Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice 1

Dne 14. 11. 2017 od 11:00 hodin v zasedací místnosti primátorky.

P r o g r a m : 

1. Zahájení, schválení programu

2. Záležitosti komisí rady:

1 Doporučení Komise životního prostředí z 16 10 2017

2 Doporučení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 19 10 2017

3 Doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 24 10 2017

3. ROZOP kapitoly 13 – městská policie

4. ROZOP kapitoly 15 – informační technologie

5. Zpráva o uplatňování Územního plánu Prostějov – jmenování určeného zastupitele

6. Akční plán Strategie rozvoje zeleně ve městě Prostějově na rok 2018 - vyhodnocení

Akčního plánu 2017

7. Záležitosti Odboru kancelář primátora:

1 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátory (převod prostředků na OKT)

2 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora (převod v rámci kapitoly)

8. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:

1 Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům Zastupitelstva města

Prostějova v souvislosti s výkonem jejich funkce

2 Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova

dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění

3 ROZOP kapitoly 14 kancelář tajemníka

9. Záležitosti Finančního odboru:

1 Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018

2 Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Prostějova na roky 2019 až 2022

3 Analýza možnosti postupu vrácení dotace poskytnuté LHK Jestřábi, spolek

4Sazebník úhrad za poskytování informací

10. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:

1 Žádost o užití znaku města

2 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení

11. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

1 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci (Klub důchodců)

2 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci (převod na kapitolu 19)

12. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Informace o přerušení činnosti školních družin v právnických osobách vykonávajících

činnost školní družiny zřizovaných statutárním městem Prostějovem ve školním roce 2017/2018

2 Místní akční plán školství správního obvodu ORP Prostějov

3 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem

4 Změna výše příspěvku pro nákup věcných darů pro jubilanty města Prostějova

5 Projednání výsledků veřejnosprávní následné finanční kontroly v ZŠ a MŠ Prostějov,

Melantrichova ul. 60

6 Žádost o schválení čerpání fondu investic MŠ Prostějov, ul. ul. Šárka 4a na vybudování splaškové

a dešťové kanalizace

7 Žádost o schválení kalkulačních cen za obědy ve školní jídelně v MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24

8 Žádost o úpravu finančního plánu MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24

9 Žádost o schválení čerpání fondu investic MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23 na pořízení herního prvku

10 Žádost o schválení čerpání fondu investic RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 na pořízení mycího stroje na čištění podlahy

11 Žádost o úpravu finančního plánu RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2

12 Žádost o schválení čerpání fondu investic Sportcentra – DDM Prostějov na nákup automobilu

13 Žádost o schválení čerpání fondu investic ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na nákup plynového kotle a mycího stroje

14 Žádost o schválení čerpání rezervního fondu Městské knihovny Prostějov na obnovu výpočetní techniky

15 Žádost o úpravu finančního plánu MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34

16 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s  přijetím věcného daru

17 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb

13. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) - Energeticky úsporná opatření na

MŠ A. Krále v Prostějově

2 Schválení dohody o ukončení nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

a smlouvě o právu provést stavbu č. 2016/50/303 ze dne 20.9.2016, Schválení uzavření nájemní smlouvy

a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na částech pozemků

p.č. 989/1, 989/3, 989/4 v k.ú. Kralice na Hané a 1002/4, 1002/6 v k.ú. Vrahovice – „Přivaděč vody do

průmyslové zóny Prostějov“

3 Schválení Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Přivaděč do průmyslové zóny

4 Vyřazení projektových dokumentací z účetní evidence majetku města

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Náměstí Spojenců - převod položek)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava fasády budovy Demelova 35-6a)

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod položek na kapitole 60 - reinvestice)

8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Přivaděč - připojení E.ON)

9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (rekultivace pozemku za novou nemocnicí)

14. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Bezúplatné nabytí movité věci – smrk (vánoční strom)

2 Bezúplatný převod automobilu Wolkswagen Transporter

3 Přijetí finančního daru pro školy od společnosti TextilEco a. s.

4 Revokace usnesení RMP č. 6070 ze dne 19. 1. 2016

5 Schválení změny Nájemní smlouvy č. NS/OPK/01ˇ/97 ze dne 27. 01. 1997

6 Vyhlášení pronájmu tří částí pozemku p. č. 479/1 v k. ú. Krasice

7 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 242/1 v k. ú. Krasice

8 Schválení pronájmu pozemku p. č. 59/2 v k. ú. Domamyslice

9 Ukončení Smlouvy o nájmu č. 2009/16/270 ze dne 02. 09. 2009 výpovědí

10 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 7771 v k. ú. Prostějov

11 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 7771 v k. ú. Prostějov (Libra)

12 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 7771 v k. ú. Prostějov (Rolná)

13 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7790 v k. ú. Prostějov

14 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 7792 v k. ú. Prostějov

15 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 7769 v k. ú. Prostějov

16 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 7771 v k. ú. Prostějov

17 Smlouva o výpůjčce hřbitova v Žešově

18 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 7771 v k. ú. Prostějov

19 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (DSP)

20 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetku města (oprava střechy městských lázní)

21 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (pietní desky pro vsypovou loučku)

15. Sleva na nájemném za omezené užívání bytů

16. Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

17. Různé

 

18. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 9.11.2017 10:01:16 | přečteno 203x | Anna Kajlíková
load