Úvodní strana > Aktuality archiv > Jednání Rady města Prostějova

Jednání Rady města Prostějova

TGM radnice

proběhne dne 5. 12. 2017 od 11:00 hod. v zasedací místnosti primátorky, dveře č. 29 v 1. poschodí radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.  

P r o g r a m : 

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 5. 12. 2017

3. Záležitosti komisí rady:

1 Doporučení Komise pro nákup uměleckých děl z 15 11 2017

2 Schválení odměn členům komisí Rady města Prostějova a komise BESIP za rok 2017

4. Plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů (materiál bude zaslán el. poštou)

5. Návrh změny organizační struktury Odboru dopravy

6. Výsledek řízení o přestupku statutárního města Prostějova proti volebnímu zákonu 

7. ROZOP kapitoly 14 - Kancelář tajemníka

8. Nákup uměleckých děl

9. Úhrada vícenákladů v MHD – objížďka Šárka

9.1 Informace k požadavku na zpracování hlukové studie v souvislosti s víkendovým

provozem střelnice ve Vrahovicích

10. Záležitosti Finančního odboru:

1 Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a hospodaření jím

zřízených a založených právnických osob k 31. 12. 2017

2 Řád veřejnosprávní kontroly

3 ROZOP kapitoly 70 – Finanční

11. Záležitosti Odboru informačních technologií:

1 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie (přesun v rámci kapitoly)

2 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie (kopírovací stroj)

12. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

1 Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Jeslí sídliště Svobody v Prostějově

2 Návrh odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody v Prostějově

13. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

1 Revokace části usnesení č. 17233 ze dne 30. 10. 2017 - Dodatky ke zřizovacím listinám

příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem

2 Školské rady základních škol – jmenování členů za zřizovatele

3 Žádost o souhlas s podáním projektu MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, MŠ Prostějov, Moravská ul. 30

a s finanční spoluúčastí zřizovatele

4 Žádost o úpravu finančního plánu MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a - odpisy

5 Žádost o úpravu finančního plánu MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24

6 Žádost o úpravu finančního plánu ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

7 Žádost o úpravu finančního plánu ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov – odpisy a souhlas

s nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně

8 Žádost o úpravu finančního plánu ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

9 Žádost o úpravu finančního plánu ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

10 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s  přijetím účelově určeného peněžitého daru

11 Žádost o úpravu finančního plánu ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

12 Žádost RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 o souhlas s  přijetím věcných darů

13 Žádost o úpravu finančního plánu KINO METRO 70 Prostějov

14. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

1 Akční plán Strategie rozvoje zeleně – návrh dalšího postupu

2 Informace - návrh na úpravu šachet pod objektem ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého 14

(objekt MŠ Čechovice)

3 Informace o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na akci

Zvýšení kapacity MŠ Čechovice v Prostějově

4 Vyřazení projektových dokumentací z účetní evidence majetku města

5 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Obnova ND – převod položek)

6 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (převod do FRR)

15. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

1 Veřejná zakázka - Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu

2 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 773/1 v k. ú. Vrahovice

3 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 511 v k. ú. Domamyslice

4 Vyhlášení záměru směny pozemku p. č. 4215 v k. ú. Prostějov, jehož součástí je stavba BD č. p. 2332, za pozemky p. č. 6231/4 a p. č. 6231/67, oba v k. ú. Prostějov

5 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 455/2 k. ú. Krasice

6 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 7769 k. ú. Prostějov

7 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 7792 k. ú. Prostějov

8 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 7792 v k. ú. Prostějov

9 Výkup pozemku p. č. 8225 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

10 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (úprava položek a navýšení FRR)

11 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (výkup pozemků)

12 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (navýšení FRR)

16. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

1 Vyhlášení záměru pronájmu PM č. 528 v domě na Pernštýnském nám. 4

2 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 734 v domě na ul. Hacarova 2

3 Vyhlášení záměru změny smlouvy č. 12/2015 o nájmu PSP č. 846 na ul. Kostelecká 17 v osobě nájemce

4 Schválení změny smlouvy o nájmu č. 2000/16/127 v domě na ul. Tylova č 44

17. Bytové záležitosti:

1 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS

2 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů

18. Různé

 

19. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 30.11.2017 12:34:08 | přečteno 229x | Anna Kajlíková
load