OZV č.8/2012  kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova

4 ROZOP kapitoly 40 –životní prostředí

14. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

1 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci (převod finančních prostředků v rámci kapitoly)

2 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci (navýšení neinvestičního příspěvku a úprava finančního plánu jeslí)

15. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Místní akční plán školství správního obvodu ORP Prostějov

2 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním

městem Prostějovem

3 Návrh osobního příplatku ředitelce MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34

4 Žádost o úpravu finančního plánu ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 - odpisy

5 Žádost o úpravu finančního plánu ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 - mzdy

6 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb

16. Záležitosti Odboru územního rozvoje a památkové péče:

1 Návrh na změnu územního plánu Prostějov

2 Pořízení samostatné změny Územního plánu Prostějov

17. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Úprava křižovatky ulic Tovární, Říční a Kpt. Nálepky – informace

2 Výstavba venkovní posilovny Street Workout - Kolářovy sady a Vrahovice – zadání

zakázky jednomu zájemci

3 „ZŠ Majakovského Vrahovice - oprava školního hřiště“ - zadání zakázky jednomu zájemci

4 ROZO kapitoly 60 – rozvoj a investice (Analýza nákladů a přínosů vybudování krytého plaveckého bazénu)

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Podchod pod mostem v Olomoucké ul. – PD)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Požární hydrant na překladišti odpadů – PD)

18. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Plán zimní údržby místních komunikací Statutárního města Prostějova na zimní období 2017 –2018

2 Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady se společností FCC Prostějov, s.r.o.

3 Dlouhodobý pronájem nebo prodej části pozemku p.č. 8020/3 v k.ú. Prostějov

4 Informace o požadavku Ing. Jaroslava Zlámala o revizi a změnu rozhodnutí ve věci pronájmu části pozemku p.č. 7875 v k.ú. Prostějov

5 Prodej bytového domu na ul. Kravařova 3

6 Schválení pronájmu částí pozemků p.č. 7412/13 a p.č. 7404/3, oba v k.ú. Prostějov

7 Schválení změny Smlouvy o nájmu č. 2009/16/166 ze dne 17.07.2009

8 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. Prostějov

9 Výkup pozemků p.č. 3887 a p.č. 3888, oba v k.ú. Prostějov, a rozpočtové opatření kapitoly 50

10 Výkup části pozemku p.č. 5868 v k.ú. Prostějov

11 Zrušení věcného předkupního práva města a věcného práva zákazu zatížení nebo zcizení na pozemcích v k.ú. Prostějov

12 Zřízení služebnosti stezky a cesty a služebnosti spočívající v právu umístit a užívat vjezd na části pozemku

p.č. 578/17 v k.ú. Prostějov

13 Revokace bodu 2 usnesení ZMP č. 17046 ze dne 20. a 21.02.2017 a 13.03.2017 a bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6231/63 v k.ú. Prostějov

14 Revokace usnesení rady města č. 7977 z 3. 10. 2017

15 Odpis pohledávky za Antonem Murkem

16 Přehled o materiálech projednávaných OSÚMM v průběhu III. čtvrtletí 2017

19. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.: Ing. Průša

1 Vyhlášení záměru změny smlouvy č. 2000/16/127 o nájmu domu č. p. 4236 na ul. Tylova 44

2 Návrh schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 172 na ul. Netušilova 1622/3

3 Návrh na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 103 na ul. Brněnská 4209/36

20. Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

21. Různé 

22. Závěr

RNDr. Alena Rašková primátorka města Prostějova


Vytvořeno 12.10.2017 9:34:55 | přečteno 125x | Mgr. Jana Gáborová
load